kandidaten nationaal voorzitter

We legden enkele vragen voor aan de kandidaten voorzitter van CD&V

Sammy Mahdi (31) uit Vilvoorde Joachim Coens (53) uit Damme

1. Volgens Vrouw & Maatschappij verdient vrouwelijk politiek talent meer kansen binnen de partij. Hoe gaat u dit aanpakken met betrekking tot de partijstructuur en de mandatarissen?

Sammy
Een weetje: vooraleer ik voorzitter van JONGCD&V wou worden, had ik stiekem heel graag in het bestuur van V&M gezeten. Ik ben ervan overtuigd dat ook mannen een verantwoordelijkheid hebben om mee te strijden voor de vele thema's van V&M. Waaronder politieke vertegenwoordiging.Onze partij heeft de voorbije decennia altijd het voortouw genomen in de strijd voor g​endergelijkheid. Gelukkig maar ook, want je moet maar terugkeren tot 1999 waar amper 25% vrouwen in het federaal parlement zaten. In 1991 was het zelfs maar 10%. Wie denkt dat de strijd vandaag gestreden is, die dwaalt.Ik wil er daarom op toezien dat er meer vrouwelijke lijsttrekkers komen, zowel lokaal als nationaal. Maar ook achter de schermen hebben we nood aan vrouwen die mee aan de knoppen zitten, in lokale afdelingen, op kabinetten of op het hoofdkwartier van de partij. Uit onderzoek is al meermaals bewezen dat door meer vrouwen het beleid te laten bepalen, je komt tot beter beleid.Ook los van de verkiezingen moeten vrouwelijke mandatarissen beter ondersteund worden. Het lijkt me wenselijk dat de samenwerking tussen de partij en de geledingen versterkt wordt. Niet in het minst om voldoende rekening te houden met de visie van V&M en onze vrouwelijke mandatarissen over bepaalde thema's.  
Joachim
Er is mijns inziens meer aandacht voor genderevenwicht nodig. En niet door dit geforceerd te bekijken, maar door het in te bouwen als een logisch iets. Bovendien realiseer je genderevenwicht vooral door een andere stijl van politiek. In mijn visie moet politiek voor mannen en vrouwen op een andere manier bedreven worden. Zodat mannen én vrouwen dit kunnen combineren met hun privéleven. Denk maar aan de momenten van vergaderen, de duurtijd van vergaderingen en de stijl van werken.  

2. De geledingen zijn een belangrijke kracht binnen CD&V. Hoe gaat u het partnerschap met Vrouw & Maatschappij tegemoet? We denken concreet aan de financiering, het verzekeren van onze autonomie, de vertegenwoordiging van Vrouw & Maatschappij in de partijstructuren, en de inhoudelijke afstemming met Vrouw & Maatschappij.

Sammy
Als jongerenvoorzitter is mijn antwoord daar heel duidelijk in: V&M moet haar eigen rol kunnen blijven spelen. Inhoudelijk zijn er heel wat thema's waarbij V&M eigen standpunten moet kunnen innemen. Dat is de enige manier om van onze partij dé feministische partij van Vlaanderen te maken. V&M moet op inhoudelijk vlak de studiedienst van de partij versterken. We moeten veel meer aan uitwisseling van expertise doen en gebruikmaken van de expertise die er bij V&M is.Wat de vertegenwoordiging in de partijstructuren betreft is mijn boodschap ook heel duidelijk: de vertegenwoordiging van V&M in de partijorganen staat niet ter discussie. 
Joachim
Kijk, Vrouw & Maatschappij is een belangrijk onderdeel van onze partij. Een geleding die al tientallen jaren ook voor de instroom van politiek talent zorgt en onze partij verrijkt met nieuwe en verfrissende ideeën. Dus ja, met mij als voorzitter  wordt V&M actief betrokken in alle bestuursorganen. Ik ben ervan overtuigd dat de periode van levenslang engagement op hetzelfde niveau verleden tijd is. Wat ook niet erg is. Je hebt nu eenmaal periodes in je leven waarin je meer of minder tijd hebt voor een bepaald engagement. Engagement is ook niet altijd politiek engagement. Ik waardeer enorm de inzet die mensen op lokaal niveau tonen, bijvoorbeeld in hun buurt of wijk of in een vereniging. Net dat engagement werkt enorm verbindend en moeten we als partij meer waarderen en stimuleren.  

3. Ursula von der Leyen heeft zich geëngageerd voor de samenstelling van een evenwichtige Europese commissie, bestaande uit evenveel mannelijke als vrouwelijke commissarissen. In welke maatschappelijke domeinen zou u meer pariteit wensen en daar maatregelen voor nemen?

Sammy
Er zijn geen domeinen die meer mannelijk of vrouwelijk horen te zijn dan anderen. Wat mij betreft is het net wenselijk om heel wat vrouwelijke stemmen te horen in domeinen waar velen ze nu onterecht niet verwachten. Net zoals er in het onderwijs en de zorg veel meer mannen actief zouden moeten zijn. Tijd om stereotypen te doorbreken.Het zijn de vrouwelijke ingenieurs, kolonels en CEO's die Vlaanderen gaan versterken. >
Joachim
Om te beginnen, wil ik een team rond mij als voorzitter. Een team dat als een volwaardig directiecomité werkt en waarin ik net als Ursula von der Leyen evenveel mannen als vrouwen wil. Vergeet ook niet dat in bepaalde domeinen vrouwen beter zijn dan mannen, en omgekeerd. Wie dat niet inziet, negeert de specifieke kennis en sterktes van mannen én vrouwen. 

4. Staat volgens u CD&V nog gekend als gezinspartij? Volgens Vrouw & Maatschappij verdienen alle gezinnen ondersteuning. Hoe gaat u hier een eigentijdse invulling aan geven?

Sammy
We moeten ons veel beter profileren als dé gezinspartij van Vlaanderen. Het evenwicht tussen werk en gezin herstellen is van fundamenteel belang, niet in het minst voor vrouwen. In een gezin waarin beide partners werken, neemt een vrouw nog steeds meer dan 70% van de huishoudelijke taken op zich. Dat moet anders.Concreet heb ik daarom ook voorgesteld dat we het Scandinavisch model van ouderschapsverlof weer op tafel leggen. De tien dagen vaderschapsverlof is een minimum, maar we moeten ambitieuzer durven zijn. Zeker wat nieuwe gezinsvormen betreft, alleenstaande vrouwen niet in het minst, moeten wij als partij ervoor zorgen dat ze voldoende ademruimte krijgen om een kwaliteitsvol te leiden.
Joachim
Voor mij is én blijft onze partij dé gezinspartij bij uitstek. In een beleid dat gericht is op gezinnen, moeten we echter absoluut meer aandacht hebben voor kinderarmoede en voor de specifieke uitdagingen waar éénoudergezinnen voor staan. Als CD&V kunnen we onmogelijk aanvaarden dat in ons land zoveel kinderen opgroeien onder de armoededrempel. Dat aantal moet naar beneden. Tegelijkertijd moeten we op alle beleidsdomeinen accenten aanbrengen die specifiek gericht zijn op gezinnen. Een thuis creëren voor mensen blijft de kern van onze politieke opdracht.