kandidaten nationaal voorzitter

We legden enkele vragen voor aan de kandidaten voorzitter van CD&V

1. Volgens Vrouw & Maatschappij verdient vrouwelijk politiek talent meer kansen binnen de partij. Hoe gaat u dit aanpakken met betrekking tot de partijstructuur en de mandatarissen

2. De geledingen zijn een belangrijke kracht binnen CD&V. Hoe gaat u het partnerschap met Vrouw & Maatschappij tegemoet? We denken concreet aan de financiering, het verzekeren van onze autonomie, de vertegenwoordiging van Vrouw & Maatschappij in de partijstructuren, en de inhoudelijke afstemming met Vrouw & Maatschappij. 

3. Ursula von der Leyen heeft zich geëngageerd voor de samenstelling van een evenwichtige Europese commissie, bestaande uit evenveel mannelijke als vrouwelijke commissarissen. In welke maatschappelijke domeinen zou u meer pariteit wensen en daar maatregelen voor nemen? 

4.Staat volgens u CD&V nog gekend als gezinspartij? Volgens Vrouw & Maatschappij verdienen alle gezinnen ondersteuning. Hoe gaat u hier een eigentijdse invulling aan geven?Antwoorden:

Sammy Mahdi  (31) uit Vilvoorde

 1. Een weetje: vooraleer ik voorzitter van JONGCD&V wou worden, had ik stiekem heel graag in het bestuur van V&M gezeten. Ik ben ervan overtuigd dat ook mannen een verantwoordelijkheid hebben om mee te strijden voor de vele thema's van V&M. Waaronder politieke vertegenwoordiging.Onze partij heeft de voorbije decennia altijd het voortouw genomen in de strijd voor gendergelijkheid. Gelukkig maar ook, want je moet maar terugkeren tot 1999 waar amper 25% vrouwen in het federaal parlement zaten. In 1991 was het zelfs maar 10%. Wie denkt dat de strijd vandaag gestreden is, die dwaalt.Ik wil er daarom op toezien dat er meer vrouwelijke lijsttrekkers komen, zowel lokaal als nationaal. Maar ook achter de schermen hebben we nood aan vrouwen die mee aan de knoppen zitten, in lokale afdelingen, op kabinetten of op het hoofdkwartier van de partij. Uit onderzoek is al meermaals bewezen dat door meer vrouwen het beleid te laten bepalen, je komt tot beter beleid.Ook los van de verkiezingen moeten vrouwelijke mandatarissen beter ondersteund worden. Het lijkt me wenselijk dat de samenwerking tussen de partij en de geledingen versterkt wordt. Niet in het minst om voldoende rekening te houden met de visie van V&M en onze vrouwelijke mandatarissen over bepaalde thema's. 

2. Als jongerenvoorzitter is mijn antwoord daar heel duidelijk in: V&M moet haar eigen rol kunnen blijven spelen. Inhoudelijk zijn er heel wat thema's waarbij V&M eigen standpunten moet kunnen innemen. Dat is de enige manier om van onze partij dé feministische partij van Vlaanderen te maken. V&M moet op inhoudelijk vlak de studiedienst van de partij versterken. We moeten veel meer aan uitwisseling van expertise doen en gebruikmaken van de expertise die er bij V&M is.Wat de vertegenwoordiging in de partijstructuren betreft is mijn boodschap ook heel duidelijk: de vertegenwoordiging van V&M in de partijorganen staat niet ter discussie.

3. Er zijn geen domeinen die meer mannelijk of vrouwelijk horen te zijn dan anderen. Wat mij betreft is het net wenselijk om heel wat vrouwelijke stemmen te horen in domeinen waar velen ze nu onterecht niet verwachten. Net zoals er in het onderwijs en de zorg veel meer mannen actief zouden moeten zijn. Tijd om stereotypen te doorbreken.Het zijn de vrouwelijke ingenieurs, kolonels en CEO's die Vlaanderen gaan versterken. 

4. We moeten ons veel beter profileren als dé gezinspartij van Vlaanderen. Het evenwicht tussen werk en gezin herstellen is van fundamenteel belang, niet in het minst voor vrouwen. In een gezin waarin beide partners werken, neemt een vrouw nog steeds meer dan 70% van de huishoudelijke taken op zich. Dat moet anders.Concreet heb ik daarom ook voorgesteld dat we het Scandinavisch model van ouderschapsverlof weer op tafel leggen. De tien dagen vaderschapsverlof is een minimum, maar we moeten ambitieuzer durven zijn. Zeker wat nieuwe gezinsvormen betreft, alleenstaande vrouwen niet in het minst, moeten wij als partij ervoor zorgen dat ze voldoende ademruimte krijgen om een kwaliteitsvol te leiden.

Katrien Partyka (46) uit Tienen

1. Onze partij moet meer inzetten om politiek talent kansen te geven. In mijn omgeving stel ik met eigen ogen vast dat het moeilijk blijft om vrouwen te overtuigen van hun eigen kunnen. Ik hoop dat mijn kandidatuur als vrouw voor het voorzitterschap mee een kentering kan inzetten. Concreet moeten we nog meer inzetten op concrete en lokale coaching van nieuw talent. Binnen & buiten de partij moeten we meer inzetten op een breed netwerk. We mogen ons niet allen opsluiten binnen onze eigen partijstructuur. 

2. Onze partij heeft altijd sterk ingezet op zijn geledingen. Vertegenwoordiging in partijstructuur is een must. Inhoudelijk moet V&M vooruitdenken en vernieuwende ideeën en concepten aanbrengen. Netwerking is ook een sleutel daartoe. Onze partij zal maar vrouwelijke leden en kiezers aantrekken in de mate dat ze zich herkennen in onze standpunten en profiel, daar ligt een bijzonder belangrijke rol voor V&M.

3. Er zijn de laatste jaren heel wat stappen gezet naar gelijke vertegenwoordiging. Maar er is nog heel wat werk. Concreet denk ik aan vertegenwoordiging van vrouwen in de financieel-economische en energiesector. V&M moet een strijdbare rol opnemen voor alle vrouwen in de samenleving, of het nu gaat over zorgende beroepen of leidinggevend kader. Luisteren naar onze leden en mandatarissen is daarbij essentieel. Zij zijn onze sterkte.

4. Uit postelectoraal onderzoek blijkt dat we minder goed scoren bij jonge gezinnen. Dat is voor mij een serieuze wake-up call. CD&V moet terug dé referentiepartij worden als het gaat over combinatie werk, gezin en vrije tijd. Als ploetermoeder en politica weet ik beter dan wie ook dat dit meer dan ooit nodig is. CD&V moet vrouwvriendelijke standpunten innemen, zonder taboes en met beide voeten in de samenleving zoals ze vandaag voor vrouwen is: divers, uitdagend en veeleisend. Wie anders dan wijzelf kunnen beter de dagelijkse uitdagingen voor vrouwen een stem geven? We moeten ze luid en duidelijk laten horen!

Raf Terwingen (47) uit Maasmechelen

1. We moeten erkennen dat onze partij op dit vlak de laatste jaren niet heeft geëxcelleerd, al hebben de Voorzitsters van V&M hiervoor meer dan hun best gedaan. Hun volgehouden loyauteit naar de partij, ook na herhaalde teleurstellingen op dit vlak, was voorbeeldig en dient beloond. We dienen hierover duidelijke afspraken te maken, die in de mate van het mogelijke en nodige statutair verankerd worden. De nieuwe voorzitter dient hierover asap in gesprek te gaan met jullie verantwoordelijken en de nieuw gemaakte afspraken vervolgens eerst door de beslissingsorganen van V&M en daarna door die van de partij te laten bekrachtigen. 

2. In het algemeen:het belang van onze (goed werkende) geledingen behoeft geen verdere toelichting en dient natuurlijk verder bestendigd, misschien verbeterd en gemoderniseerd te worden.
A. mbt de financiering: eerlijk: ik heb hierop op dit ogenblik geen zicht | opnieuw dringt spoedig overleg zich op. 
B. mbt het verzekeren van jullie autonomie: De vraag verwondert me ! Als er één geleding wel degelijk "autonoom" is, zijn het toch onze sterke vrouwen ?!? :-) Maar andermaal: als op dit punt ook maar enige vrees bestaat, dient dit asap uitgeklaard en verankerd te worden.
C. mbt de vertegenwoordiging bij onze partijstructuren: ik verwijs naar mijn antwoord op de eerste vraag.
D. mbt de inhoudelijk afstemming : ook hier moet in overleg met jullie voorzitster gekeken worden wat aangewezen is; ik heb geen zicht op de huidige wijze van samenwerking, maar veronderstelde dat deze quasi constant gebeurde, gezien jullie "co-housing" op de WET89. Alleszins moet de deur van de nieuwe voorzitter altijd openstaan voor jullie voorzitster: misschien zelfs dat communicerende kantoren zich opdringen ;-) 


3. Is het niet zo dat we pariteit moeten nastreven op zowat alle mogelijke domeinen ? Maatschappelijke domeinen die nog problematisch zouden zijn (bedrijfswereld ? politiek ?) aanpakken met gematigde positieve discriminatie lijkt me : al ben ik ervan overtuigd dat de sterkte van de meer en meer geëmancipeerde vrouw zelf uiteindelijk zal leiden tot een "natuurlijk" gewenste pariteit.

4. Laten we eerlijk zijn: meerdere partijen "claimen" tegenwoordig een gezinspartij te zijn (Nva, Groen, Spa...). We moeten dus echt een tandje bijsteken om deze titel opnieuw exclusief trachten te claimen. De belangrijkste ondersteuning voor gezinnen is daarbij een verder zoeken naar balans: in de verhouding werk-vrijetijd, in de verhouding papa-mama, in de verhouding huisman-huisvrouw. Gezinnen snakken naar meer quality-time en naar meer zekerheden (bijv kinderbijslag, fiscaliteit...): daar moet terug werk van gemaakt worden.


Vincent Van Peteghem (38) uit De Pinte

1. Alle talent verdient alle kansen binnen CD&V. Onze vrouwelijke kandidaten hebben de afgelopen verkiezingen goed gescoord, het is dan ook logisch dat we dat talent waarderen. De komende jaren zullen we extra moeten inzetten op het werven en coachen van nieuw politiek talent en vrouwelijk talent in het bijzonder. V&M speelt hierin een sleutelrol om dat talent te identificeren, te coachen en te ondersteunen. 

2. Onze geledingen moeten netwerken zijn van huidig en toekomstig talent. Vorming en beweging blijven hun kernopdrachten. Ik verwacht van V&M dat zij alle ruimte nemen om hun eigen werking tegen het licht te houden. Hoe kan V&M haar lokale werking verbeteren, hoe kunnen ze verjongen, moet dat binnen de klassieke structuren? V&M moet die autonomie absoluut behouden. Tegelijkertijd moeten we onze geledingen meer integreren binnen het partijgeheel.De inspraak van en gehoor naar onze geledingen moet veel fundamenteler. We moeten de expertise van V&M binnen onze partijstructuur als troef zien. V&M moet meer toegang krijgen tot onze studiedienst en de inhoudelijke stem zijn van vrouwen. Ze moeten de bezorgdheden en gevolgen van beleidsbeslissingen op vrouwen onder de aandacht brengen en moeten beter betrokken worden bij de partijcongressen. Zo kunnen we als partij samen met onze geledingen onze visie uitdragen.

3. Elke organisatie, overheid of instelling zou een zo correct mogelijke weerspiegeling van de samenleving moeten zijn. We moeten absoluut inzetten op sensibilisering en het gelijkwaardig behandelen, verlonen en evalueren van iedereen. Van vrouwen en van mannen, mensen van autochtone of allochtone afkomst, naar religie en geaardheid. We moeten hard optreden tegen discriminatie en inzetten op onder andere praktijktesten. Iedereen moet een even grote kans krijgen om haar of zijn talenten in alle vrijheid te ontwikkelen en in te zetten.

4. Voor CD&V is het gezin de belangrijkste hoeksteen van de samenleving. Een gezin kan vele vormen aannemen en we moeten er zijn voor elk van hen. Zo moeten we als partij de komende jaren echt werk maken van de combinatie van werk met de zorg voor gezin, familie en vrienden. Het is een belangrijke taak voor V&M om ons als partij steevast te wijzen op de specifieke bezorgdheden en noden van gezinnen ongeacht hun samenstelling. Van gezinnen in armoede, alleenstaanden, één-ouder gezinnen, gepensioneerde vrouwen, nieuw samengestelde gezinnen, etc.


Christophe Vermeulen (37) uit Gent
1. Voor mijn generatie is de paritaire behandeling van vrouwen en mannen in de politiek vanzelfsprekend. Ik geloof oprecht in de complementariteit van vrouwen en mannen in het bedrijven van politiek. Verschil in stijl, inleving en prioriteiten zorgen voor een noodzakelijke balans. De Pariteitswetten waren baanbrekend in dit opzicht. Gelijke vertegenwoordiging op lijsten zorgt ervoor dat vrouwen en mannen op gelijk niveau vertrekken. Ook binnen onze partijstructuur zijn er maatregelen genomen onder meer door genderverdeling bij de voorzittersploeg. Er is een gelijk speelveld en dat wil ik zo houden. 

2. Als je er eigenlijk over nadenkt bestaat de hoofdtaak van Vrouw & Maatschappij er in om zichzelf irrelevant te maken. Dat klinkt misschien raar maar ik bedoel het positief. Ik vind het de normaalste zaak van de wereld dat vrouwen en mannen gelijke kansen hebben. Ik maak het onderscheid nooit. Voor mij geldt enkel goesting, talent en gedrevenheid. Dit gezegd. Vrouw en Maatschappij is nog altijd nodig. Voor mij blijft het grootste actiepunt de loonkloof. Ik blijf het schandalig vinden dat voor hetzelfde werk vrouwen in sommige jobs nog altijd structureel minder worden verloond. Als voorzitter wil ik het partnerschap met alle geledingen grondig evalueren. De kernvraag voor mij is: hoe stellen we onze CD&V-ploeg het beste op om goals te maken? Ik wil daar heel graag een open en constructieve discussie over voeren.

3. Politiek gaat over het inrichten van de maatschappij, over mensen en hun verlangens en noden. Een politieke pariteit zorgt voor een eerlijke afspiegeling en is voor mij een must. In andere gebieden, zoals het bedrijfsleven, denk ik niet dat de politiek zich met regelgeving moet moeien in samenstellingen van Raden van Bestuur bijvoorbeeld. Dat is het prerogatief van die bedrijven zelf. Ik merk trouwens dat bedrijven die bewust meer inzetten op vrouwelijke participatie daar de vruchten van plukken. Het gaat misschien te traag, maar er is vooruitgang.

4. De laatste jaren is het begrip gezin en gezinspartij wat verwaterd. Er zijn zoveel verschillen in huishoudens dat we nu ongeveer elke samenstelling als een gezin kenmerken, ook alleenstaanden. Er moeten ondersteunende maatregelen komen op maat voor elk van die samenlevingsvormen. Zonder discriminatie. Ik geloof in politieke standpunten erg gericht op doelgroepen. We kunnen gerust standpunten innemen gericht op het zogenaamd klassieke gezin zonder in een kramp te schieten dat we bv. de alleenstaande mama uit het oog verliezen. Zij verdient uiteraard ook steun, een gezonde balans tussen leven en werken en een betaalbare woning, maar dat standpunt maken we dan op haar maat. Over de prioriteiten ga ik graag met jullie het gesprek aan.


Joachim Coens (53) uit Damme

1. Er is mijns inziens meer aandacht voor genderevenwicht nodig. En niet door dit geforceerd te bekijken, maar door het in te bouwen als een logisch iets. Bovendien realiseer je genderevenwicht vooral door een andere stijl van politiek. In mijn visie moet politiek voor mannen en vrouwen op een andere manier bedreven worden. Zodat mannen én vrouwen dit kunnen combineren met hun privéleven. Denk maar aan de momenten van vergaderen, de duurtijd van vergaderingen en de stijl van werken. 

2. Kijk, Vrouw & Maatschappij is een belangrijk onderdeel van onze partij. Een geleding die al tientallen jaren ook voor de instroom van politiek talent zorgt en onze partij verrijkt met nieuwe en verfrissende ideeën. Dus ja, met mij als voorzitter  wordt V&M actief betrokken in alle bestuursorganen. Ik ben ervan overtuigd dat de periode van levenslang engagement op hetzelfde niveau verleden tijd is. Wat ook niet erg is. Je hebt nu eenmaal periodes in je leven waarin je meer of minder tijd hebt voor een bepaald engagement. Engagement is ook niet altijd politiek engagement. Ik waardeer enorm de inzet die mensen op lokaal niveau tonen, bijvoorbeeld in hun buurt of wijk of in een vereniging. Net dat engagement werkt enorm verbindend en moeten we als partij meer waarderen en stimuleren.

3. Om te beginnen, wil ik een team rond mij als voorzitter. Een team dat als een volwaardig directiecomité werkt en waarin ik net als Ursula von der Leyen evenveel mannen als vrouwen wil. Vergeet ook niet dat in bepaalde domeinen vrouwen beter zijn dan mannen, en omgekeerd. Wie dat niet inziet, negeert de specifieke kennis en sterktes van mannen én vrouwen.

4. Voor mij is én blijft onze partij dé gezinspartij bij uitstek. In een beleid dat gericht is op gezinnen, moeten we echter absoluut meer aandacht hebben voor kinderarmoede en voor de specifieke uitdagingen waar éénoudergezinnen voor staan. Als CD&V kunnen we onmogelijk aanvaarden dat in ons land zoveel kinderen opgroeien onder de armoededrempel. Dat aantal moet naar beneden. Tegelijkertijd moeten we op alle beleidsdomeinen accenten aanbrengen die specifiek gericht zijn op gezinnen. Een thuis creëren voor mensen blijft de kern van onze politieke opdracht.


Walter De Donder (59) uit Affligem

1. Ik wens, vanuit onze christelijk geïnspireerde waarden, iedereen gelijkwaardig te behandelen. Vrouwen, mannen, zieken, hulpbehoevenden, jongeren, holebi's, transgenders, senioren, jongeren,.... kortom iedereen die deel uitmaakt van onze gemeenschap. 

2. De geledingen van de partij zelf zijn heel belangrijke partners die ons helpen in het bepalen van evenwichtige standpunten. Werken op basis van exclusieven heeft als gevolg dat men andere groepen meer op de achtergrond wenst te houden. Dit is een vorm van uitsluiting. CD&V is best geplaatst om met iedereen in dialoog te gaan, zonder uitzondering en met respect voor iedereen. 

3. Organisaties, verenigingen, samenwerkingsverbanden, de politiek,... zouden hun energie niet moeten steken in het bepalen van quota op basis van geslacht of wat dan ook. He zou een evidentie moeten zijn dat men bij elke samenstelling van welke organisatie dan ook rekening houdt met een diversiteit die een weerspiegeling is van de maatschappij. 

4. CD&V mag voor zich voor mij best sterker profileren als gezinspartij. De samenstelling van het gezin is van ondergeschikt belang, dat is een louter persoonlijke keuze. Belangrijk is dat mensen een warm nest vinden. Het gezin is de hoeksteen van onze maatschappij. Deze samenlevingsvorm neemt CD&V best als uitgangspunt naar beslissingen.

1. Volgens Vrouw & Maatschappij verdient vrouwelijk politiek talent meer kansen binnen de partij. Hoe gaat u dit aanpakken met betrekking tot de partijstructuur en de mandatarissen?


2. De geledingen zijn een belangrijke kracht binnen CD&V. Hoe gaat u het partnerschap met Vrouw & Maatschappij tegemoet? We denken concreet aan de financiering, het verzekeren van onze autonomie, de vertegenwoordiging van Vrouw & Maatschappij in de partijstructuren, en de inhoudelijke afstemming met Vrouw & Maatschappij.


3. Ursula von der Leyen heeft zich geëngageerd voor de samenstelling van een evenwichtige Europese commissie, bestaande uit evenveel mannelijke als vrouwelijke commissarissen. In welke maatschappelijke domeinen zou u meer pariteit wensen en daar maatregelen voor nemen?


4.Staat volgens u CD&V nog gekend als gezinspartij? Volgens Vrouw & Maatschappij verdienen alle gezinnen ondersteuning. Hoe gaat u hier een eigentijdse invulling aan geven?