We kiezen een nationale voorzitster

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica kiest een
nationale voorzitster (2021-2024)!

De huidige bestuurstermijn van Nationaal Voorzitter Liesbeth Maris is ten einde, dus organiseert V&M een voorzitsterverkiezing.

Wie kan zich kandidaat stellen?

- Als kandidaat word je voorgedragen door een V&M provincie, drie V&M-regio’s of zes plaatselijke V&M-afdelingen. Je bezorgt het secretariaat een afschrift van de beslissing van de betrokken provincie, regio’s of afdelingen, waarop minstens het volgende wordt vermeld: datum van de vergadering, aanwezigen, afwezigen, verontschuldigden, handtekening van de voorzitster. Dat kan tot 29 maart 2021. 
- Je kandidatuur bevat je naam, voornaam, lidnummer, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
- Je bezorgt ook een CV en een gemotiveerd schrijven.
- Je moet sinds 1/1/2020 stemgerechtigd lid zijn van Vrouw & Maatschappij;
- Het mandaat is onverenigbaar met de functie van regio- of provinciaal voorzitster van V&M.

Belangrijk: we verwachten dat je de standpunten inzake gendermainstreaming, empowerment en pariteit onderschrijft. 

Hoe kan je een kandidatuur indienen? 

Kandidaturen kan je indienen bij de nationaal coördinator van V&M: Karolien Van Cauwelaert, Wetstraat 89, 1040 Brussel, kvancauwelaert@cdenv.be, ten laatste op 29 maart 2021, middernacht. Je krijgt bevestiging van ontvangst. 
Alle ingediende kandidaturen worden onderzocht en ontvankelijk verklaard door een kiescomité. Wie zich kandidaat stelt, krijgt een bevestiging van de ontvankelijkheid. 

Hoe verloopt de procedure als je kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard?

- Je wordt uitgenodigd om je visie te verdedigen voor het bureau van V&M op 18 mei. Daarna word je ingelicht over de definitieve aanvaarding van je kandidatuur.
- Elk provinciaal V&M-bureau organiseert tussen 19 mei en 17 juni een dialoogmoment in haar provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar zal je de kans krijgen om je visie uiteen te zetten voor een breder publiek van V&M-leden.
- Stemming en kiesevenement volgen in juni.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de nationaal coördinator van V&M: 
Karolien Van Cauwelaert, Wetstraat 89, 1040 Brussel, kvancauwelaert@cdenv.be