Diva-label

Diva Label – Doelbewust Investeren in Vrouwelijke Arbeidskrachten

Met dit label wil Vrouw & Maatschappij - Cd&V politica ondernemingen en organisaties in de kijker zetten die voldoende aandacht geven aan werkbaar werk voor vrouwelijke 50+'ers. We willen hiermee gelijkaardige initiatieven stimuleren en een algemene mentaliteit bevorderen waarbij ten volle wordt ingezet op het potentieel van vrouwelijke 50+'ers. 

Context

“We zullen met z’n allen langer aan het werk moeten blijven”. Het is een mantra dat we de afgelopen jaren luider en luider hoorden klinken. In de media, middenveld en politiek werd uitvoerig gediscussieerd over ‘werkbaar werk’ en wat dit moet inhouden. Federaal Minister van Werk Kris Peeters benadrukte met zijn rondetafelconferentie de maatschappelijke en economische noodzaak om hierop in te zetten.


Vooral 50+’ers moeten langer aan het werk blijven: zowel bij mannen als vrouwen is België bij de koplopers in Europa wat betreft arbeidsduurvermindering, vooral naar het pensioen toe. De Belgische loopbanen zijn dan ook enkele jaren korter dan het Europees gemiddelde. Een universele oplossing om 50+’ers aan het werk te krijgen en te houden bestaat echter niet. ‘Werkbaar werk’ is trouwens niet alleen van belang voor 50+’ers, maar zou een rode draad moeten zijn die een volledige loopbaan kenmerkt, waardoor iedereen met veel zin langer aan het werk blijft.

Opinie V&M

V&M wil binnen dit debat twee zaken benadrukken. Ten eerste: we worden angst aangejaagd over de almaar stijgende pensioenleeftijd, hoe ons sociaal zekerheidsstelsel onder druk komt te staan, hoe meer en meer mensen het slachtoffer worden van burn-outs, … Waar we minder over horen is het potentieel van 50+’ers in het tegemoet komen aan deze maatschappelijke uitdagingen. Slechts 39% van de werkgevers in België heeft een actief beleid om oudere werknemers aan te trekken en te behouden. Maatregelen die als doel hebben 50+’ers langer aan het werk te houden, vertalen zich veelal in een ontziebeleid, waarbij getracht wordt de negatieve aspecten van een job te verminderen. Er wordt echter te weinig ingezet op een ontplooibeleid waarvan bewezen is dat het werknemers nog langer aan het werk houdt dan ontziemaatregelen dat doen, net omdat er wordt ingezet op het verder ontwikkelen van het potentieel van de werknemers. Het is dus hoog tijd voor een mentaliteitswijziging.  

Ten tweede: vrouwelijke 50+’ers vormen binnen dit debat een uitzonderlijke categorie, aangezien deze met specifieke uitdagingen geconfronteerd worden. Vrouwen treden over het algemeen sneller uit de arbeidsmarkt, onderbreken hun loopbaan vaker en worden geconfronteerd met de gevolgen van fysiek en emotioneel zwaar werk dat eigen is aan de sectoren waarin ze oververtegenwoordigd zijn. V&M vraagt al decennialang aandacht voor een betere balans tussen arbeid en zorg, waarbij vrouwen niet langer financieel gestraft worden voor het opnemen van zorgtaken. 

Daarom wil V&M in het huidige debat over werkbaar werk een genderaspect aanbrengen. Om bestaande goede praktijken te benadrukken reiken we het Diva Label uit.  

Diva

Met dit label wil Vrouw & Maatschappij – CD&V politica ondernemingen en organisaties in de kijker plaatsen die aandacht schenken aan werkbaar werk voor vrouwelijke 50+’ers. We willen hiermee gelijkaardige initiatieven stimuleren en een algemene mentaliteit bevorderen waarbij ten volle wordt ingezet op het potentieel van vrouwelijke 50+’ers.

Per provincie en/of regio wil Vrouw & Maatschappij een dergelijke onderneming feliciteren. In samenwerking met onze provinciale en regionale afdelingen werden vragenlijsten uitgestuurd waarin gepeild werd naar hoe en op welke manier het personeelsbeleid van deze ondernemingen gender-en leeftijdsgevoelig werd uitgebouwd.

Deelnemen met jouw afdeling? Stuur een mailtje naar vrouw@cdenv.be

Overhandiging eisenpakket aan Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Brussel, 18 april 2016 - Vrouw & Maatschappij – CD&V politica overhandigt deze middag een eisenpakket aan het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), waarmee ze ijveren voor werkbaar werk voor vrouwelijke 50+’ers. Voorzitster Els Van Hoof overhandigt taartjes met de slogan “onze vrouwen tellen vele jaartjes, toch zijn zij geen oude taartjes!”. De CD&V-vrouwen houden een overlegronde met de verschillende sociale partners om de uitdagingen én kansen voor vrouwelijke 50+’ers en hun werkgevers aan te kaarten. Lees meer

 

Uitreiking Diva Label in Vlaams-Brabant

Op 10 november 2015 reikte V&M Nationaal het allereerste Diva Label uit! De organisatie 'Ons' was de gelukkige die de prijs in ontvangst mocht nemen in het bijzijn van de pers.'Ons' is een netwerk van organisaties en verenigingen dat een brede waaier aan dienstverlening ontwikkelt die vrouwen in hun dagelijkse zorg ondersteunt. Zo’n 8.000 mensen zijn er aan de slag, voornamelijk vrouwen. Op basis van een uitgebreide vragenlijst die naar verschillende ondernemingen en organisaties werd verstuurd, werd Ons geselecteerd als eerste die het eerste Diva Label in ontvangst mocht nemen. Lees meer 

 

Voor een overzicht van DIVA-uitreikingen door onze lokale V&M-afdelingen klik hier.  

Bekijk ook het fotoalbum