Cravattendag 2016

PERSBERICHT - 8 maart 2016

Cravattendag 2016: De politie, uw vriendin?

 
Op 8 maart viert de wereld Internationale Vrouwendag. Op die dag wordt de balans inzake gendergelijkheid opgemaakt. Net als afgelopen jaren organiseert Vrouw & Maatschappij – CD&V politica daarom de Cravattendag. De cravatte is hét symbool bij uitstek van macht. Bij uitbreiding is de stropdas ook het symbool van de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij. Want de basis vervrouwelijkt, maar de hoogste regionen zijn nog steeds voor mannen voorbehouden.
Dit blijkt ook bij de politie het geval te zijn. Uit onderzoek dat V&M voerde blijkt dat vrouwen in deze beroepssector ondervertegenwoordigd zijn. Vooral de doorstroom naar hogere kaders is dramatisch laag. De lokale politie telt 32% vrouwen, de federale politie 25%. Er zijn slechts 7 vrouwelijke korpschefs binnen de 189 politiezones en bij de federale politie worden slechts 3 van de 28 mandaten ingevuld door een vrouw.

“Niet alleen heeft de politie als openbare dienstverlening een belangrijke maatschappelijke voorbeeldfunctie. Een meer diverse samenstelling van het korps zorgt ook voor een grotere toegankelijkheid voor de burger”, aldus Els Van Hoof, Algemeen Voorzitster van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica.

Met het ‘Actieplan Gender’ (2013) werd het Charter ‘gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke kansen en diversiteit’ in het leven geroepen. Het is echter onduidelijk hoeveel politiezones dit Charter ondertekend hebben. Om in te zetten op de doorstroming van vrouwen naar hogere kaders dient 1/3de van de leden van selectiecommissies bij sollicitaties of promoties vrouw te zijn. In de praktijk is dit echter niet altijd het geval. Verder is het opleiding- en loopbaantraject niet genoeg afgestemd op het gezinsleven, waardoor vrouwen vaker een stap terugzetten. “Dat 22% van de vrouwelijke politieagenten moeilijkheden ondervindt om zwangerschaps- of ouderschapsverlof op te nemen kan niet aanvaard worden”, stelt Voorzitster Els Van Hoof.

Dat de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen op de werkvloer nog altijd geen vanzelfsprekendheid is, uit zich verder in erg concrete zaken. In 25% van de gevallen ontbreken douches of kleedkamers voor vrouwelijke politieagenten. Het uniform voor politievrouwen wordt oncomfortabel en hinderlijk gevonden. Seksistisch gedrag blijkt, net zoals in andere beroepssectoren, geregeld voor te komen.

Om deze pijnpunten aan te kaarten stelde V&M een eisenpakket samen dat aan de federale en lokale politie zal overgemaakt worden. “Vooral in Commissaris-generaal Catherine De Bolle zoeken we, samen met Womenpol (Belgisch Netwerk van Politievrouwen vzw)  een bondgenoot om de gelijkheid van mannen en vrouwen ook bij de politie tot een realiteit te maken”, zegt Els Van Hoof.

Vandaag betuigen vrouwelijke CD&V-ministers en volksvertegenwoordigers hun steun aan de actie door een gezamenlijke ‘Cravattenfoto’ te laten nemen. 

Tot eind mei zullen V&M-afdelingen de vrouwvriendelijkheid van de lokale politiekorpsen onder de loep nemen door middel van plaatselijke acties. Meer informatie via vrouw@cdenv.be