Een stem voor vrouwen in sociale verkiezingen

PERSBERICHT - 30 november 2015

Een stem voor vrouwen in de sociale verkiezingen

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica valt de oproep van Federaal Minister voor Werk Kris Peeters bij om meer vrouwelijke kandidaten én verkozenen te hebben voor de sociale verkiezingen van 2016. 

Minister Peeters riep vandaag op om meer vrouwen een stem te geven in ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk, naar aanleiding van de sociale verkiezingen die in mei 2016 zullen plaatsvinden. Bij de sociale verkiezingen in 2012 was slechts één op drie kandidaten en verkozenen een vrouw. Er wordt gesteld dat het aantal vrouwelijke kandidaten sterk steeg sinds 1975, maar niet in verhouding tot de stijging van het aantal vrouwelijke werkneemsters. Tegenover de verkiezingen in 2008 was er in 2012 slechts 1% meer vrouwelijke verkozenen.  

Alles wijst erop dat de vertegenwoordiging van vrouwen in de comités en raden op 30% stagneert indien hier niet proactief op ingezet wordt. Hetzelfde bedroevende patroon is immers merkbaar in de organen van het sociaal overleg, zoals de Nationale Arbeidsraad (22,22% is vrouw), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (32,73% is vrouw), de Groep van 10 (slechts één (!) vrouw naast de voorzitster) en in het dagelijks bestuur van de vakbonden (29,63% is vrouw). 

Het is frappant dat net deze organen een centrale rol spelen in het dichten van de loonkloof. Op basis van de wetgeving van 2012 en 2013 staan zij in voor de technische verslagen en de interprofessionele akkoorden op intersectoraal niveau, de onderhandelingen op sectoraal niveau en de analyseverslagen op ondernemingsniveau. “Dit valt niet te rijmen: de strijd tegen de loonkloof – nog altijd een van de grote genderongelijkheden van vandaag – wordt dus voornamelijk overgelaten aan mannen” aldus Vrouw & Maatschappij voorzitter Els Van Hoof. 

Vrouw & Maatschappij roept dan ook op om in overleg met de sociale partners het debat over evenredige vertegenwoordiging in ondernemingsraden en comités aan te gaan. Op dit moment wordt enkel gesuggereerd dat de lijst voor de sociale verkiezingen de samenstelling van het personeelsbestand dient te weerspiegelen. “Er moet blijvend uitvoering gegeven worden aan het Charter Gendermainstreaming dat de vakbonden in 2004 ondertekend hebben”, zegt Els Van Hoof. De vakbonden verbonden er zich toen toe om “gendergelijkheid op te nemen in alle beleidsdomeinen en alle stadia, door alle actoren, die betrokken zijn bij het vastleggen van het beleid en dit in een perspectief van sociale vooruitgang”. 

Ook binnen het debat rond werkbaar werk en werk op maat dient voldoende aandacht geschonken worden aan vrouwen en vrouwelijke 50+’ers. “Vrouwelijke werknemers worden geconfronteerd met zeer specifieke uitdagingen die smeken om voldoende vrouwelijke inspraak op alle niveaus van het sociaal overleg” stelt de V&M voorzitter. De gemiddelde loopbaan van Belgische vrouwen bedraagt slechts 29,6 jaar (tegenover 33,4 jaar voor mannen), bijna de helft van alle vrouwelijke 50+’ers (47,4%) vermindert hun werkduur in vergelijking met één op vijf mannelijke 50+’ers (19,8%), en ze worden geconfronteerd met de gevolgen van fysiek en emotioneel zwaar werk dat eigen is aan de sectoren waarin ze oververtegenwoordigd zijn. Vrouw & Maatschappij geeft alvast zichtbaarheid aan deze uitdagingen door de uitreiking van het Diva Label voor werkbaar werk. 

“Waar we naar streven is politieke moed om verandering te willen brengen in discriminatie tegen vrouwen op de arbeidsmarkt en in vertegenwoordigingsorganen” aldus Els Van Hoof. Vrouw & Maatschappij valt Minister Peeters dan ook bij in zijn oproep om een stem te geven aan meer vrouwen in ondernemingsraden en comités, en hoopt dat dit een stimulans mag bieden aan alle sectoren om hier werk van te maken. Minister Peeters refereerde tijdens de persconferentie naar The Economist en hun voorspelling dat 2016 ‘het Jaar van de Vrouw’ zal worden. We hopen inderdaad dat de sociale verkiezingen dit kunnen bevestigen. En dat er geëvolueerd kan worden van ‘het Jaar van de Vrouw’ naar een toekomst voor alle vrouwen.