Gender in het Belgisch vluchtelingenbeleid

PERSBERICHT - 8 januari 2016

Gender dient prioriteit te zijn in Belgisch vluchtelingenbeleid

Opvang is niet altijd vrouwvriendelijk

De gebeurtenissen in Keulen hebben onze beleidsmakers, weliswaar te laat, wakker geschud, stelt Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica. Hopelijk wordt er nu werk gemaakt van de strijd tegen seksueel geweld, ook in de opvangcentra waar vrouwelijke vluchtelingen extra kwetsbaar zijn.   

35% van alle vrouwen ter wereld krijgt te maken met seksueel geweld in haar leven. Dit betreurenswaardige fenomeen komt helaas ook voor in de Belgische opvangcentra. “Uit onderzoek dat Vrouw & Maatschappij voerde voor haar jaarlijkse witte lintjesactie tegen geweld op vrouwen bleek nochtans dat gender geen prioriteit is in het huidige noodopvangbeleid”, zegt Els Van Hoof. Dit is frappant, want vrouwelijke vluchtelingen zijn door de omstandigheden waarin ze zich bevinden, in elke fase van hun vluchtroute, extra kwetsbaar voor seksueel geweld. Uit onderzoek blijkt dat bijna 75% procent van de vluchtelingen na aankomst in België geconfronteerd is geweest met geweld. Van alle slachtoffers was 2/3 vrouw en was meer dan de helft jonger dan 30 jaar. Onderzoek wijst uit dat de meest voorkomende vorm van geweld emotioneel-psychologisch van aard is (62%), gevolgd door seksueel geweld (56,6%). Uit getuigenissen blijkt dat het daderprofiel niet eenduidig is, zowel medebewoners als autochtonen maken zich schuldig. 

Enkele bevindingen waren de volgende:
-    Cruciaal voor de veiligheid van deze vrouwen is de infrastructuur van het opvangcentrum zoals gescheiden douches en afsluitbare toiletten. Uit meerdere gesprekken die we gevoerd hebben blijkt dat er een groot onveiligheidsgevoel heerste bij vrouwelijke asielzoekers wat zich vertaalde in vrouwen die ’s nachts niet meer alleen naar het toilet durfden gaan, die niet durfden deelnemen aan avondactiviteiten en vrouwen die nog meer vergleden in isolement. Uit interviews met vrouwelijke bewoonsters bleek dat het veelal aanpassingen betreft waar relatief makkelijk aan tegemoet kan gekomen worden, zoals bijvoorbeeld voldoende verlichting in de gangen. 

-    Alle medewerkers moeten voldoende gesensibiliseerd worden over: het probleem van het geweld binnen de centra, hoe ze probleemsituaties kunnen detecteren, hoe ze moeten omgaan met de slachtoffers. De asielzoekers die het slachtoffer worden van geweld moeten een klacht kunnen indienen bij een onafhankelijk orgaan, dat met andere woorden los staat van het centrum en de medewerkers.

-     Verder moet een concreet beleid gevoerd worden in elk opvangcentrum ter preventie van (seksueel) geweld. “ Alle bewoners dienen gesensibiliseerd te worden over de gelijkheid van mannen en vrouwen, seksuele gezondheid en de (inter)nationale strafbaarstelling van seksueel geweld”, aldus Els Van Hoof. 

-    Uit verder onderzoek blijkt dat er bovendien een groot tekort is aan psychologische opvang in de centra. Twee derde van de slachtoffers kampt met problemen zoals depressies, onzekerheid, lusteloosheid, slaapstoornissen, schaamte, isolement, frustratie en angstigheid. Met het oog op het welzijn van deze vrouwen, maar ook op hun latere integratieproces is dit een schrijnende vaststelling.

“Het staat buiten kijf dat er hoe dan ook een omvattend en uniform preventiebeleid moet worden gevoerd in alle centra van Fedasil en haar partners. Het is aan de federale overheid om voldoende middelen te voorzien zodat de centra een dergelijk preventiebeleid kunnen uitbouwen”, stelt Van Hoof.  

“We hebben nog een lange weg te gaan, waardoor eens te meer blijkt hoe broodnodig het feminisme anno 2016 is”, stelt Van Hoof. De gebeurtenissen in Keulen hebben onze beleidsmakers wakker geschud, al is het reeds tien na twaalf. Hopelijk zet men eindelijk in op de strijd tegen seksueel geweld, ook in de Belgische opvangcentra.