Bloody hell, menstrueren is duur!

Caritas Vlaanderen bracht vorig jaar de volgende schokkende cijfers aan het licht: 12% van de schoolgaande meisjes heeft soms niet genoeg geld om menstruatieproducten aan te kopen. Bij meisjes in armoede loopt dit cijfer zelfs op tot 45%.

Dat fenomeen noemt men ook wel menstruatie-armoede, wat wijst op het ontbreken van financiële middelen om menstruatieproducten aan te kopen. Caritas Vlaanderen identificeert daarbij drie deelaspecten van menstruatie-armoede:
1) toegang tot producten die menstruatiebloed opvangen, 2) veilige en sanitaire voorzieningen, en 3) voldoende kennis over menstruatie.

Menstruatie-armoede kent vele schadelijke gevolgen, zoals het toxische shock-syndroom, dat veroorzaakt wordt door het te lang gebruiken van éénzelfde menstruatieproduct of het improviseren met ongeschikte materialen. Maar ook stress en sociale uitsluiting zijn gevolgen van menstruatie-armoede. Zo geeft 5% van de meisjes aan af en toe school te missen wanneer ze geen menstruatieproducten kunnen kopen.

Bij Vrouw & Maatschappij vinden we dat elk meisje en elke vrouw recht heeft op voldoende en propere menstruatieproducten. We hameren er daarom op dat armoede structureel wordt aangepakt door onder andere de minimumuitkeringen te verhogen tot boven de Europese armoedegrens zoals in het federale regeerakkoord is opgenomen.

Toch is voor deze specifieke problematiek ook een gerichte aanpak noodzakelijk. De lokale besturen zijn daarbij het best geplaatste niveau om een dergelijk beleid uit te rollen. De gemeente kent immers de noden van haar inwoners en weet waar de pijnpunten liggen.

Inspiratie voor lokale afdelingen en besturen

Wat kunnen lokale V&M-afdelingen en gemeentebesturen concreet doen in de strijd tegen menstruatiearmoede? Bekijk onderstaande drie video's ter inspiratie. Wil je graag onze inspiratiegids? Contacteer dan het nationaal secretariaat op vrouw@cdenv.be of 02 238 38 553.

V&M Limburg organiseert inzamelacties voor menstruatieproducten.

De stad Harelbeke voorziet menstruatieproducten in de sociale kruidenier.

De stad Aarschot voorziet gratis menstruatieproducten in alle middelbare scholen. 


Download hier onze poster om te sensibiliseren over de kostprijs van menstruatieproducten.