Nieuwsbrief april 2022

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits bereidt maatregelen voor om Oekraïense vluchtelingen te begeleiden naar de arbeidsmarkt

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits bereidt maatregelen voor in het kader van de Oekraïne-crisis. Het is de bedoeling om vluchtelingen die willen werken met taal- en andere opleidingen vanaf april te begeleiden naar een job. Daarnaast trekt ze het budget op voor de  overbruggingsleningen voor bedrijven die zware hinder ondervinden van de stijgende prijzen als gevolg van de oorlog. Meer lezen? Dat kan hier.

Minister Verlinden rolt stalkingsalarm verder uit over Belgisch grondgebied

Vrouwen worden in ons land buitensporig vaak blootgesteld aan intrafamiliaal geweld, een enorm onderbelicht maatschappelijk probleem. Ook na het stopzetten van de relatie is voor veel vrouwen de nachtmerrie nog niet voorbij. De politie registreert jaarlijks meer dan 20.000 aangiftes van stalking, vaak door ex-partners. Voor minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, is deze problematiek een absolute prioriteit die bestreden moet worden op alle fronten.

Eén van de zaken uit een breed arsenaal aan maatregelen is het stalkingsalarm, dat nu wordt uitgerold. Met één druk op de knop kunnen slachtoffers voortaan de politie ter plaatse roepen. Het systeem wordt als eerste voorzien in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en moet daarna uitgebreid worden naar het hele land. Met deze beslissing wordt één van de vele engagementen in het Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld uitgevoerd. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Dierick en Steven Matheï dienen wetsvoorstel in rond verlenging van het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

Leen Dierick en Steven Mathei dienden deze maand een wetsvoorstel in om het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw te verlengen tot eind 2024. “Deze maatregel maakt het voor heel wat gezinnen gemakkelijker om tegen lagere kosten een woning te bouwen en te verwerven. Zo geven we opnieuw zuurstof aan de bouwsector en de woningmarkt. Bovendien vernieuwen we ons woonpatrimonium, wat een positief ecologisch effect heeft,” zegt Steven Matheï. De Confederatie Bouw schaart zich achter het voorstel. Meer lezen? Dat kan hier.

Nathalie Muylle blikt tevreden terug op opening van Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Roeselare

Deze maand werd het eerste West-Vlaamse Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) geopend bij AZ Delta in Rumbeke. Dergelijk zorgcentrum is een dienst waar slachtoffers van seksueel geweld 24 op 24 en 7 dagen op 7 terecht kunnen voor de nodige gespecialiseerde, multidisciplinaire zorg. Tot op heden zijn er slechts vijf: in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Luik en Gent. Als minister van Gelijke Kansen zorgde Nathalie Muylle ervoor dat er een ZSG in élke provincie komt. Naar schatting zullen in West-Vlaanderen zo’n  800 vrouwen/mannen hun weg vinden naar het centrum. Federaal parlementslid Nathalie Muylle is alvast verheugd met de opening van het centrum.

Nahima Lanjri tevreden over goedkeuring van het wetsontwerp rond praktijktesten op de arbeidsmarkt

Deze maand werd een wetsontwerp goedgekeurd dat praktijktesten op de arbeidsmarkt effectiever zal maken. Het wetsontwerp neemt de inhoud over van een wetsvoorstel van federaal Parlementslid Nahima Lanjri. De zogenaamde mystery calls, die gerichte controles inzake discriminatie op de arbeidsmarkt inhouden, bestonden op federaal vlak reeds sinds 2018. Toch was een bijsturing nodig: mystery calls werden tot nu toe zelden gebruikt. Met de bijsturing worden de mystery calls ook effectief een praktijkinstrument. Meer lezen? Dat kan hier.

Els Van Hoof pleit in opiniestuk voor meer vrouwelijke onderhandelaars in internationale conflicten

In de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland blijven vrouwen letterlijk en figuurlijk buiten beeld. Dat telkens enkel mannen aan tafel plaatsnemen, moet ons zorgen baren, schreef Els Van Hoof in een opiniestuk in De Morgen deze maand.Nochtans wijst onderzoek uit dat vredesprocessen waar vrouwen aan deelnamen 20 procent meer kans hebben om minstens twee jaar stand te  houden. Op lange termijn hebben vredesakkoorden met vrouwen zelfs 35 procent meer kans om vijftien jaar te duren. Hoog tijd voor meer vrouwen rond de tafel dus! Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme vraagt om bijsturing van het Robinpasproject

Begin vorig jaar werd het Robinpasproject gelanceerd. De Vlaamse overheid voorzag 100.000 euro voor het uitdelen van 20.000 Robinpassen aan scholieren in het secundair onderwijs. Met deze passen kunnen kwetsbare gezinnen het nodige schoolmateriaal aankopen op basis van een haalbaar afbetalingsplan en met een korting. Zo wou de minister verhinderen dat leerlingen aan het begin van het schooljaar niet over de nodige schoolboeken zouden beschikken. Uit een schriftelijke vraag die Loes Vandromme aan de minister stelde, blijken die doelstellingen lang niet op de juiste koers te zitten. Meer lezen? Dat kan hier.

Katrien Schryvers en Karin Brouwers uiten in een opiniestuk hun ongerustheid over het vervoer van mensen met een beperking bij de invoering van de 'basisbereikbaarheid’

In een opiniestuk in Knack uitten Vlaams parlementsleden Karin Brouwers en Katrien Schryvers hun ongerustheid over het vervoer van mensen met een beperking bij de invoering van de 'basisbereikbaarheid'. Wanneer basisbereikbaarheid ingevoerd wordt, moet iedereen bediend worden, dus ook mensen met een beperking en leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Het wordt dus hoog tijd om ook dit aangepast vervoer concreet vorm te geven. Daarin moeten professionele aanbieders van flexplusvervoer en initiatieven die gestuurd worden door vrijwilligers naast mekaar kunnen bestaan. Meer lezen? Dat kan hier.

Karin Brouwers’ resolutie over de situatie van vrouwen in Jemen werd goedgekeurd in de Senaat

Eind februari nam de Senaat een resolutie aan over de situatie van vrouwen en meisjes in Jemen. Karin Brouwers, die de resolutie opvolgde voor onze moederpartij nam het woord hierover tijdens de plenaire zitting. De resolutie pleit onder andere voor steun aan de maatschappelijke initiatieven uit het middenveld, speciale aandacht voor gendergelijkheid in Belgische humanitaire hulpprogramma’s en brede steun voor alle diplomatische inspanningen naar een staat-het-vuren. Vrouwen en meisjes in Jemen gaan gebukt onder de last van genderongelijkheid, conflict en pandemie. Naast onze steun, hebben zij vrede nodig om hen in staat stellen hun beproevingen te boven te komen en bij te dragen tot de wederopbouw van het land.

Tinne Rombouts’ resolutie rond toegankelijkheid van openbare gebouwen werd goedgekeurd in Vlaams parlement

Uit een rapport van toegankelijkheidsbureau Inter Vlaanderen bleek dat de Vlaamse wetgeving rond toegankelijkheid van openbare gebouwen amper wordt nageleefd. Ook het openbaar vervoer en digitale toepassingen zijn in Vlaanderen vaak onvoldoende toegankelijk voor bijvoorbeeld mensen met een beperking. Drie Vlaamse parlementsleden werkten daarom het voorbije jaar een voorstel uit om de toegankelijkheid te verbeteren en te zorgen dat er met de geldende normen rekening wordt gehouden bij het bouwen en renoveren van openbare gebouwen. “De mentaliteit moet wijzigen. Een toegankelijke openbare ruimte is goed voor iedereen. Niet alleen voor mensen met een beperking, ook voor ouders met een kinderwagen, mensen die moeilijk te been zijn, enzovoorts”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts en haar collega’s uit de meerderheid.

Joke Schauvliege en Vera Jans dienen decreet in rond pakket noodmaatregelen voor Oekraïense vluchtelingen

Het Vlaams Parlement heeft afgelopen maand een pakket noodmaatregelen goedgekeurd voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Zo wordt de tijdelijke afwijking van de kwaliteitsnormen verlengd van  6 naar 12 maanden en zal een tijdelijk huurregime worden uitgewerkt. Daarnaast wordt ook mogelijk gemaakt dat sociale woonmaatschappijen ook leegstaande collectieve voorzieningen zoals bijvoorbeeld kloosters of ziekenhuizen kunnen onderverhuren en krijgen ze samen met de VMSW de opdracht om mobiele woonunits te voorzien.

De Vlaamse regering legde eerder deze week de eerste contouren van een actieplan voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen op tafel. Volgens schattingen zouden er 120.000 vluchtelingen naar Vlaanderen kunnen komen. Een van de grootste bekommernissen is de opvang en huisvesting van vluchtelingen. 

Katrien Partyka bevraagt minister Somers over de procedure tot intrekking van de erkenning van de Moslimexecutieve

Enige tijd geleden startte minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, de procedure op om de erkenning van de Moslimexecutieve in te trekken. Katrien Partyka bevroeg Vlaams minister Bart Somers over de gevolgen daarvan voor het representatief orgaan dat de organisatie van het islamitisch onderwijs in Vlaanderen organiseert, en wat de intrekking van deze erkenning betekent voor het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen dat enkele maanden werd bediscussieerd.

Vera Jans pleit voor ‘spoedpsycholoog’ voor kinderen en jongeren bij dringende mentale problemen

Eén op vijf jongeren zou volgens het Kinderrechtencommissariaat te maken hebben met een psychische stoornis. Tegenover die aantallen staat een hulpverlening die de vraag niet aankan, dat geven ook professionals zelf aan. In maart 2021 stonden meer dan 23 000 minderjarigen op een wachtlijst. Wachten op psychologische hulp kan tot wel 200 dagen duren, dat blijkt uit de Pano-reportage. Nochtans verhogen een vroege detectie en begeleiding de kans op slagen.

In een opiniestuk ijvert Vlaams parlementslid Vera Jans nu voor een spoedpsycholoog die bij dringende hulp ingeschakeld kan worden, één eenvoudig overzicht van het hulpverleningsaanbod en veel meer sensibiliseren. “Het is onaanvaardbaar dat in 2022 kinderen en jongeren bij ernstige mentale problemen gewoonweg nergens terechtkunnen. Het moet een garantie zijn dat er altijd iemand voor je klaarstaat,” klinkt het. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading lady in de Senaat

Maud Vanwalleghem pleit in opiniestuk voor morele herijking van de internationale politiek: “Niet de marktwaarde, maar de waarde van een leven dat kan geleefd worden moet centraal staan”.

De militaire acties van Rusland in Oekraïne zijn in strijd met het internationaal recht, zo schrijft senator Maud Vanwalleghem in een opiniestuk in Knack. Vanwalleghem hekelt dan ook de toegefelijke houding van het Westen tegenover Putins steeds brutaler wordende regime. Niet het neoliberale marktdenken, maar de waarde van een mensenleven moet terug het ijkpunt worden in de politiek. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading lady in  het Brussels parlement

Bianca Debaets ondertekent voorstel voor resolutie rond ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap in Brussel

De tweejaarlijkse barometer van het platform Women in Business geeft aan dat het aantal vrouwelijke zelfstandigen in het Brussels Gewest is toegenomen met 30% in de afgelopen tien jaar. Toch ervaren vrouwelijk ondernemers tal van belemmering, vooral van sociaal-culturele aard. Zo is de toegang tot financiering voor vrouwen vaak moeilijker, speelt het evenwicht tussen privé- en beroepsleven hen vaker parten en is er een gebrek aan nauwkeurige cijfers en gegevens rond vrouwelijk ondernemerschap om een gendergevoelig overheidsbeleid mogelijk te maken. In de resolutie wordt er gepleit voor onder andere een bewustmakingscampagne, maatregelen omtrent genderevenwichtige overheidsfinanciering en de volledige tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen is tevreden over de goedkeuring van het nieuw “Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk”

Het Europees Parlement keurde afgelopen maand het rapport voor een nieuw “Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021–2027” goed. Het in juni 2021 voorgestelde kader bundelt de belangrijkste uitdagingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk voor meer dan 170 miljoen werknemers in Europa. Jaarlijks sterven 200.000 Europeanen aan beroepsziektes, waarvan de helft aan beroepskankers. Naast het enorme persoonlijke leed, leiden deze beroepsziektes en arbeidsongevallen tot een maatschappelijke kost van 460 miljard euro.