Nieuwsbrief februari 2022

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits verlengt werkbaarheidscheques in 2022.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits verlengt de werkbaarheidscheque in 2022. Met de cheque kan een onderneming advies, begeleiding en opleiding aankopen om de werkbaarheid op de werkvloer in kaart te brengen en te verhogen. Dat kan gaan over een plan voor een beter welbevinden op de werkvloer tot een duurzaam telewerkbeleid. Het voorbije jaar dienden 544 ondernemingen een aanvraag in, een verdubbeling ten opzichte van 2020.  

Met de cheque wil minister Crevits tegemoet komen aan de krapte op de arbeidsmarkt. Als we die krapte willen aanpakken is het immers belangrijk dat werk vooral werkbaar blijft. Een onderzoek van Antwerp Management School (AMS), UGent en B-Tonic maakte deze maand immers bekend dat bijna 1 op de 5 werknemers zich mentaal niet gezond voelen.

Minister Verlinden bereikt tussenakkoord met politievakbonden over verbetering van loon- en werkvoorwaarden.

Afgelopen week bereikten de vertegenwoordigers van de politievakbonden VSOA en NSPV en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een tussenakkoord over een substantiële verbetering van het statuut van de ruim 48.000 politiemensen. Voor het eerst sinds de oprichting van de Geïntegreerde Politie in 2001 wordt een structurele loonsverhoging doorgevoerd, gemiddeld met 5%, en worden de loopbaanmogelijkheden en arbeidsomstandigheden verbeterd.

Minister Verlinden is alvast tevreden: “Na 20 jaar stilstand, draagt dit tussenakkoord bij tot het aantrekkelijker maken van de politie. Door de loonvoorwaarden en werkomstandigheden te verbeteren, waarderen we het werk van de politie uitdrukkelijk en motiveren we alle politiemensen hun werk met veel expertise en gedrevenheid verder te zetten

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Dierick roept de Economische Inspectie CREG op om wanpraktijken bij energieleveranciers aan te pakken.

Vele klanten bij energieleverancier Octa+, die eigenaars zijn van zonnepanelen, kregen recent te lezen dat ze vanaf 1 januari 2022 een bijkomende kost moeten betalen. Die zou dienen voor het herstel van het evenwicht op het elektriciteitsnet, die van toepassing is op zowel de afname als op de injectie van elektriciteit. Octa+ doet daarbij uitschijnen de overheid het bedrijf verplicht om deze extra kost aan te rekenen. “Feitelijk onwaar,” volgens kamerlid en energie-experte Leen Dierick. Zij roept de Economische Inspectie en energieregulator CREG op om dergelijke wanpraktijken aan te pakken. Meer lezen? Dat kan hier.

Nathalie Muylle en Nahima Lanjri dienen wetsvoorstel in om lokaal mandaat combineerbaar te maken met een moederschapsuitkering.

Jonge vrouwen die een politiek mandaat uitoefenen kunnen enkel aanspraak maken op een moederschapsuitkering als zij hun politieke activiteit stopzetten. Ze kunnen dus niet én een uitkering krijgen (en niet gaan werken) én tegelijk deelnemen aan bijvoorbeeld de gemeenteraad. Deze wetgeving vormt dan ook een hinderpaal voor de participatie van vrouwen in de politiek. Daarom dienden Federaal Parlementsleden Nathalie Muylle en Nahima Lanjri, op initiatief van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez, een wetsvoorstel in om het mogelijk te maken de uitoefening van bepaalde lokale politieke activiteiten te combineren met een moederschapsuitkering. Meer lezen, dat kan hier.  

Nahima Lanjri lanceert samen met voorzitter Joachim Coens het pensioenplan.

Afgelopen maand lanceerde federaal parlementslid Nahima Lanjri, samen met voorzitter Joachim Coens, het pensioenplan. Daarbij wordt er resoluut gekozen voor een rechtvaardig, flexibel en betaalbaar pensioen. Lanjri pleit voor de mogelijkheid om tussen 62 en 67 jaar op pensioen te gaan en wil een deeltijds pensioen voor een werkbaar en wendbaar loopbaaneinde. Bovendien mag zorg voor uw naasten niet afgestraft worden, ook dat is een speerpunt. Meer lezen? Dat kan hier.  

Els Van Hoof dient wetsvoorstel in om het moeilijker te maken voor pedoseksuelen om met kinderen te werken.

Federaal parlementslid Els Van hoof wil het voor veroordeelde pedoseksuelen moeilijker maken om activiteiten uit te oefenen waarbij ze vaak in contact komen met minderjarigen. Zedenfeiten, verkrachting of aanranding van de eerbaarheid ten aanzien van kinderen worden vandaag immers niet vermeld op het bewijs van goed gedrag en zeden voor activiteiten met minderjarigen, wanneer de dader eerherstel gekregen heeft.

Daarom diende Van Hoof een wetsvoorstel in om eerherstel altijd zichtbaar te maken voor de werkgever van jobs waar men met kinderen te maken krijgt. Zo kunnen instanties zelf beslissen of ze de betrokkene een kans geven om die activiteiten te verrichten. Ook wil ze de voorwaarden voor eerherstel verstrengen door een verplichte behandeling op te leggen. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme stelt aanpak op maat voor langdurig zieke leerkrachten voor.

Langdurig zieke leerkrachten die rustig willen herstarten kunnen dat als leerkracht aan huis bij zieke kinderen of als zorgleerkracht. Dat stelt Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Loes Vandromme voor als deel van haar aanpak op maat voor langdurig zieke leerkrachten.

 “Leerkrachten die bijvoorbeeld na een uitputtende kankerbehandeling of een burn-out graag terug aan het werk willen, maar voor wie het drukke schoolse gebeuren nog een brug te ver is, zouden perfect kunnen ingeschakeld worden als leerkracht aan huis voor langdurig zieke of chronisch zieke kinderen. Of ze kunnen bepaalde zorgtaken als zorgleerkracht opnemen,” zegt het parlementslid. Meer lezen? Dat kan hier.

Maaike De Rudder pleit in decreet voor betere gegevensdeling tussen het Agentschap Opgroeien en de OCMW’s en kraamklinieken.

Met twee wijzigingen aan een bestaand decreet inzake het agentschap opgroeien, wil Vlaams Parlementslid Maaike De Rudder de gegevensdeling van en naar het Agentschap opgroeien verbeteren. Via een eerste wijziging wil De Rudder gegevensdeling naar de lokale besturen vergroten, zodat de toegang van kwetsbare gezinnen tot sociale hulp en dienstverlening vergroot kan worden. Daarnaast wil de aanpassing ook een betere gegevensdeling met de kraamklinieken beogen, opdat het Agentschap kan blijven inzetten op de ondersteuning van het geïntegreerde gezinstraject voor aanstaande ouders.

Katrien Schryvers pleit voor betere doorstroming van informatie over daders van geweld tegen kinderen naar onder meer de diensten van het agentschap Opgroeien.

Ook in de Kamer heerste er beroering over de moord op de vierjarige Dean. In een debat werd er gesproken over hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers pleit onder meer voor een betere doorstroming van informatie over daders van geweld tegen kinderen naar onder meer de diensten van Kind en Gezin, zodat er extra alertheid ontstaat en eventuele nieuwe slachtoffers voorkomen zouden kunnen worden. Minister Beke was alvast te vinden voor dit voorstel.

Karin Brouwers wil snel auteursvergoedingen van E-boeken door bibliotheken.

Eén jaar na de introductie van de e-boekendienst bieden 207 Vlaamse bibliotheken digitale boeken aan. Dat is een goed initiatief, zeker in corona-tijden waarin mensen hun verplaatsing het liefst zoveel mogelijk beperken. Toch geldt er een kanttekening bij het succes. Er is namelijk een probleem met de vergoedingen voor auteurs. Het systeem is niet transparant. Eén jaar na de lancering van het project is er nog altijd geen zich op de opbouw van de betaalde vergoedingen en het aandeel van de auteur. Federaal parlementslid Karin Brouwers vraagt dat minister van Cultuur, Jan Jambon, hier snel werk van maakt. “Want zonder auteurs, geen boeken.” Meer lezen? Dat kan hier.

Katrien Partyka bevraagt minister Somers over de uitwerking van de gestandaardiseerde taaltesten bij het inburgeringstraject.

Sinds 1 januari 2022 trad het nieuwe, versterkte inburgeringstraject met vier pijlers in werking. Zo zullen de inburgeraars na het volgen van de lessen Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en Nederlands als tweede taal (NT2) een test moeten afleggen, moeten ze zich inschrijven bij VDAB en is er een participatietraject.

Kennis van de Nederlandse taal is de belangrijkste opstap naar een succesvolle integratie. Daarom vroeg Katrien Partyka aan minister Weyts, bevoegd voor het NT2-luik van het inburgeringstraject, hoever hij staat met het uitwerken van de gestandaardiseerde testen en vraagt ze ook om zowel bij de uitwerking als de evaluatie het werkveld te betrekken. Meer lezen? Dat kan hier.

Martine Fournier vraagt duidelijkheid rond nieuwe Zeesluis in Zeebrugge.

Op 3 februari hield de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling over het complex project Nieuwe Zeesluis Zeebrugge. Voor CD&V is het belangrijk dat er snel een oplossing komt en duidelijkheid is over het tracé. Blijvend studiewerk en nieuwe uitstelrondes over de procedures creëren immers verwarring bij de bedrijven en omwonenden.

Voor de havenbedrijven is een betrouwbare overheid absoluut noodzakelijk en daarom moeten timing zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Zo weet iedereen zowel overheid, bedrijven als omwonende wat er komt en wanneer. Martine Fournier zal de ministers Peeters en Demir vragen om hier dringend werk van te maken in het belang van ‘ons West-Vlaanderen’. Meer lezen? Dat kan hier.

Vera Jans zet hakken in het zand rond sociaal woonbeleid: “Geld moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is”.

Afgelopen maand kondigde de minister voor Wonen Matthias Diependaele in de pers aan dat hij de  budgetten voorzien voor sociale woningbouw in Vlaanderen door wil schuiven naar investeringen in de private huurmarkt. “Geen goed idee,” vindt Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V). “De meer dan 170.000 mensen en gezinnen die vandaag op de wachtlijst voor een sociale woning staan zijn niet geholpen. Zet de budgetten in waarvoor ze bestemd zijn.”

Bovendien is het volgens Jans te kort door de bocht dat er geld ‘over’ is: “Mocht er geld bestemd voor het bouwen van woningen voor zij die hiervoor in aanmerking komen 'over' zijn, heeft dit te maken met de fusieoperatie binnen de sociale huisvestingssector waarvan de concrete uitwerking nog steeds niet rond is. De sector wacht op beslissingen van de minister om de bouw van nieuwe sociale woningen aan te vatten. Ondertussen concludeert diezelfde minister dat er budgetten 'over' zouden zijn en beslist hij om die budgetten naar private projectontwikkelaars te laten gaan.” Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading lady in  het Brussels parlement

Bianca Debaets deelt poëtische bijdrage op gedichtendag.

Afgelopen maand vierden we ook gedichtendag. Een dag waarop we elkaar als vrouwen wat poëtische inspiratie toezenden, onder de vorm van een interessante overpeinzing, een lieve wens of een leuke aanmoediging. Brussels parlementslid Bianca Debaets deelde naar aanleiding van deze dag het onderstaande gedicht van Erik Janssen.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen tevreden over Europees actieplan voor sociale economie. 

De Europese Commissie heeft afgelopen maand het langverwacht actieplan voor sociale economie voorgesteld. Cindy Franssen spreekt van een broodnodig initiatief: “De sociale economie telt in België 750.000 jobs en is ook in de hele EU een van de sterkst groeiende sectoren. Het is een cruciale sector voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt, al dan niet tijdelijk, uit de boot dreigen te vallen. Het Europees actieplan moet een boordnodige boost geven aan de sector.”

Het plan maakt deel uit van het actieplan voor de implementatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten, dat in maart werd voorgesteld. Het voorziet onder andere in een duidelijke Europese definitie van sociale economie, regels voor openbare aanbestedingen en staatssteun en tot slot een makkelijkere toegang tot Europese fondsen. Meer lezen? Dat kan hier.