Nieuwsbrief februari 2023

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits zet in op kennis, bewustzijn en vaardigheden rond negatieve ervaringen en trauma’s in de kindertijd

Minister Crevits gaat meer inzetten op de kennis, bewustzijn en vaardigheden rond negatieve ervaringen en trauma’s in de kindertijd. Dat is belangrijk om de impact van psychische, sociale of fysieke problemen op latere leeftijd te beperken. Uit onderzoek blijkt dat die eerste jaren een impact kunnen hebben op  problemen op latere leeftijd  en vroegdetectie heel wat baten kan opleveren op vlak van gezondheidszorg en deelname aan de samenleving. Minister Crevits voorziet 5 miljoen euro voor de verspreiding van expertise en het aanreiken van concrete tools. Meer info lees je hier.

Minister Verlindens voorstel tot aanpassing van de GAS-wet goedgekeurd op Ministerraad

De Ministerraad keurde, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de aanpassing van de GAS-wet goed. De maximumboete wordt verhoogd van 350 naar 500 euro voor hardleerse overtreders. Verder kunnen, dankzij een modernisering van de procedure, de lokale besturen efficiënter GAS-sancties opleggen. Hierdoor ondersteunt minister Annelies Verlinden hen in hun strijd tegen overlast, met als doel de steden en gemeenten leefbaarder, properder en aangenamer maken. Meer info lees je hier.

Staatssecretaris Nicole De Moor pleit voor eerste pakket aan hervormingen voor meer gecontroleerd migratiebeleid

Staatssecretaris Nicole de Moor stelde afgelopen maand de asielstatistieken van 2022 voor. De asieldruk is hoog. De Moor legt als migratie-expert grondige hervormingen op tafel om tot een meer gecontroleerd migratiebeleid te komen. Meer info lees je hier.

 

Onze leading ladies in het federaal parlement

Els Van Hoofs resolutie rond alleenstaande ouders werd unaniem goedgekeurd in het federaal Parlement

Vorig jaar hoorde de Commissie Maatschappelijke Emancipatie in de Kamer tientallen armoedeorganisaties, onderzoekers en sociale instellingen. De organisaties en hun cijfers bevestigen: ons beleid is niet afgestemd op singles en singles met kinderen. Nochtans zijn 45% van de Belgen alleenstaand (35%) of alleenstaande ouder (10%). Daarop diende Els Van Hoof een resolutie in die de regering oproept om een leefvorm-neutraal beleid te voeren. De resolutie werd ondertussen unaniem goedgekeurd in het federaal parlement.

Leen Dierick pleit voor een combinatie van kleine modulaire kernreactoren en meer hernieuwbare energie in nieuwe energievisie voor 2050

België en Europa hebben een ambitieuze, maar verstandig groene energievisie nodig. Dat vindt federaal parlementslid Leen Dierick. Zij pleit in de energievisie 2050 voor een combinatie van kernenergie als stabiele energiebron met méér hernieuwbare energie. Dit gesterkt door een sterk Europees beleid dat innovatie en technologische ontwikkelingen op vlak van nucleaire en hernieuwbare energie stimuleert. Meer info lees je hier.

Nahima Lanjri pleit voor behoud van volledige moederschapsrust bij vroege geboorte

Mama’s die vroeger bevallen dan voorzien, verliezen vaak enkele dagen moederschapsrust, als ze de week voor de bevalling nog niet in moederschapsrust waren. Terwijl mama’s die op de uitgerekende datum bevallen wel hun volledige moederschapsrust kunnen opnemen. In tegenstelling tot zelfstandigen, mogen werknemers volgens de huidige wetgeving de zeven dagen verplichte prenatale rust niet opnemen na de bevalling, ook niet als hun kindje vroeger dan verwacht geboren werd. Om deze ongelijkheid weg te werken diende federaal parlementslid Nahima Lanjri een wetsvoorstel in. Meer info lees je hier.

Nathalie Muylle wil jonge moeders sensibiliseren over voor- en nadelen keizersnede

Volgens de WHO mag het aandeel keizersneden ten opzichte van het aantal geboortes per land niet meer bedragen dan 10 tot 15%. In België bedroeg het aandeel in 2020 al 22%, blijkt uit cijfers van cd&v-Kamerlid Nathalie Muylle. “Hoewel een keizersnede één van de meest voorkomende operaties ter wereld is, is het belangrijk dat ze niet voor vanzelfsprekend genomen wordt. De ingreep kan levens redden en is daarom ook noodzakelijk in specifieke gevallen, maar ze is niet volledig risicoloos.” Ze pleit voor sensibilisering over de voor- en nadelen van keizersneden bij jonge moeders.

Nawal Farih wil geen tijdsdruk meer voor wie kind wil met overleden partner

Federaal parlementslid Nawal Farih wil de termijn verlengen voor in-vitrofertilisatie (IVF) na het overlijden van een partner. “Twee jaar is kort, want je moet iemand ook de tijd geven om te rouwen”, beamen fertiliteitsspecialisten. Meer info lees je hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme pleit voor meer sensibilisering over asbest en begeleiding en advies op maat aan scholen

Scholen die een asbestinventaris willen laten opmaken of asbest in schoolgebouwen versneld en veilig willen laten verwijderen, konden via het asbestprotocol beroep doen op subsidies en raamcontracten van OVAM. Deze legislatuur werd er met betrekking tot asbest bijkomend 40 miljoen euro voorzien voor scholen, zorginstellingen en lokale besturen. Toch deden slechts 1 op 3 scholen een aanvraag tot inventarisatie en/of verwijdering van asbest. Vlaams Parlementslid Loes Vandromme pleit voor meer sensibilisering over asbest en begeleiding en advies op maat aan scholen. Meer info lees je hier.

Katrien Schryvers pleit voor verlaagd tarief voor pleegkinderen bij kinderopvang

Om meer pleegouders te overtuigen een jong pleegkind op te vangen wil Vlaams parlementslid Katrien Schryvers de mogelijkheid om in de kinderopvang een plek te vinden voor een pleegkind verruimen. Concreet stelt ze voor dat pleegouders van jonge pleegkinderen in opvanginitiatieven die niet werken met een inkomenstarief dezelfde lage prijs betalen als pleegouders die een pleegkindje brengen naar een opvanginitiatief dat wel werkt met inkomenstarief. Meer info over haar conceptnota vind je hier.

Maaike De Rudders voorstel van decreet rond noodleningen voor sportclubs werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement

Sinds de stijging van de energieprijzen hebben vele sportclubs vooral met eigen infrastructuur het financieel heel lastig waardoor zij ofwel reeds maatregelen hebben moeten nemen ofwel het van plan zijn om te kunnen overleven. Vlaams parlementslid Maaike De Rudder stelde daarover een aantal bijkomende vragen in de commissie sport. Ondertussen werd er op basis van o.a. haar vragen een voorstel van decreet opgesteld en gestemd in het Vlaams parlement.

Sofie Mertens bevraagt Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters over woon-werkverkeer in Limburg

Uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van Acerta, waarbij de cijfers van meer dan 40.000 Limburgse werknemers bij ruim 3700 private werkgevers onderzocht werden, blijkt dat Limburg de enige Vlaamse provincie is waar het gebruik van de wagen in het dagelijks woon-werkverkeer stijgt. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 9 op de 10 Limburgers op de auto zijn aangewezen om naar het werk te gaan en dat de fiets een sterke opmars kent in het woon-werkverkeer in Limburg. Dit terwijl van alle Vlamingen de Limburgers gemiddeld de langste afstand afleggen om van hun woning tot op hun werk te geraken, namelijk gemiddeld 24,4 kilometer.  Daarom bevroeg Vlaams parlementslid Sofie Mertens minister van mobiliteit Lydia Peeters over een versterking van de combimobiliteit en het aanmoedigen van verplaatsingen zonder auto.

Vera Jans klaagt hoge aantal leegstaande sociale woningen aan

Met 182.000 Vlamingen op de wachtlijst stonden vorig jaar in Vlaanderen toch nog 14.384 sociale woningen leeg. “Dit is onaanvaardbaar in tijden waarin de wachtlijst langer wordt en nooit minder sociale woningen bij kwamen”, zegt Vlaams Parlementslid Vera Jans. In een opiniestuk in Het Belang van Limburg pleit ze voor oplossingen. Meer info lees je hier.

Karin Brouwers bevraagt minister Benjamin Dalle over het maatschappijversterkende programma-aanbod bij VRT

Het is de taak van de VRT om in te zetten op maatschappijversterkend aanbod. Daarbij zijn de makers zijn betrokken bij Vlaanderen en dat vertaalt zich in creatief aanbod dat mediagebruikers dichter bij Vlaanderen en elkaar brengen en Vlaanderen dichter bij haar burgers. Vlaams parlementslid Karin Brouwers bevroeg daarom Vlaams minister van media Benjamin Dalle over de manier waarop dergelijke impact gemeten wordt.

 

Onze leading lady in het Brussels parlement

Bianca Debaets bevraagt Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen over gebrekkige portaalwebsite voor alleenstaande ouders

Volgens recente schattingen zouden er ongeveer 65.000 eenoudergezinnen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goed voor een derde van het totaal aantal gezinnen. De website ‘alleenstaandeouder.brussels’, waar allerlei informatie aangeboden wordt rond onder meer huisvesting, gezondheid, scheidingen en kinderopvang, blijft volgens parlementslid Bianca Debaets echter onder de verwachtingen steken. Ze bevroeg daarom Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou. Meer info lees je hier.

 

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen tevreden over Europees akkoord rond loontransparantie

Afgelopen maand werd het triloogakkoord over de looptransparantie goedgekeurd door de commissies Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (FEMM) en Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) in het Europees Parlement.

Een enorme stap vooruit, vindt Cindy Franssen. “Voor hetzelfde werk moeten mannen en vrouwen hetzelfde loon krijgen. Dat heeft niets te maken met wie meer of minder werkt. Met meer loontransparantie scheppen we om te beginnen meer duidelijkheid over de verschillende loonniveaus. Zo kunnen we deze vorm van loondiscriminatie eindelijk aanpakken. Zonder loontransparantie verdwijnt de loonkloof nooit. Hoe kan je nu als vrouw loondiscriminatie bewijzen zonder voldoende informatie over de lonen? Vrouwen moeten voor hetzelfde werk een gelijke beloning krijgen. Dat pakken we nu aan.”

 

Onze leading lady in de Senaat

Maud Vanwalleghem bespreekt samen met prof. Em. Manu Keirse de plaats van rouwen in onze maatschappij in podcast Familiehulp

In de podcast van Familiehulp, genaamd ‘Verhalen van ons allemaal’ blikt senator Maud Vanwalleghem terug op het voorbije jaar, het jaar waarin ze haar zoontje Hector verloor. Samen met prof. em. Manu Keirse kijkt ze ook naar de toekomst. Hoe kunnen we rouw beter bespreekbaar maken in onze maatschappij? Manu en Maud gaan in gesprek over de dood, rouw, maar vooral over het leven.