Nieuwsbrief januari 2022

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits neemt via Actieplan (Zij-)Instroom bijkomende maatregelen om instroom in de zorgsector te vergroten.

‘Onze Vlaamse arbeidsmarkt staat in brand. Dat is in de zorg- en welzijnssector enorm voelbaar’, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. ‘Het wordt een uitdaging kwalitatieve zorg te blijven garanderen.’ De Vlaamse regering trok daarom begin dit jaar 570 miljoen euro uit om zorgfuncties aantrekkelijker te maken, en de werkomstandigheden te verbeteren.  

Nu introduceert Crevits ook een actieplan Zij-instroom, dat de minister samen met Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke en de sociale partners uitwerkte. Een eenmalige investering van 30 miljoen euro moet meer mensen de weg naar de zorg doen vinden. Nieuw is dat het nu ook mogelijk wordt om zonder het vereiste diploma in de zorg aan de slag te gaan met een contract van onbepaalde duur. Een werknemer combineert dan zijn opleiding met werken en moet na verloop van tijd zijn diploma halen.

Minister Verlinden gaat al joggend in gesprek met Mechelse studenten én politieagenten.

Kunnen zijn wie je bent begint bij je goed voelen in je vel. “Niets beter dan je dag sportief te starten”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Minister Annelies Verlinden nodigde daarom studenten van de Thomas More Hogeschool uit om samen te gaan lopen als kick-start van de dag.

Ook enkele politiemensen van de zone MeWi liepen mee. Tijdens het lopen gingen de minister, de studenten en de politiemensen met elkaar in dialoog over een belangrijk thema: nl. de relatie tussen jongeren en politie.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Dierick komt met stappenplan en maatregelen voor een betaalbare energiefactuur.

Het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier zal u niet ontgaan zijn. Meer dan 70.000 klanten, waarvan 26.000 via de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen, moeten noodgedwongen op zoek naar een nieuwe leverancier. Daarnaast vormen de hoog oplopende prijzen van gas en elektriciteit reeds enige tijd een bezorgdheid van iedereen. Burgers en bedrijven stellen hun hoop in de overheid om prijsstijgingen aan te pakken. Kamerlid Leen Dierick kwam met een helder stappenplan in geval jouw leverancier failliet gaat, en stelde bovendien concrete maatregelen voor om jouw energiefactuur betaalbaar te houden. Wil je meer weten? Klik dan hier.

Nathalie Muylle pleit in resolutie voor een beter diabetesbeleid.

Één op tien volwassenen in België lijdt aan diabetes. Gelukkig heeft België een uitstekende diabeteszorg via drie uitgewerkte zorgpaden. Maar wat als die zorg niet tot de patiënt geraakt? Slechts 26% van de patiënten met diabetes type 2 die orale medicatie nemen wordt bereikt met die zorgpaden. Een heel spijtige zaak gezien de talrijke voordelen (medisch, financieel,…) van die zorgpaden. Federaal Parlementslid Nathalie Muylle neemt actie en pleit via een resolutie voor een beter beleid.

 Nahima Lanjri wil dat paralympiërs prijzengeld kunnen ontvangen zonder dat ze hun vervangingsinkomen verliezen.

Recent zorgde staatssecretaris Mahdi er al voor dat paralympiërs evenveel geld krijgen voor hun medailles als de atleten op de Olympische Spelen. Dat is niet meer dan normaal want topprestaties van een even hoog niveau verdienen gelijke premies. 

Maar om ervoor te zorgen dat de paralympiërs ook kunnen genieten van dat prijzengeld, is het essentieel dat dit bedrag niet in rekening wordt genomen als inkomen bij de berekening van hun vervangingsinkomen. Voorheen dreigden paralympiërs immers (gedeeltelijk) hun vervangingsinkomen te verliezen. Federaal parlementslid Nahima Lanjri uitte deze bezorgdheden bij minister Lalieux die zich over de materie zou buigen. Wil je meer weten? Klik dan hier.

Els Van Hoof pleit voor nationaal registratiecentrum voor spermadonoren.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof pleit voor de snelle uitwerking van een nationaal registratiesysteem voor spermadonaties. Ze brengt ook haar wetsvoorstel uit 2015 hierover opnieuw in de aandacht. Vandaag is de problematiek opnieuw actueel door de berichtgeving van De Standaard over een donor die 500 keer sperma afstond in twee verschillende fertiliteitsklinieken.

Van Hoof: “Dergelijke onregelmatigheden kunnen voorvallen omdat de wet van 2007 niet in de praktijk wordt gezet. Zo bestaat nog steeds geen nationaal registratiesysteem. Vooral donorkinderen worden daardoor getroffen. Na veertien jaar is dat informatiesysteem er nog steeds niet. Nochtans zijn fertiliteitscentra al jaren vragende partij. Zo kan een donor in verschillende klinieken sperma afstaan. Zo worden vaak meer dan de wettelijk toegelaten zes wensoudergezinnen betrokken,” zegt Van Hoof. Het federaal parlementslid zal de minister van Volksgezondheid bevragen in de commissie over de vooruitgang wat het registratie- en uitwisselingssysteem betreft. Wil je meer weten? Klik dan hier.

Nawal Farih dient wetsvoorstel in rond kleinere dosissen bij medicijnenvoorschriften.

Federaal parlementslid Nawal Farih dient een wetsvoorstel in om antibiotica, benzodiazepines en opioïden voortaan per eenheid voor te schrijven. “Ons land heeft één van de hoogste voorschrijfpercentages van geneesmiddelen na raadpleging. Door de grote verpakkingen die worden afgeleverd, zijn er vaak geneesmiddelen op overschot. Dit verhoogt het risico op excessieve zelfmedicatie en de kwalijke gevolgen die daaraan vasthangen. Met dit voorstel introduceren we een nieuw systeem voor het voorschrijven en afleveren van bepaalde geneesmiddelen,” zegt Farih. Wil je meer weten? Klik dan hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme pleit in resolutie voor goede luchtkwaliteit in Vlaamse scholen.

Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Jean Jacques De Gucht (Open Vld) vragen in een gezamenlijke communicatie om dringend werk te maken van een luchtbehandelingsplan in het Vlaamse onderwijs. “Een goede luchtbehandeling en -ventilatie in klaslokalen zijn één van de belangrijkste wapens tegen de verspreiding van covid19 in het onderwijs. We moeten zo snel mogelijk werk maken van een onderbouwd en breed uitgerold luchtbehandelingsplan,” zeggen de parlementsleden.  Daarnaast diende Vandromme, samen met o.a. Katrien Schryvers, een voorstel van resolutie in om maatregelen ook om te zetten in beleid. Wil je meer weten? Klik dan hier.

Maaike De Rudder praat over Lokaal Energie en Klimaatpact in interview met Minister Bart Somers en EU-Commissaris Frans Timmermans.

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) nemen onze steden en gemeenten de verantwoordelijkheid op om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Maar liefst 293 van onze lokale besturen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven. Ze zetten daarbij in op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld.

Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner. Maaike De Rudder ging erover in gesprek met minister Bart Somers en EU-commissaris Frans Timmermans. Wil je het interview zien? Klik dan hier.

Katrien Schryvers’ resolutie rond betere ondersteuning van ouders van levenloos geboren kindjes wordt goedgekeurd.

Afgelopen maand keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie van Katrien Schryvers goed betreffende de ondersteuning en erkenning van ouders van levenloos geboren kindjes. Concreet wordt er in de resolutie gepleit voor een betere registratie, garantie op menswaardige behandeling van het stoffelijk overschot en meer maatschappelijke erkenning en ondersteuning van ouders. “Er bestaat grote diversiteit in de manier waarop ouders zwangerschapsverlies verwerken. Daarom is er nood aan verschillende handvatten die elk op een eigen manier kunnen helpen om met dit verlies om te gaan”, zo klinkt het. Meer Lezen? Klik dan hier.

Hilâl Yalçin bevraagt minister Ben Weyts over de uitrol van de beloofde laptops in het kader van het digitaal afstandsonderwijs.

Afgelopen maand werden er strengere maatregelen afgekondigd voor onderwijs. Scholen kunnen nu gedeeltelijk of volledig overschakelen op afstandsonderwijs. Voor scholen die nu genoodzaakt zijn om afstandsonderwijs te organiseren is het natuurlijk van belang dat elke leerling over het nodige materiaal beschikt om de leeractiviteit te kunnen verderzetten. In de praktijk, en zeker in het secundair onderwijs, betekent dit de uitrol van het digitaal onderwijs, waarvoor er natuurlijk laptops en een internetverbinding nodig zijn. Minister van Onderwijs Ben Weyts maakte daarvoor 375 miljoen euro vrij om de laptops versneld toe te kennen. Maar hoe ver staat men vandaag met de uitrol van deze laptops? Vlaamse parlementslid Hilâl Yalçin bevroeg de minister. Wil je meer weten? Klik dan hier.

Karin Brouwers bevraagt minister Benjamin Dalle over het genderonevenwicht in de Vlaamse media.

Het Global Media Monitoring Project onderzoekt hoe het gesteld is met het gender(on)evenwicht in het nieuws wereldwijd. De studie wordt vijfjaarlijks uitgevoerd, en omvat 116 landen, waaronder ook België. Uit de laatste studie, van 29 september 2020, blijkt dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de Belgische nieuwsberichtgeving. Een tendens die trouwens al decennialang constant blijft.

Zo wordt de aanwezigheid van vrouwen in zowel radio, tv, kranten en online media geschat op 26%. In driekwart van de berichten komen vrouwen niet aan bod, noch als onderwerp, noch als spreker. En de ondervertegenwoordiging van vrouwen is vooral aanwezig in de berichtgeving over politiek en overheid. Pittig detail: in de Franstalige media worden vrouwen dan weer beduidend beter gerepresenteerd. Vlaams parlementslid Karin Brouwers bevroeg minister Benjamin Dalle over dit fenomeen.

Katrien Partyka bevraagt minister Somers over de bevordering van de diversiteit in de expertendatabank.

Sinds 2008 wil de Vlaamse overheid via de expertendatabank inzetten op meer diversiteit bij de media-experts. Begin mei 2021 gaf de minister aan dat hij de expertendatabank wil uitbreiden om de diversiteit bij media-experts te vergroten. Het betreft voornamelijk personen met een migratieachtergrond, personen met een handicap en vrouwen. 25 organisaties, waaronder universiteiten en hogescholen, zullen 5000 nieuwe experts aanschrijven om zich aan te melden in de databank. Vlaams parlementslid Katrien Partyka vroeg alvast een evaluatie op bij Vlaams minister van binnenlandsbestuur Bart Somers. Meer weten? Klik dan hier.

Vera Jans organiseert “C Wonen” rond dak- en thuisloosheid.

Iedere maand organiseert Vlaams parlementslid Vera Jans een digitaal forum rond het onderwerp “Wonen”. Tijdens deze “C Wonen” worden deskundigen aan het woord gelaten over een specifiek onderwerp en daarna kunnen de kijkers in debat gaan. In de maand december kwam de betaalbaarheid van de woningmarkt aan bod. Meteen na de vergadering ging ze luisteren naar dak- en thuislozen die hun verhalen deelden – de gedroomde mix van theorie en praktijk. Meer weten? Klik dan hier.

Onze leading lady in  het Brussels parlement

Bianca Debaets bevraagt Brussels staatssecretaris Nawal Ben Hamou over de noodzakelijke uitbreiding van het ZSG in Brussel.

In 2017 werd het Zorgcentrum na Seksueel Geweld geopend in Brussel. Dergelijke centra spelen een belangrijke rol in het herstel van slachtoffers na seksueel geweld en in het faciliteren van een politieaangifte. Van bij de start kenden de centra helaas een groot succes. Dit jaar staan nog openingen in Charleroi, Leuven en Antwerpen gepland.

De vestiging in Brussel (Sint-Pietersziekenhuis) was van bij het begin druk bevraagd en zou daarom fysiek uitgebreid worden, zodat ook slachtoffers uit de politiezones rond Brussel Hoofdstad-Elsene bij dit centrum terecht zouden kunnen. Ondertussen communiceerde staatssecretaris Ben Hamou dat ook deze slachtoffers nu al gebruik kunnen maken van het centrum, ook al staat de fysieke uitbreiding nog niet op punt. Brussels Parlementslid Bianca Debaets informeerde daarom over de stand van zaken van de fysieke uitbreidingen bij Staatssecretaris Nawal Ben Hamou.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen bereikt akkoord over herziening van Europese richtlijn rond beperking van kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. 

Deze maand hebben Europese onderhandelaars een akkoord bereikt over de vierde herziening van de richtlijn van 2004 om de blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkplek te beperken. Cindy Franssen onderhandelde het akkoord namens de Europese Volkspartij en is tevreden over het resultaat: “Elk jaar sterven 80.000 werknemers in de EU aan werkgerelateerde kanker. Met deze herziening verbeteren we de bescherming van meer dan 14 miljoen Europese werknemers.”

Voor drie kankerverwekkende stoffen: acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen, gelden nu nieuwe grenswaarden. De gewijzigde EU-richtlijn bevat nu blootstellingsgrenzen voor 28 kankerverwekkende chemische stoffen. Het bereikte akkoord is een mijlpaal in de bescherming van werknemers. Naast de strengere waarden voor deze kankerverwekkende stoffen, werd ook een historische deal bereikt over de opname van stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting (= reprotoxisch) en gevaarlijke medische producten in de richtlijn”.