Nieuwsbrief juni 2023

Onze leading ladies in de regering

Annelies Verlinden zet in op de aanwerving van 70 beveiligingsagenten voor het nieuw Havenbeveilingskorps in Antwerpen.

Geïnteresseerden kunnen zich sinds begin mei kandidaat stellen voor het gloednieuwe Havenbeveiligingskorps van de Federale Scheepvaartpolitie in Antwerpen. Het korps zal 70 beveiligingsagenten tellen, 7 inspecteurs, 8 hoofdinspecteurs en een commissaris. Hun taak is de beveiliging van het hele havengebied: ze zullen gericht patrouilleren en zichtbaar aanwezig zijn op het terrein. De oprichting van het korps maakt deel uit van de versterking van de Scheepvaartpolitie in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: "De Haven van Antwerpen is als één van de grootste Europese havens een draaischijf voor de wereldhandel en een belangrijke levensader van onze economie. Drugscriminelen maken misbruik van dit logistieke platform en daar moeten we onze haven en onze straten tegen beschermen. Meer ‘boots on the ground’ dus om onze haven te beveiligen, uithalers te vatten en de drugsvangsten te verhogen.” Meer info hier.

Nicole de Moor neemt verschillende maatregelen om procedures te versnellen en de duur van de asielopvang te verkorten.

Meer asielzoekers verlaten de asielopvang en de wachtlijst daalt voor het eerst. Staatssecretaris de Moor nam verschillende maatregelen om procedures te versnellen en de duur van de asielopvang te verkorten. Die hebben effect, want al meer dan 1.200 asielzoekers verlieten daardoor het opvangnetwerk. Nicole de Moor: “Een verblijf in de opvang moet niet langer duren dan nodig is. Met de maatregelen uit de migratiedeal sluiten we achterpoortjes uit het verleden en laten we meer mensen uitstromen. Al meer dan 1.200 mensen verlieten daardoor de opvangcentra en maakten zo plaats voor asielzoekers die op de wachtlijst staan.” Meer info hier.

Hilde Crevits kent extra middelen toe aan 3719 kinderopvangplaatsen.

Eerder kende in januari het Agentschap Opgroeien al 49 miljoen euro toe om in meer dan 44.000 plaatsen in de kinderopvang een hogere subsidie voorzien. Daarbij komt nu de uitbetaling van ruim 5 miljoen euro aan subsidies voor kinderopvanginitiatieven die eerder zonder subsidie (trap 0) werkten en nu ervoor kiezen om de basissubsidie aan te vragen. Deze basissubsidie komt tegemoet in de kosten die kinderopvangorganisatoren maken. Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits: “De sector was sterk vragende partij voor meer onderlinge financiële gelijkheid. Er zijn duidelijk zaken aan het bewegen, ik krijg daarover geregeld positieve reacties. Elke toekenning van extra middelen is een mijlpaal. Nu gaat het toch ook weer om 3719 plaatsen voor kinderen waar er op vlak van kwaliteit een verschil kan gemaakt worden. In totaal is er nu al meer dan 50 miljoen extra uitbetaald aan kinderopvanginitiatieven. Goed voor meer middelen voor bijna 50.000 plaatsen.” Meer info hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Els Van Hoof doet een oproep voor meer toezicht op de “zesvrouwenregel” bij medisch begeleide voortplanting.

In de Commissie gezondheid en gelijke kansen van het federaal parlement kwam de “zesvrouwenregel” bij medisch begeleide voortplanting ter sprake. Dit in navolging van de case van de Nederlandse massadonor die in de media verscheen. De zesvrouwenregel betekent dat van één donor slechts zes verschillende vrouwen of vrouwenkoppels een kind mag worden verwekt. Els Van Hoof pleitte in de Commissie voor het beter opvolgen en afdwingen van deze maatregel, ook bij sperma uit buitenlandse spermabanken. De vraag naar garantie is in de eerste plaats een inspanningsverbintenis aangezien er geen Europees of internationaal register is voor donoren op basis waarvan men de naleving concreet kan opvolgen en controleren.

Leen Dierick pleit voor versoepeling wekelijkse sluitingsdag.

Kamerlid Leen Dierick heeft een wetsvoorstel klaar waardoor alle kleinhandelaren (supermarkten, bakkers, kledingwinkels…) hun vaste wekelijkse sluitingsdag niet langer voor zes maanden vooruit moeten vastleggen, zoals vastgelegd in de wet op de openingsuren. Dierick wil deze inkorten naar drie maanden om handelaars zo meer flexibiliteit te geven. Leen Dierick: “Met meer flexibiliteit kunnen handelaars bijvoorbeeld inspelen op de verschillende seizoenen. Zo zouden ze ervoor kunnen kiezen om tijdens de zomer, tijdens de solden in juli, een andere wekelijkse sluitingsdag te kiezen dan tijdens de herfst. Ook wanneer er openbare werken zijn, is het soms aangewezen om voor een andere rustdag te kiezen. Voor de klanten is het dan weer belangrijk dat deze dag niet voortdurend veranderd, vandaar dat drie maanden voor ons een gulden middenweg is.” Meer info hier.

Nahima Lanjri wil sociaal energietarief uitbreiden naar mensen met laag inkomen.

Het sociaal energietarief moet voortaan gelden voor iedereen met een laag inkomen, niet alleen voor mensen met een leefloon of een ander sociaal statuut. Dat stelde Kamerlid Nahima Lanjri samen met collega Leen Dierick voor. Het voordeel moet wel afnemen naarmate het inkomen stijgt, zodat mensen die meer verdienen maar toch nog een beperkt inkomen hebben, ook kunnen profiteren van het sociaal tarief. Momenteel wordt het sociaal energietarief enkel toegekend aan mensen met een sociaal statuut, zoals ouderen met een inkomensgarantie, mensen met een handicap of mensen met een leefloon. Wij willen de inkomensgrenzen voor de sociale tegemoetkoming gebruiken om te bepalen wie recht heeft op het sociaal tarief. Meer info hier.

Nathalie Muylle organiseert mee de studiedag over de arbeidsmarkt van morgen.

Cd&v-parlementsleden Robrecht Bothuyne, Nahima Lanjri en Nathalie Muylle organiseerden een studiedag omtrent de arbeidsmarkt van morgen op vrijdag 12/5 in het Vlaams Parlement. Verschillende thema’s kwamen aan bod: werken doen lonen, meer mensen aan de slag, het herwaarderen van oudere werknemers en het inzetten op levenslang leren. In een panelgesprek leidde Federaal Parlementslid Nathalie Muylle het debat. Steven Vanackere (Vice-Gouverneur Nationale Bank van België), Gretel Schrijvers (CEO Mensura groep), Mieke van Gramberen (directeur Taborgroep en zaakvoerder Goestingarchitecten) en Jan Denys (Directeur Public Affairs Randstadgroup) schoven mee aan tafel. Tijdens de panelgesprekken kwam o.a. aan bod dat om meer mensen aan de slag te krijgen, werken meer moet lonen en dus de kloof tussen uitkering en loon groter moet worden. Naast het loon zijn ook flankerende maatregelen belangrijk – zoniet nog belangrijker - om ook meer vrouwen op de arbeidsmarkt te krijgen. Het investeren in kinderopvang en die afstemmen op de arbeidsmarkt is cruciaal. Daarnaast is ook het aanbod van openbaar vervoer een factor om vrouwen te activeren. Meer info hier.

Nawal Farih wil dat patiënten enkel remgeld betalen voor de dokter, tandarts en kinesist.

Laat iedere patiënt, naargelang het inkomen, 1 of 4 euro betalen voor de dokter, de tandarts of de kinesist. Met dat voorstel komt Kamerlid Nawal Farih. Ze is verontwaardigd dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke niet wil meegaan in haar verhaal. Het duurt vaak heel lang eer mensen hun kosten bij de mutualiteit terugbetaald krijgen. "Dat is geld dat veel gezinnen goed kunnen gebruiken om tegen het einde van de maand toe te komen," aldus Nawal Farih. Ze stelt vast dat mensen het jaarlijks bezoek aan de tandarts of de dokter beginnen uit te stellen, gewoon omdat ze het financieel door het dure leven niet meer aankunnen. Meer info hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Hilâl Yalçin klaagt de lange wachtlijsten aan voor een plaatsje in het OKAN secundair onderwijs.

De wachtlijst voor een plaatsje in het OKAN-secundair onderwijs loopt op. OKAN is de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers waar alle kinderen en jongeren vanaf 12jaar die nieuw zijn in ons land instromen om kennis te maken met onze maatschappij en om vaardig te worden in het Nederlands. Ook in Limburg zijn er signalen te horen dat kinderen en jongeren nog tot september moeten wachten om naar school te kunnen gaan. Naar school gaan is voor deze jongeren heel belangrijk in hun ontwikkelingsproces. Vlaams parlementslid Hilâl Yalçin heeft alvast gevraagd aan de minister om hier actie in te ondernemen.

Joke Schauvliege werkt aan een nieuwe aanbeveling voor de Europese Commissie om een Europese duurzame voedselstrategie uit te werken.

Wat eten we vandaag en morgen? Hoe houden we gezond eten betaalbaar en zorgen we toch voor een eerlijk inkomen voor de boer? Er dringen zich nieuwe Europese spelregels op. Joke Schauvliege werkte de laatste maanden als Vlaams vertegenwoordiger in het Comité van  de Regio's aan een nieuwe aanbeveling voor de Europese Commissie om een Europese duurzame voedselstrategie uit te werken. kan alleen gerealiseerd worden wanneer de lokale en regionale overheden voldoende betrokken zijn. Publieke catering en voedselomgevingen (bv. geen fastfoodrestaurant naast een school) zijn cruciaal om duurzame voeding te realiseren. Er moet ruimte zijn voor maatwerk en de strategie moet van onderuit opgebouwd kunnen worden. Er is heel veel expertise en ervaring aanwezig bij de lokale en regionale overheden en dat moet gevaloriseerd worden. Daarom werd haar aanbeveling ook unaniem goedgekeurd en wordt aan de Europese Commissie gevraagd een adviserende Europese voedselraad waarin de lokale besturen betrokken zijn op te richten.

Karin Brouwers vraagt om uitleg over de omgang van Vlaamse musea met schenkingen en legaten.

Parlementslid Karin Brouwers vraagt meer uitleg aan minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon over de omgang van Vlaamse musea met schenkingen en legaten. Dit naar aanleiding van een gebeurtenis in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Meer info hier.

Katrien Partyka neemt deel aan gedachtewisseling over het beleid ten aanzien van de moskeeën van Diyanet.

Het online verslag is nog niet beschikbaar. Meer info later hier.

Katrien Schryvers is tevreden over de toename van zorgwoningen.

Vorig jaar werden er in het Omgevingsloket  490 meldingen gedaan voor het creëren van een zorgwoning, dat zijn er 129 meer dan in 2021, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. 65 van die meldingen hadden betrekking op zorgwoningen in een bijgebouw of in een tijdelijke unit. “Deze nieuwe manier om nabije zorg te verlenen, komt duidelijk tegemoet aan een maatschappelijke vraag”, stelt Schryvers. Meer info hier.

Loes Vandromme klaagt het gebrek aan langetermijnvisie en -aanpak aan in het decreet lerarenambt.

In februari dit jaar gaf parlementslid Loes Vandromme samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. “Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, aldus Loes. Er moet nog steeds gewerkt worden aan een plan op lange termijn. En niet alleen voor het leerplichtonderwijs maar ook het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs mogen we niet uit het oog verliezen. Meer info hier.

Maaike De Rudder neemt deel aan de belevingsstage in het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius te Gent.

Samen met minister Van Peteghem, staatssecretaris De Moor en nog een aantal andere mandatarissen, ging Maaike mee als volksvertegenwoordiger op belevingsstage in het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius te Gent. Het HTISA is een school waar leerlingen en personeelsleden met verschillende achtergronden, eigenschappen en overtuigingen zeer welkom zijn. De ontmoeting met die verscheidenheid is zowel een uitdaging als een meerwaarde. Het doel van deze belevingsstage: leerlingen op een aangepaste manier kennis laten maken met politiek, met de verschillende beleidsniveaus en met elkaars leefwereld door rechtstreekse uitwisseling tussen leerling en mandataris. Het werd een leerrijke en aangename ervaring voor alle aanwezigen. Meer info hier.

Sofie Mertens pleit voor een beter parkeerbeleid voor personen met een handicap.

Mensen met een handicap kunnen in bepaalde gemeenten overal gratis parkeren als ze zich vooraf registreren. Dit is fantastisch, maar de registratie is niet zo simpel. Het kan dus veel eenvoudiger, onder meer door een uniform platform voor alle gemeenten met een eenmalige registratie en waar men zich ter plaatse moet aanmelden, via een app, per sms of door een extra knop aan de parkeerautomaat. Meer info hier.

Vera Jans dringt aan op meer en snellere bouw van sociale woningen. 

Vera Jans wil dat minister van Wonen Matthias Diependaele een tandje bijsteekt in de bouw van sociale woningen. Vanaf dag één vragen we meer en sneller sociale woningen te bouwen. Mara het gaat tergend traag", zo zei het Vlaams parlementslid in het Vlaams parlement. Volgens minister Diependaele heeft de grote bestuurlijke hervorming binnen de sector een impact gehad, maar zou het bouwritme opnieuw moeten stijgen nu die hervorming zo goed als afgerond is. 

Onze leading ladies in het Europees parlement

Cindy Franssen werpt de schijnwerpers op de ambitieuze sociale agenda van het Europees Parlement.

Tijdens de plenaire zitting op donderdag 11 mei 2023 keurde het Europees Parlement een resolutie goed die pleit voor een ambitieuze sociale agenda. Twee jaar na de Sociale Top in Porto (2021) maakt het Europees Parlement een eerste balans op. Er is toch al heel wat vooruitgang geboekt. Ten eerste is er de richtlijn adequate Europese minimumlonen. Deze richtlijn moet zorgen dat werken loont en sociale dumping wordt aangepakt. Daarnaast werd recent de loontransparantierichtlijn goedgekeurd. Met deze richtlijn moet de loonkloof eindelijk worden gedicht. Verder is er voor werknemers een betere bescherming tegen gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Ook de kindgarantie kreeg een duw in de rug en werd een sociaal klimaatfonds opgericht, alsook het Europees Platform voor de bestrijding van dakloosheid. Meer info hier.  

Onze leading ladies in het Brussels parlement

Bianca Debaets wil een Brussels vrijwilligerskorps dat de hulp- en brandweerdiensten ondersteunt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou baat kunnen hebben bij de creatie van een vrijwilligerskorps dat de hulp- en brandweerdiensten ondersteunt, naar analogie van wat er reeds in Marseille en in verschillende Vlaamse gemeenten bestaat. Dat bevestigde Brussels staatssecretaris Pascal Smet, die meegaf dat er al contact werd opgenomen met de jeugdsector, op een vraag van parlementslid Bianca Debaets. “Dit project is niet enkel interessant op zich, maar kan ook een formidabele springplank vormen voor jongeren om ook op professioneel vlak te kunnen doorgroeien richting de hulpdiensten- en brandweersector”, stelt Debaets. “En dat zou dan weer fantastisch nieuws zijn voor die sectoren zelf, waar we dringend meer Brusselaars nodig hebben.” Meer info hier.