Nieuwsbrief maart 2022

Onze leading ladies in de regering 

Minister Crevits lanceert eerste digibanken om digitaal kwetsbare burgers te helpen

De coronacrisis heeft de digitale kloof duidelijk zichtbaargemaakt. Om deze kloof te verkleinen heeft Vlaams minister voor Innovatie enSociale Economie Hilde Crevtis digibanken gelanceerd. Dit zijn makkelijkbereikbare plekken waar kwetsbare mensen op een laagdrempelige manier terechtkunnen om een herstelde pc of tablet te kopen en opleidingen te volgen. Er isreeds een digibank in Kortrijk, Gent, Antwerpen, Leuven, Tongeren en Brussel.Het doel was om tegen eind 2022, 100 digibanken op te starten. Vandaag zijn erondretussen al 130 lokale besturen betrokken. Het totale budget voor ditproject is 50 miljoen euro. Meer weten? Klik dan hier.

Minister Verlinden bezoekt “Rookie”-stage voor jongeren bij de Federale politie

Begin december 2021 lanceerde de Federale Politie ‘TheRookies’ (Engels voor ‘de groentjes’), een project voor jongeren van 14 tot 18jaar uit heel België. ‘The Rookies’ heeft als doel de banden tussen jongeren ende politie te versterken. Het project past in de campagne Wederzijds respectdie uitgaat van de FOD Binnenlandse Zaken.

Dertig geselecteerde jongeren tussen 14 en 18 jaar begonnenafgelopen maand aan deze inleefstage. Op hun eerste dag als 'Rookie' maakten zekennis met de paarden en ruiters van de Cavalerie, zagen ze het pantservoertuigen de sproeiwagen van binnenuit, kregen ze uitleg van de bestuurders van dezevoertuigen en konden ze zelf een politie-uitrusting aantrekken. In totaalzullen de jongeren meer dan 10 dagen stage lopen. Meer weten? Klik dan hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Dierick pleit voor betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid bij mogelijke kernuitstap

In hetregeerakkoord is de kernuitstap herbevestigd, maar dit is geen golden ticket. VoorLeen Dierick staat betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid immers voorop. Erwerden almaatregelen genomen zoals de BTW-verlaging op elektriciteit en het bouwen vanmeer windmolens op zee. Zowel de piste van de volledige kernuitstap als delevensduurverlenging van de kerncentrales moet bovendien grondig onderzochtworden zodat de burgers in de eerste plaats zekerheid krijgen. Meer weten? Dat kan hier.

Nathalie Muylle pleit in een resolutie voor een nationaal actieplan rond endometriose

Wist je dat er ongeveer evenveel vrouwen aan endometrioselijden als aan diabetes? Toch is de ziekte nog steeds onbekend voor demeerderheid van de bevolking. Endometriose is een chronische ziekte die vooral pijnveroorzaakt tijdens de ongesteldheid. Frankrijk heeft reeds een nationaalactieplan rond de ziekte waar meer dan 20 miljoen euro voor werd vrijgemaakt. NathalieMuylle pleit er nu voor om ook in België met een brede aanpak te komen. Concreetwil ze in samenwerking met de deelstraten meer wetenschappelijk onderzoek,systematisch registratie van gegevens, een betere toegang tot zorg viamultidisciplinaire expertisecentra voor de behandeling en opvolging van deziekte en sensibilisering. “Als het een probleem zou zijn bij enkel mannen, zouer dan al een oplossing zijn?” aldus Nathalie Muylle

Nahima Lanjri wil overgangsuitkering voor jongen weduwen en weduwnaars automatisch toekennen

Wie op jonge leeftijd zijn of haar echtgenoot verliest heeft recht op een uitkering van de overheid. Toch vraagt slechts 6 op de 10 nabestaanden deze uitkering aan. Ze vinden de weg naar de overheid niet of hebben schroom om het te vragen. Nochtans is de uitkering is onbeperkt combineerbaar met het loon. Om te zorgen dat iedereen deze uitkering krijgt, wil Nahima Lanjri dat deze uitkering automatisch wordt toegekend, zo worden de administratieve lasten ook verlicht. Meer weten? Dat kan hier.

Els Van Hoof roept op om wet rond verplichte registratie van genitale verminking ook ten uitvoer te brengen

Op initiatief van Els Van Hoof kwam er in 2019 een wet die ziekenhuizen verplicht om gevallen van genitale verminkingen verplicht bij patiënten te registreren. Door het gebrek aan uitvoeringsbesluiten wordt deze verplichting niet systematisch uitgevoerd, met een onderschatting van de problematiek tot gevolg. Het is belangrijk dat gynaecologen en kinderartsen meer alert worden voor deze problematiek, zodat ze de patiënten op psychologisch en fysiek vlak beter kunnen bijstaan. Els Van Hoof roept daarom op om de wet ten uitvoer te brengen. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme en Hilâl Yalçin pleiten voor meer steun aan anti-pestinitiatievenop scholen

Naar aanleiding van de Week tegen pesten pleiten Vlaams parlementsleden Hilâl Yalçin en Loes Vandromme voor een booster voor initiatieven die pesten op school tegen gaan. Het antipestproject ‘de Conflixers’ is bijvoorbeeld een uitstekende ‘peer-support-methode’. Daarbij ondersteunen jongeren elkaar, zorgen ze voor elkaar en bieden ze een luisterend oor. Het aantal ‘conflixerstrajecten’ nam de afgelopen schooljaren af. Dat is géén goede evolutie: er is nood aan een communicatiecampagne en een aanpak op maat voor scholen buitengewoon onderwijs. Meer weten? Dat kan hier.

Katrien Schryvers wil bezoekrecht in woonzorgcentra duurzaamverankeren

Het bezoekverbod in het begin van de pandemie had een enorme impact op wie in een woonzorgcentrum verbleef. De crisis maakte duidelijk dat een minimum aan bezoek noodzakelijk is voor WZC-bewoners. Via drie concrete voorstellen wil Katrien Schryvers daarom het bezoekrecht verankeren inwoonzorgcentra en een kader voor bezoekbeperkingen in geval van pandemie vastleggen. Meer lezen? Dat kan hier.

Karin Brouwers’ decreet breidt steun Vlaams AudiovisueelFonds nu ook uit naar podcasts.

Veel mensen luisteren dagelijks naar podcasts. Om aan deze evolutie tegemoet te komen heeft Vlaams parlementslid Karin Brouwers een voorstel van decreet ingediend om voor de productie van podcasts steun te kunnen ontvangen van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Het voorstel werd unaniem goedgekeurd in de Commissie Media van het Vlaams parlement. Meer weten? Dat kan hier.

Tinne Rombouts tevreden over nieuw decreet “Toerisme voorAllen”

De regelgeving rond jeugdverblijven was een bijzonder kluwen. Om de budgetten zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken en zoveel mogelijk vakantiedrempels weg te werken, vroeg Vlaams parlementslid Tinne Rombouts vorige legislatuur een grondige evaluatie en vereenvoudiging van de regelgeving. Afgelopen maand is het nieuwe decreet gestemd in het parlement. Dat decreet zorgt voor bijkomende financiële steun voor jeugdverblijven. Eigenaars of uitbaters zullen vlotter geholpen worden bij hun subsidieaanvragen en hun administratie. Investeren in jeugdverblijven is belangrijk omdat het vaak een eerste vakantie-ervaring is voor jongeren. Met het nieuwe decreet kunnen nu meer mensen, gemakkelijker van hun vakantie in een kwaliteitsvol jeugdverblijf genieten. Meer weten? Dat kan hier.

Katrien Partyka bevraagt minister Somers over degenderverdeling bij de lokale mandatarissen

Het Vlaams Parlement is juist halfweg in hun legislatuur, dit moment gaat vaak samen met het doorschuiven en/of overdragen van mandatenop het lokaal niveau. Daarom stelt Katrien Partyka een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van binnenlands bestuur, bestuurszaken, inburgering en gelijke kansen Bart Somers over de gender- en leeftijdsverdeling in de Vlaamse gemeenteraden en schepencolleges. Ze heeft concreet gevraagd voor een overzicht per gemeente of stad van de genderverdeling van de schepencolleges en gemeenteraden aan het begin van de legislatuur, eind 2021 en januari 2022 en ook de genderverdeling van de Vlaamse burgemeesters.

Vera Jans vraagt minister Beke om actuele informatiewebsite voor slechthorenden

Jaarlijks komen 3.300slechthorende mensen in aanmerking voor een cochleair apparaat, maar slecht 6 à7 % kiest ervoor. Dat komt voornamelijk door een gebrek aan neutraleinformatie over het apparaat. Daarnaast heerst er ook een taboeop het dragen van een cochleair apparaat, enwordt het dragen ervangeassocieerd met ouder worden. Om deze redenen vraagt Vera Jans aan ministerWouter Beke om een actuele informatiewebsite, aangezien slecht horen een groteimpact heeft zowel op het sociaal leven als op werkvlak. Meerweten? Dat kan hier.

Onze leading lady in  het Brussels parlement

Bianca Debaets ondertekent voorstel voor resolutie rond leefbaar en betaalbaar wonen in Brussel

In Brussel heerst er een huisvestingscrisis. Slechts 43 %van de 21-35-jarigen heeft er privé-eigendom, met als gevolg een uittocht van de middenklasse naar de steden in de Vlaamse rand. De stad moet zijn middenklasse behouden zowel voor de fiscaliteit als voor het sociale evenwicht. Bianca Debaets ondertekende daarom een resolutie die een aanvulling vormt op het Noodplan Huisvesting dat de regering in januari 2021 heeft ingediend. De belangrijkste speerpunten van het voorstel zijn een vergroting van het aanboddoor omvorming kantoren en woningen, nieuwe vormen van eigendom zoals erfpachten opstal en lagere registratierechten door combinatie vast en variabel esbattement.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen tevreden over ambitieus Europees kankerplan

Binnen de EU geldt er een enorme versnippering wanneer het gaat over de toegang tot de best mogelijke kankerbehandeling. Europeesparlementslid Cindy Franssen wilt hier een einde aan maken, en dat via de aanbevelingen van de bijzondere commissie voor de strijd tegenkanker die afgelopen maand goedgekeurd werden. Deel van het plan is bijvoorbeeld de ambitie om deelname cijfers aan bestaande screeningsprogramma’s te laten stijgen tot 90% van de doelpopulatie, de gezamenlijke aankoop van medicijnen om de prijs te drukken en regelgevende drempels die vlot grensoverschrijdend onderzoek in de weg staan te verkleinen. Voor dit project trekt de Europese Commissie 4 miljard euro uit. Meer weten? Dat kan hier.