Nieuwsbrief mei 2022

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits brengt private en publieke partners op vlak van werk samen in activeringsconferentie

Vlaams minister van Werk en Sociale economie Hilde Crevits organiseerde afgelopen maand een conferentie over de Vlaamse arbeidsmarkt ‘Van krapte naar kansen’. Het is de eerste keer dat op Vlaams niveau alle private en publieke partners in het brede veld op vlak van Werk werden samengebracht. In totaal namen meer dan 1000 mensen fysiek of digitaal deel, waaronder de werkgeversorganisaties, vakbonden, arbeidsmarktexperten en alle sociale partners verenigd in de SERV. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon en federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke tekenden present.

Daar lanceerde minister Crevits een nieuw kansenoffensief om een versnelling hoger te kunnen schakelen in de ambitie om een Vlaamse werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Vlaanderen moet er immers in slagen om veel meer mensen naar een knelpuntberoep toe te leiden. Ook mensen die nu niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits gezegd op de conferentie over de Vlaamse arbeidsmarkt. Vacatures, vooral knelpuntvacatures, moeten nog meer dan nu het vertrekpunt vormen van het activeringsbeleid in Vlaanderen. VDAB heeft daar een belangrijke rol te spelen. Bovendien wil minister Crevits een nog sterkere lokale aanpak. Dat betekent samenwerkingsakkoorden tussen VDAB en alle gemeenten en steden in Vlaanderen.

Minister Verlinden neemt deel aan Nederlands-Belgisch Thalassa overleg

Het Thalassa-overleg, genoemd naar het schip waarop het eerste overleg tussen de Nederlandse en Belgische regeringen in 2003 plaatsvond, werd na Rotterdam (2003), Brussel (2005) en Den Haag (2015) dit jaar in Gent gehouden. Drie thema’s stonden daarbij centraal: veiligheid en weerbaarheid in een mondiale context, duurzaamheid en people to people.

Op deze vierde editie van het overleg had minister Annelies Verlinden werkvergaderingen met haar Nederlandse collega’s. Zo sprak ze met onder meer minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius en minister Hanke Bruins-Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast stond ook een ontmoeting met Vivianne Heijnen, staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat op het programma. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Dierick bevraagt minister Van Peteghem over onduidelijkheid rond fiscale regels bij influencers

Fiscaliteit is complex. Voor nieuwe vormen van verdienmodellen is het dan ook niet altijd duidelijk wat er juist moeten worden aangegeven en hoe. “Uit informele gesprekken met professionele influencers is me duidelijk geworden dat er vandaag heel wat onduidelijkheid en onzekerheid bestaat over het fiscale kader waaraan zij moeten voldoen.”, geeft Federaal parlementslid Leen Dierick aan. “Om influencers beter te informeren start de FOD Financiën eind april 2022 met een gerichte infocampagne, dat blijkt uit het antwoord op mijn parlementaire vraag aan bevoegd Minister van Financiën Vincent Van Peteghem.” Meer lezen? Dat kan hier.

Nathalie Muylle bevraagt minister Vandenbroucke over de niet-terugbetaling van het HPV-vaccin bij jongens

Het humaan papillomavirus (HPV) is een veelvoorkomende virale infectie bij seksueel actieve mensen, zowel jongens als meisjes, die potentieel kan ontaarden in kanker. Gelukkig biedt het HPV-vaccin enige bescherming. Voor meisjes jonger dan 19 jaar, wordt het vaccin gedeeltelijk terugbetaald. Voor jongens is dit echter niet het geval. Dat is discriminatie op basis van geslacht.

Zo besliste ook recent de arbeidsrechtbank van Brussel: “De terugbetalingsregeling is in strijd met de Genderwet en de Antidiscriminatiewet”. Federaal parlementslid Nathalie Muylle kaartte deze discriminatie aan bij de bevoegde minister, en volgt de kwestie nauwgezet op.

Nahima Lanjri tevreden over hervorming IGO-controles

Gepensioneerden die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen, moeten niet langer schrik hebben om hun huis te verlaten en zo de postbode te missen. De onmenselijke controles waarbij de postbode moest controleren of de IGO-gerechtigden wel in ons land verbleven gaan op de schop. De nieuwe procedure zorgt ervoor dat deze 65-plussers meer vrijheid hebben om te genieten van hun oude dag. Federaal parlementslid Nahima Lanjri diende zelf een wetsvoorstel in om deze controleprocedures flexibeler te maken, en is tevreden dat de regering ondertussen een akkoord bereikte over de nieuwe regeling. Meer lezen? Dat kan hier.

Els Van Hoof pleit in opiniestuk voor alleenstaandentoets

Vandaag is bijna 48% van de bevolking in België alleenstaande of alleenstaande ouder. Alhoewel het een zeer diverse groep betreft, krijgen velen onder hen te maken met gelijkaardige obstakels in de samenleving, die echter vaak onzichtbaar of onbesproken blijven, maar een welvaartsstaat onwaardig zijn. Of je alleen woont met of zonder kinderen is dikwijls geen bewuste keuze, maar je wordt er wel financieel voor afgestraft. De huidige inflatie doet de prijzen sterk stijgen en bemoeilijkt de situatie van alleenstaanden nog meer. In een opiniestuk pleit Els Van Hoof dan ook voor een alleenstaandentoets richting leefvormneutraalbeleid. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme vraagt cijfers op bij minister Weyts: meer jonge leerlingen preventief geschorst op school

Het aantal leerlingen uit het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs dat preventief geschorst wordt of zelfs definitief wordt uitgesloten op school, steeg het voorbije jaar.  Dat bleek uit cijfers die Vlaams parlementslid Loes Vandromme opvroeg bij minister Weyts. Dit is een verontrustende trend: vroege negatieve ervaringen in het onderwijs hebben een impact op de verdere ontwikkeling in het leren en leren.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom pleit Vandromme voor meer preventie: “We moeten veel meer inzetten op een verbindend leef- en leerklimaat in onze scholen: zorgen voor een vaste structuur, regels die voor iedereen duidelijk zijn en een warme omgeving creëren waar leerlingen en leerkrachten zich goed voelen.” Meer lezen? Dat kan hier

Hilâl Yalçin bevraagt minister Weyts over het gebruik van Virtual Reality-toepassingen in het onderwijs

Vanaf volgend schooljaar zal er 6,5 miljoen euro vrijgemaakt worden voor Virtual Reality-toepassingen in het arbeidsmarktgericht onderwijs. Wegwijs worden in dergelijke VR-toepassingen, geeft leerlingen in praktische opleidingen een meerwaarde op de arbeidsmarkt. Maar de uitrol ervan moet wel doordacht en gecoördineerd gebeuren. Hilâl Yalçin bevroeg minister Weyts daarom over  de middelen en ondersteuning die scholen en leerkrachten zullen krijgen om VR-toepassingen te integreren in het lessenpakket.

Katrien Schryvers wil zorgparkeren opnemen in de wegcode

Zorgverleners aan huis doorkruisen met de wagen een hele regio en rijden van patiënt naar patiënt, vaak volgens een strak tijdsschema. De dagelijkse zoektocht naar een parkeerplaats kost hen, zeker in de stedelijke omgeving en de dorpskernen, vaak veel tijd. Om die reden voerden in Vlaanderen al heel wat gemeenten een systeem van zorgparkeren in.

Zorgparkeren betekent dat burgers die dat willen, de ruimte op straat voor hun garage of oprit ter beschikking stellen van zorgverstrekkers,” verduidelijkt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, “Tijdens huisbezoeken kunnen die daar dan tijdelijk parkeren, terwijl ze weten dat ze niemand hinderen.” Het systeem is al in voege in heel wat gemeenten. Katrien Schryvers wil nu dat er een uniforme regeling voor heel Vlaanderen komt.

Karin Brouwers’ tevreden over vrijstelling van inverkeerstelling voor busjes voor personen met beperking

Vandaag is het zo dat bepaalde voertuigen een vrijstelling krijgen op de belasting op verkeerstelling (BIV). “Zo worden bijvoorbeeld ambulancevoertuigen en voertuigen die als persoonlijk vervoermiddel gebruikt worden door personen met een handicap vandaag reeds vrijgesteld,” legt Vlaams parlementslid Karin Brouwers uit. Deze vrijstelling voor personen met een handicap is beperkt tot één personenauto per persoon. Personen met een handicap die geen gebruik kunnen maken van een eigen wagen of van het openbaar vervoer kunnen beroep doen op het openbaar aangepast vervoer. “Toch vallen busjes en andere rolstoeltoegankelijke voertuigen die deel uitmaken van het aangepast openbaar vervoer vandaag niet onder die vrijstelling van BIV, hoewel het vaak gaat over zwaardere en hogere voertuigen,” klaagt Karin Brouwers vandaag in de commissie Financiën aan.  

Vlaams parlementslid Karin Brouwers pleitte vandaag in de Commissie Financiën voor een vrijstelling op de belasting op inverkeerstelling (BIV) voor busjes en andere rolstoeltoegankelijke voertuigen die deel uitmaken van het aangepast openbaar vervoer voor personen met een beperking. Bevoegd minister Diependaele kondigde hierop volgend aan er werk van te maken.

Katrien Partyka bevraagt minister Somers over proeftuinen in kader van het vernieuwde inburgeringstraject

Het vroegere inburgeringstraject bestond uit drie pijlers: lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiding (begeleiding naar werk, verdere studies...). In 2022 werd daar een vierde pijler van sociale netwerking en participatie aan toegevoegd.

Elke nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt, zal in de toekomst minstens 40 uur gekoppeld worden aan een buddy. Op die manier kan hij of zij Nederlands oefenen en een sociaal netwerk uitbouwen. Vlaams parlementslid Katrien Partyka bevroeg minister Somers over de proeftuinen die daarvoor samen met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie werden opgestart.

Vera Jans neemt het op voor huurders die huursteun dreigen te verliezen door inflatie

Ongeveer 30.000 huurders in een kwetsbare economische situatie worden ondersteund door de overheid in de vorm van een huursubsidie of een huurpremie. In 2021 kregen 17.000 mensen zo een subsidie en ongeveer 15.000 kregen een premie. Aan die ondersteuning zitten wel voorwaarden verbonden, zoals de maximale huurprijs. Er mag niets duurder gehuurd worden dan de maximale huurprijs, want dan wordt de premie geschorst. “Dat dreigt nu te gebeuren voor deze kwetsbare huurders in Vlaanderen. Door de torenhoge inflatie worden de huurprijzen mogelijks verhoogd, maar de maximale huurprijs volgt die realiteit niet. Met als gevolg dat huurders tientallen euro’s meer moeten betalen en zo tot overmaat van ramp hun huursubsidie of -premie verliezen,” zegt CD&V-woonexpert en Vlaams parlementslid Vera Jans. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading lady in de Senaat

Maud Vanwalleghems resolutie rond verkrachtingsdrugs werd besproken binnen hoorzittingen in de Senaat

Enkele maanden geleden diende senator Maud Vanwalleghem een resolutie rond verkrachtingsdrugs in. Daarin pleit ze onder andere voor het bestempelen van verkrachtingsdrugs als verzwarende omstandigheid bij het bestraffen van seksueel geweld. “Het gebruik van verkrachtingsdrugs is een ziek orgelpunt binnen seksueel geweld omdat het zo expliciet de agency van het slachtoffer wegneemt om seksuele handelingen te kunnen weigeren”, zegt Vanwalleghem. In de commissie Gelijke Kansen van de Senaat werden enkele experten deze maand gehoord over de resolutie.

Onze leading lady in  het Brussels parlement

Bianca Debaets is kritisch over nieuwe schoolvakantieregeling in Brussel: schoolvakanties vallen vanaf volgend jaar niet langer samen in Brussel

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bevestigde enkele weken geleden in de media wat al langer in de lucht hing: volgend schooljaar wordt het eerste schooljaar waarin de vakantieperiodes van elkaar zullen afwijken in beide Gemeenschappen, een situatie die op korte termijn niet zal veranderen. “Dit probleem zat er al langer aan te komen”, reageert Brussels parlementslid Bianca Debaets. “Ik diende reeds in november vorig jaar een resolutie bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om dit probleem aan te pakken, maar de Brusselse meerderheid koos ervoor hun kop in het zand te steken. De Brusselse gezinnen en hun ketjes zijn vandaag de dupe.” Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen tevreden over nieuwe ontwerprichtlijn inzake loontransparantie

Hoe kan je nu als vrouw loondiscriminatie bewijzen zonder voldoende informatie over de lonen? De conclusie moet duidelijk zijn: zonder loontransparantie kan de loonkloof nooit dichtgereden worden,” meent Europees parlementslid Cindy Franssen. Dat het parlement vorige maand een ambitieus mandaat goedkeurde inzake de richtlijn loontransparantie, stemt haar dan ook tevreden. Meer lezen? Dat kan hier.