Nieuwsbrief november 2021

Ontdek hier wat onze ministers en parlementsleden afgelopen maand verwezenlijkt hebben!

Onze leading ladies in de regeringen

Minister Crevits tevreden over Rentree-project voor mensen die terugkeren naar de arbeidsmarkt na of tijdens kanker.

Investeren in de re-integratie van mensen met gezondheidsproblemen loont. Dat blijkt uit de evaluatie van trajecten die tussen 2016 en 2019 gestart zijn bij VDAB. Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits gezegd op de dag tegen kanker tijdens een bezoek bij Fribona in Oostkamp waar het Rentree project loopt. Maarliefst 48 coaches begeleiden mensen die kanker hebben of gehad hebben om (terug) aan de slag te gaan gaan In 2020 werden dankzij de dienstverlening bijna 250 mensen geholpen, voornamelijk vrouwen (80%). Dit jaar gaat het al om 200 mensen. Sinds de opstart vonden al meer dan 1.000 mensen de weg naar Rentree. Wil je meer lezen over het Rentree-project? Klink dan hier.

Minister Verlinden maakt prioriteit van de strijd tegen seksueel geweld.

Minister Verlinden maakt een prioriteit van de strijd tegen seksueel geweld. Zo vond er nog op 20 oktober een overleg plaats met het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz om analyses en aanpak op elkaar af te stemmen.

Minister Verlinden streeft ook naar een betere fenomeenanalyse waarbij zoveel mogelijk actoren betrokken worden. Ook wil ze de stap tot aangifte verkleinen via de mogelijkheid om online aangifte te doen.

“We mogen in het bijzonder de slachtoffers van seksueel geweld niet vergeten”, stelt minister Annelies Verlinden. “Slachtoffers moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op professionele wijze onthaald en geholpen worden door onze politiediensten. We zetten sterk in op de opleiding van gespecialiseerde zedeninspecteurs binnen verschillende teams om slachtoffers zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen.”

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Dierick’s wetsvoorstel rond de uitbreiding van het "recht om vergeten te worden" is unaniem goedgekeurd.

Deze week keurde de commissie Economie de resolutie van Leen Dierick rond de uitbreiding van het "recht om vergeten te worden" unaniem goed. Via die resolutie wilde Dierick ervoor zorgen dat chronische aandoeningen die al onder controle zijn geen impact meer hebben op het verkrijgen van een schuldsaldoverzekering. Vandaag geldt dit ‘recht om vergeten te worden’ enkel voor mensen die in het verleden door kanker getroffen werden. Door de regeling te verruimen wil Dierick de schuldsaldoverzekering toegankelijker maken voor mensen met een chronische ziekte die onder controle is. Meer lezen? Klik dan hier.

Nathalie Muylle dient resolutie in tegen discriminatie in de terugbetaling en opvolging van borstkanker bij mannen.

Borstkanker treft helaas heel wat mensen, maar dat mannen ook met deze ziekte geconfronteerd worden is minder bekend. Op de internationale dag van de borstkanker bij mannen (7 oktober), diende Federaal parlementslid Nathalie Muylle daarom een resolutie in die komaf wil maken met de discriminatie in de terugbetaling van behandelingen en opvolging van de ziekte bij mannen. Verder ijvert ze voor een aangepast specifiek zorgtraject, een betere controle op de erkende borstklinieken en meer onderzoek naar de ziekte. Meer lezen? Klik dan hier.

Nahima Lanjri’s voorstel rond de uitbreiding van de overgangstuitkering voor weduwen wordt ten uitvoer gebracht.

Wie zijn of haar partner verlies kan alle hulp gebruiken. Daarom zijn we tevreden dat de minister van pensioenen Karine Lalieux nu ook uitvoering geeft aan het voorstel van Nahima Lanjri om de overgangsuitkering voor jonge weduwen uit te breiden van 24 naar 36 maanden (met kinderen ouder dan 13) of 48 maanden (met een kind jonger dan 13). Voor mensen zonder kind ten laste zou de uitkering dan weer uitgebreid worden van 12 naar 18 maanden.

Els Van Hoof houdt vurig pleidooi voor slachtoffers van seksueel geweld in de Kamer.

Els Van Hoof hield tijdens de plenaire vergadering van 21 oktober een vurig betoog voor de slachtoffers van seksueel geweld. Aanleiding voor haar vragen aan Ministers Verlinden en Van Quickenborne en Staatssecretaris Schlitz was het seksueel geweld in een café in Elsene. “In Elsene zagen we nog maar eens dat zelfs een glas wijn drinken op café al een levenslang trauma kan opleveren. Iemand weerloos maken door iets in zijn/haar drankje te doen, dat is van een ongeziene lafheid. Het ontneemt elke kans voor het slachtoffer om nee te zeggen”.

Van Hoof is dan ook blij dat minister Verlinden zich in haar antwoord engageerde voor een laagdrempelig digitaal aangifteplatform en meer zedeninspecteurs. De regering gaat ook het seksueel strafrecht hervormen, waarbij er hogere straffen staan op verkrachting en o.m. het gebruik van verkrachtingsdrugs een verzwarende omstandigheid wordt. Verder zal expliciete toestemming vereist zijn voor alle seksuele handelingen en komt er een wettelijk kader voor sekswerkers.

Nawal Farih dient wetsvoorstel in rond het verbod op verkoop van energiedrankjes voor -16 jarigen.

Nawal Farih diende deze maand een wetsvoorstel in om de verkoop van energiedrankjes aan banden te leggen. Met het wetsvoorstel pleit ze voor een leeftijdsgrens van 16 jaar voor de verkoop van energiedranken. Uit onderzoek blijkt immers dat één op de zeven jongeren dagelijks energiedrank drink. “Dat is alarmerend, zeker als we zien dat zelfs kinderen jonger dan tien jaar er al mee in aanraking komne”, zegt Farih. Ze wijst op de gevaren van overmatig gebruik, zoals slapeloosheid, hoofdpijn en hartritmestoornissen.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme vraag meer maatregelen voor lerarentekort.

Met een tienpuntenplan wil de minister van onderwijs, Ben  Weyts, het acute lerarentekort een halt toeroepen. Het gaat om maatregelen die mensen met een andere achtergrond naar het onderwijs moeten lokken én thuiszittende leerkrachten moeten activeren. We hadden er meer verwacht. Bovendien legde Loes Vandromme eerder al gelijkaardige voorstellen op tafel, maar ze werden nooit weerhouden. Tot nu, blijkbaar. Toch blijft er nog veel werk aan de winkel: we hebben nood aan een lange termijnvisie: een lerarenloopbaanpact én we wachten ook nog steeds om de onderwijsambassadeur. Meer lezen? Klik dan hier.

Maaike Derudder maakt samen met Katrien Schryvers werk van een conceptnota rond de uitbreiding van het verbod op roken in publieke ruimtes.

Vandaag geldt er al een rookverbod in openbare binnenruimtes, zoals openbare gebouwen, scholen en het openbaar vervoer. Met het oog op de eerste rookvrije generatie in Vlaanderen, is er echter meer nodig. Daarom werken Maaike Derudder en Katrien Schryvers aan een conceptnota voor een bijkomend rookverbod op publieke buitenruimtes waar veel kinderen en jongeren komen, denk maar aan schoolpoorten of haltes van het openbaar vervoer en speelpleintjes. Meer lezen? Klik dan hier.

Katrien Schryvers vraagt om op federaal niveau de anonimiteit van donoren af te schaffen.

Wie vragen heeft over zijn of haar afstamming kan sinds april van dit jaar in Vlaanderen terecht bij het Afstammingscentrum, dat (voorlopig) gevestigd is in Gent. Het centrum biedt technische en psychosociale ondersteuning en moet op termijn uitgroeien tot een expertisecentrum ter zake. Sinds het van start gaan van het Afstammingscentrum in april ll. telde het centrum al zo’n 100 dossiers en vragen. Deze cijfers tonen aan dat het heel belangrijk kan zijn voor mensen om te weten waar zij vandaan komen en wie hun biologische verwanten zijn. Schryvers herhaalt dan ook haar vraag om op federaal niveau de anonimiteit van donoren af te schaffen. Meer lezen? Klik dan hier.

Hilal Yalcin vraagt meer diversiteit in het lerarenkorps om de strijd met het lerarentekort aan te binden.

Op de schoolbanken is er een enorme diversiteit terug te vinden, kinderen met een migratie-achtergrond, met een andere huidskleur, een andere socio-economische achtergrond, hoogbegaafde kinderen, enzovoort. Helaas wordt deze diversiteit niet weerspiegeld in het lerarenkorps. Hier liggen volgens Yalcin nog kansen voor gemotiveerde werkkrachten om naar het onderwijs over te stappen. Want het moet de intrinsieke motivatie van de leerkracht zijn die de doorslaggevende factor geeft om in het onderwijs te gaan. In het kader van het lerarentekort is het daarom belangrijk om ook de diversiteit binnen het lerarenkorps zo groot mogelijk te houden en deze vanuit het beleid ook te monitoren.

Karin Brouwers bevraagt minister Dalle over het Vlaamse gaming beleid.

Tijdens de COVID-19 crisis werd duidelijk aangetoond dat gaming enorm populair is en een steeds groter onderdeel vormt van de mediaconsumptie van kinderen, jongeren en (jong)volwassen. Tijdens het Unwrap-festival in Kortrijk kondigde minister Dalle dan ook ambitieuze plannen aan voor het gamesbeleid. Zo zouden de middelen voor het VAF/gamesfonds tegen 2023 structureel verhoogd worden met 1 miljoen euro. Toch klinkt er ook kritiek op de beperkte link tussen de professionele kunsten en de gamesector. Daarom bevroeg Karin Brouwers minister Dalle over zijn reactie op die kritiek, en over de beperkte inclusiviteit van de sector voor vrouwen.

Katrien Partyka tevreden over gewijzigd decreet lokale geloofsgemeenschappen.

Deze maand stemde de commissie Binnenlands Bestuur in het Vlaams parlement over de amendementen bij het decreet dat de regels bepaalt voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Dat decreet bepaalt onder meer de voorwaarden waar een erkende geloofsgemeenschap aan moet voldoen. Eerder bleek uit hoorzittingen in het Vlaams parlement dat er bij de verschillende erediensten nog een aantal bezorgdheden waren over de nieuwe regelgeving.

Daarom stelde CD&V samen met de meerderheid een aantal aanpassingen voor. “In de vandaag goedgekeurde tekst creëren we een evenwichtig kader voor de erkenning van nieuwe, lokale geloofsgemeenschappen, met respect voor de bestaande,” zegt Vlaams parlementslid Katrien Partyka. Ze is tevreden dat de regelgeving zoals die nu is goedgekeurd rekening houdt met de bezorgdheden. “Dit is een voorbeeld van een goede parlementaire reflex die werk heeft gemaakt van een verdere verfijning van dit decreet,” besluit het parlementslid. Meer lezen? Klik dan hier.

Tinne Rombouts dient voorstel van resolutie in rond de meting van PFAS-bloedwaarden van omwonenden van het bedrijf 3M.

De bloedstalen die afgenomen werden in het kader van het onderzoek naar het bedrijf 3M in Zwijndrecht zijn verontrustend, zo schrijft Tinne Rombouts. De impact van de aanwezigheid van 3M in de omgeving is niet te ontkennen, waardoor de omwonenden met veel vragen zitten. Daarom diende Tinne Rombouts een resolutie in niet alleen om bloedstalen te nemen in de ruimere omgeving van 3M, maar ook om in te zetten op bredere informatiecampagnes en het versterken van de lokale aanspreekpunten. Daarnaast pleitten ze er ook voor om de bijkomende PFAS-uitstoot stop te zetten en binnen Europa aan te dringen op een verbod op niet-essentiële PFAS-stoffen.

Joke Schauvliege zet minister van mobiliteit Lydia Peeters aan om Staten-Generaal bijeen te roepen rond fietsveiligheid in de Gentse kanaalzone.

“Het is voor werknemers in de Gentse Kanaalzone iedere dag levensgevaarlijk om naar en van hun werk te fietsen”, zegt Joke Schauvliege. Ze vecht al langer voor meer veiligheid voor fietsers binnen deze zone, en die lijkt er nu ook te komen. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters zal nu op aandringen van Schauvliege een Staten-Generaal bijeen roepen. Die zal een stand van zaken in beeld brengen en de verdere uitrol van het fietsplan bespreken. Meer lezen? Klik dan hier.

Martine Fourniers decreet voor het gebruik van volmachten bij notariële aktes is goedgekeurd.

Tijdens de coronacrisis werd het duidelijk dat het niet altijd gemakkelijk is om zowel de voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeurs als de andere partners bij de notaris te krijgen voor een koop of verkoop. Ook na corona blijft het interessant dat openbare besturen akten kunnen laten tekenen met een volmacht, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij een hypothecaire lening met de bank. Martine Fournier diende in het Vlaamse Parlement een voorstel van decreet in en dat werd gestemd in juli. Het nieuwe decreet maakt het mogelijk dat per dossier een volmacht wordt gegeven aan de medewerkers van een notaris om te tekenen namens de voorzitter of directeur.

Vera Jans houdt pleidooi voor belang van preventieve gezondheidszorg in het Vlaams Parlement.

Afgelopen maand werden Kortrijk en Waregem opgeschrikt door een 18-jarige jongeman die met een airsoftwapen werd opgemerkt rond de Vives Hogeschool. De jongeman worstelde met een gekende psychiatrische problematiek. Hij was te oud voor de minderjarigenzorg, en vond geen aansluiting in de volwassenpsychiatrie. Volgens Vera Jans moet dit vermeden kunnen worden. Ze bracht dit voorval op de agenda van het parlement en ging erover in gesprek met minister Wouter Beke. Meer lezen? Klik dan hier.

Onze leading lady in de Senaat

Maud Vanwalleghem legt eed af en publiceert opiniestuk over rape drugs.

Deze maand legde kersvers senator Maud Vanwalleghem de eed af in de Senaat. Ze volgt daarmee Sabine de Bethune op die voortaan zetelt in het Grondwettelijk Hof. Meteen publiceerde ze ook,  samen met Els Van Hoof, Katrien Schryvers, Bianca Debaets en Lynn Callewaert, haar eerste opiniestuk over het seksueel geweld in Elsene. Lees het opiniestuk hier

Onze leading lady in het Brussels parlement

Bianca Debaets schrijft mee aan opiniestuk rond rape drugs.

Ook Bianca Debaets vroeg aandacht voor de problematiek van rape drugs in de Brusselse context. Ze schreef mee aan het opiniestuk rond het seksueel geweld en het gebruik van rape drugs in Elsene. 

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen blikt met gemengde gevoelens terug op deresultaten van de Europese gendergelijkheidsindex.

Deze maand heeft het Europees Institutuut voorGendergelijkheid (EIGE) de resultaten van haar jaarlijksegendergelijkheidsindex bekend gemaakt. België scoort 1,3 punten beter dan vorigjaar. Ons land stijgt zo naar de achtste plaats op de Europese ranking.Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Het is een goede zaak dat we er in hetalgemeen licht op vooruit gaan, maar anderzijds is er nog heel wat werk op vlakvan de loonkloof en de verdeling van de onbetaalde zorgtaken.” Meer lezen? Klikdan hier.