Nieuwsbrief oktober 2022

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits geeft elke afgestudeerde 1000 euro onkostenvergoeding

Zoals ook bleek uit de corona-crisis is het zorgpersoneel van onschatbare waarde. Dat steekt af tegen het gapende personeelstekort dat we tegenwoordig in de sector zien. Daarom is het van groot belang de opleiding tot verpleegkundige zo aantrekkelijk mogelijk te maken, opdat we binnenkort kunnen terugvallen op jonge, gemotiveerde krachten in onze zorgcentra. Omdat de opleiding tot verpleegkundige vorig jaar met een extra opleidingsfase werd uitgebreid, zagen we een toename in de onkosten voor de studenten, met name door de twee lange stages van 400 uur. Deze vergoeding van 1000 euro biedt daarom een tijdelijke tussenkomst om deze kosten op te vangen, tot de studenten kunnen genieten van een “verpleegkundige in opleiding’-statuut, waardoor studenten in hun laatste jaar een studentenstatuut behouden, maar extra inschakelingsmogelijkheden genieten. Meer info lees je hier.

Staatssecretaris De Moor opent Dublincentrum voor doorreizende asielzoekers

Als staatssecretaris van Asiel en Migratie kon De Moor recent het nieuwe Dublincentrum openen. Het centrum is er in de eerste plaats op gericht asielzoekers met een Eurodac 1-hit op te vangen. Dit zijn asielzoekers die reeds in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd, alvorens ze dit in België deden. Het is van belang dat zij terugkeren naar het land waar ze de initiële asielaanvraag deden, vermits die lidstaat bevoegd is voor de internationale bescherming van de asielzoeker.

Het Dublincentrum wordt daarom gekenmerkt door een samenwerking tussen verschillende diensten, namelijk de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en de lokale politie. Het samenbrengen van hun expertise toont dat deze dossiers een prioriteit vormen. Verder worden de dossiers van de asielzoekers die in dit centrum te Zaventem verblijven vrijwel volledig afgehandeld binnen het centrum zelf, wat zorgt voor tijds- en efficiëntiewinst. Een grondigere omschrijving van de werking van het centrum vindt u hier.

Minister Verlinden krijgt groen licht voor voorontwerp van wet bestuurlijke handhaving

Met de wet bestuurlijke handhaving wil minister Annelies Verlinden meer slagkracht geven aan de lokale besturen. Concreet moet de wet lokale besturen de mogelijk geven om een zaak te sluiten als er een link is met strafbare feiten gerelateerd aan georganiseerde misdaad en ondermijnende criminaliteit. Steden en gemeenten zijn volgens de minister het best geplaatst om signalen op te vangen vanop het terrein, over ondernemingen die worden gebruikt als dekmantel. Meer info lees je hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Dierick pleit voor duurzame oplossingen energiecrisis: ‘vervang sociaal tarief door zonnepanelen’

Sociale tarieven zijn een noodzakelijke maatregel én ze werken: honderdduizende Vlaamse gezinnen worden dankzij een sociaal tarief uit de armoede gehouden. De keerzijde van deze medaille is echter dat de tarieven een erg dure en ecologisch negatieve maatregel zijn. De kosten voor de belastingbetaler lopen immers op en er is geen drive om energiebesparender te werken.

Daarom zouden zonnepanelen een structurelere oplossing vormen. Een maatregel die haalbaar is mits samenwerking tussen de Vlaamse en federale overheden, zegt Dierick samen met haar collega Bothuyne. Een win voor alle partijen: de Vlaamse overheid kan haar doelen rond hernieuwbare energie behalen, de federale overheid bekomt een sociaal energiebeleid dat niet gedragen wordt door de belastingbetaler en de gezinnen zijn op lange termijn geholpen. Meer info lees je hier.

Nathalie Muylle’s resolutie rond endometriose besproken tijdens hoorzittingen

Sensibilisering, onderzoek, dataregistratie, opleidingen en multidisciplinaire centra. Dit zijn de noden die parlementslid Muylle ziet om de 10 to 15% van Belgische vrouwen die aan endometriose lijden te helpen. In haar resolutie stelt ze aan de hand van verscheidene aanbevelingen hoe we aan deze noden tegemoet kunnen komen, opdat vrouwen met deze chronische aandoening een snellere diagnose kunnen verwachten en van betere behandelingsopties voorzien worden, ookal is de aandoening ongeneselijk. Meer info lees je hier.

Els Van hoof pleit voor toevoeging van referentiecentrum genitale verminking bij het nieuwe ZSG in Leuven

Het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking stijgt in ons land, ook in de provincie Vlaams Brabant. Daarom is het v an belang dat slachtoffers in deze provincie aan aanspreekpunt kunnen vinden, bestaande uit een team van chirurgen, seksuologen, psychologen, vroedvrouwen, kinesisthen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Zo zijn er in ons land reeds twee te vinden, in de referentiecentra te Brussel en Gent, maar Van Hoof diende eerder al een resolutie in om een derde referentiecentrum op te richten, in Leuven.

De koppeling met het Leuvense ZSG ligt voor de hand, genitale verminking is immers een vorm van seksueel geweld, ook is de nodige expertise in het ZSG aanwezig. Deze koppeling zien we ook terug in de twee referentiecentra die reeds bestaan. Op vraag van Van Hoof zal de schepen van gelijke kansen in Leuven bekijken of er ruimte is in de financiering van het ZSG om deze koppeling te maken. Een uitgebreide beschrijving van het voorstel vindt u hier.

Nahima Lanjri pleit voor bijzondere aandacht voor gendergelijkheid bij pensioenhervorming

Het pensioenakkoord dat de federale regering in juli afsloot is een mooi begin, maar lang niet genoeg, zo vindt kamerlid Lanjri. Om niet bij de pakken te blijven zitten en te wachten op nieuwe federale voorstellen creeërde zij, in samenspraak met de partij, een eigen pensioensplan. Hierin vindt u haalbare, betaalbare en eerlijke doelstellingen om de pensioenen veilig te stellen.

De bijzondere aandacht voor vrouwen is nodig gezien zij statistisch gezien het vaakst extra zorgtaken op zich nemen binnen het gezin en eventueel hun loopbaan hiervoor even onderbreken. Ze doen dit meestal in samenspraak met hun partners op een manier die het gezinsinkomen waarborgt. Maar indien deze partnerschappen geen stand houden en er later gekozen wordt voor een scheiding komen deze vrouwen in een nare pensioensituatie terecht. Daarom ijvert cd&v ervoor om de pensioenrechten die opgebouwd werden tijdens het samenleven van de partners, gelijk te verdelen onder de noemer “pensioensplit”. Meer info vindt u hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme pleit voor meer begeleiding van scholen tijdens energiecrisis

 De koopkracht van scholen komt onder druk te staan door de stijgende energieprijzen. Toch beschikt maar 32,8% van de Vlaamse scholen over zonnepanelen. Gezien de stijgende energiekosten zijn er veel Vlaamse scholen die zich willen engageren en voorstellen tot energiebesparende maatregelen indienen. Helaas blijkt maar een klein aandeel van deze voorstellen ontvankelijk. Daarom ijvert Vandromme voor een betere begeleiding van scholen en advies op maat, zeker omdat schooldaken de perfecte plaats zijn voor zonnepanelen. “Elk schooldak zonder zonnepaneel is een gemiste opportuniteit”, zo zegt ze zelf. Het is daarnaast van groot belang dat we preventeif werken om scholen uit financiële problemen te houden. Meer info lees je hier.

Katrien Schryvers bevraagt Vlaams minister Bart Somers over ouderschapsverlof bij overheidspersoneel

 Op basis van haar parlementaire vraag aan Bart Somers concludeert Katrien Schryvers dat 1/10e ouderschapsverlof in de Vlaamse overheid een goede zaak is. In zijn antwoord voorzag de minister namelijk een aantal cijfergegevens waaruit bleek dat de grote meerderheid van overheidsmedewerkers in Vlaanderen van de optie tot ouderschapsverlof gebruik maakt. Verder zien we dat de groep personeelsleden dat voor 1/5e ouderschapsverlof neemt krimpt ten voordele van de groep die voor 1/10de opteert. Dit is een goede zaak voor zowel werkgevers als werknemers, het biedt immers meer flexibiliteit en tegelijk wordt met niet gedwongen meer verlof op te nemen dan noodzakelijk. Een jammere trend die dankzij deze cijfers ook opviel is dat het steevast een grote groep vrouwen is die ouderschapsverlof aangaan, waar mannen slechts een klein percentage van de groep bekleden en hier ook vrijwel geen evolutie in te zien is. Meer info lees je hier.

Vera Jans lanceert podcast over de mens achter de politieker

 Dat Hilde Crevits een politiek zwaargewicht is, wist je waarschijnlijk al! Maar weet jij ook hoe zij haar werk met haar gezinsleven combineert? Dat kom je te weten in de podcast ‘Ook maar mensen’ van Vera Jans, waarin ze het heeft over de mens achter de politieker. Elke podcastaflevering zal te horen zijn via Spotify en te bekijken via Youtube.

Sofie Mertens bevraagt Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters over de spartacus-lijn in Hasselt

 Het Spartacusplan zorgt, mede door het grote aantal betrokken actoren, al geruime tijd voor kopzorgen. De vergelijkende studie die door de Minister van Mobiliteit werd uitgevoerd zorgde echter niet voor uitsluitsel van de ene dan wel de andere vervoersoptie, namelijk tramlijnen versus trambussen. Ondanks het gebrek aan superioriteit van eender optie koos de minister ervoor trambussen in te zetten, iets wat niet gesteund wordt door de gemeente Maastricht. Mertens bevroeg daarom wat de Minister zal doen om de Nederlandse bezorgdheden weg te nemen. Als antwoord hierop maakte de minister een opsomming van de voordelen die een trambus boven een tram plaatsen, de belangrijkste de toegang tot stations die de trambussen hebben. Ze nam dit mee naar het gesprek met de gemeente Maastricht dat in juni plaatsvond.

 

Onze leading ladies in het Brussels parlement

Bianca Debaets bevraagt minister Gatz over omstaandertraining voor burgers, ambtenaren en professionals uit het nachtleven

Omstaandertrainingen zijn reeds gekend in Vlaanderen. Brussels parlementslid Debaets vindt dat het hoog tijd wordt dit ook in Brussel te introduceren, op basis van succesverhalen in de internationale literatuur en het Gentse initiatief.  Minister Gatz reageerde hier positief op met een oplijsting van verschillende initiatieven die reeds bestaan in het Brusselse Gewest en de intentie van het analyseren van de mogelijkheden opdat er een uniforme meldingsprocedure gecreëerd kan worden en een degelijke opleiding van de relevante actoren.

 

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen zet eerste stappen richting een Europese zorgstrategie

 De corona-epidemie maakte het opnieuw overduidelijk dat de zorg beter verdient, daarom moeten we inzetten op infrastructuur, sociale dialoog en bescherming tegen schadelijke stoffen. De Europese zorgstrategie zet vooral in op work-life balance en genderstereotypen. Dit is een goed begin maar mag volgens Franssen zeker niet het einddoel zijn, daarom staat ze sterk achter een Europees mantelzorgstatuut, geldend in elke lidstaat. Nog kort: het Europees Parlement stemde deze maand met grote meerderheid over een nieuwe maatregel ten voordele van hogere minimumlonen, een initiatief dat sterk gesteund wordt door Franssen. Meer info lees je hier.

Onze leading lady in de Senaat

Maud Vanwalleghem ondervraagt Staatssecretaris Schlitz over veiligheid van vrouwen en straatverlichting

 Verschillende steden en gemeenten hebben al aangegeven de straatverlichting te willen uitzetten om op deze manier hun energiefactuur te doen dalen. Concreet wensen ze, vooral ‘s nachts, de verlichting minder uren te doen branden. Voldoende straatverlichting is nochtans belangrijk voor de veiligheid op straat en het veiligheidsgevoel. Uit studies blijkt dat er een correlatie is tussen slechte of afwezige straatverlichting en gendergerelateerd geweld. Bovendien zijn migratieachtergrond en/of identificatie met LGBTQI+ factoren die de kwetsbaarheid van een persoon doen toenemen.