#StemVrouw-campagne 2018Met onze verkiezingscampagne ‘Kies voor evenwicht #StemVrouw’ voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 brengt Vrouw & Maatschappij – CD&V politica een positief verhaal. We zetten de sterkte van vrouwelijke politica’s in de kijker en schuiven verschillende thema’s als speerpunt naar voren waarop vrouwen in het bestuur echt het verschil kunnen maken.

 


Onder de slogan “Kies voor evenwicht #StemVrouw” zetten we in op een positieve keuze voor een evenwichtig, gendervriendelijk en dus goed bestuur. Voor V&M is de weg vooruit, een weg waar vrouwen mee aan het stuur zitten. Hiervoor baseren we ons op 
vijf speerpuntenveiligheidsolidariteitleefbaarheidmobiliteit en -uiteraard-gelijkheid.  Met deze speerpunten wil V&M bij deze verkiezingen haar leden en politica’s ondersteunen in de uitbouw van een V&M-campagne, die de focus legt op levenskwaliteit in alle aspecten van het lokale leven. 

 


 

 


VEILIGHEID

 


Een leefbare gemeente wil zeggen een veilige gemeente voor al haar inwoners. Ondanks het feit dat mannen het vaakst geconfronteerd worden met reële onveiligheid, zijn het vooral vrouwen die zich 
onveilig voelen. Uit de Gallup-studie (2016) met meer dan 140 landen bleek dat 45% van de vrouwen aangaf zich ‘s nachts niet veilig te voelen,vergeleken met 27% van de mannen. Nochtans kunnen stad en gemeente dat onveiligheidsgevoel alsook de reële onveiligheid aanpakken met een aantal gerichte maatregelen. V&M pleit voor een genderslimme stads- en dorpsinrichting. Met andere woorden: een inrichting die maakt dat iedereen zich veilig voelt en die zorgt voor een publieke ruimte op maat van iedereen waar alle inwoners zich vrij kunnen bewegen.

SOLIDARITEIT

Een leefbare stad of gemeente zet in op het creëren, onderhouden en verbeteren van sociale samenhang en solidariteit. Ze wil eenzaamheid onder haar inwoners beperken en jong en oud de kans bieden om deel te nemen aan het openbare leven. Een genderslimme gemeente & stad zorgt bovendien dat er laagdrempelige initiatieven worden aangeboden die vrouwen en mannen van verschillende doelgroepen bereiken en die tevens rekening houden met de combinatie van arbeid, zorg en gezin.

 

LEEFBAARHEID

 

Inclusiviteit en tolerantie zijn belangrijk voor een leefbare stad en gemeente. Dit heeft ook te maken met de ruimte die er is voor ouderen, jongeren, kinderen en de allerkleinsten. Het is niet altijd vanzelfsprekend om in België op stap te gaan met jonge kinderen. Ergens een ververstafel vinden om je baby of peuter te verschonen is soms een hele opgave. Voor papa’s is het bovendien extra moeilijk. Vaak vinden ze enkel een verschoontafel in de vrouwentoiletten. Jonge mama’s kennen het wel, hun baby schreeuwt om melk en wil hier en nu drinken. Mama’s die borstvoeding geven voelen vaak schroom om te voeden in het openbaar. V&M vindt dat borstvoeding geven op openbare plaatsen genormaliseerd moet worden.

 

MOBILITEIT


We staan met zijn allen teveel inde file, zelfs tot in onze dorps- en stadskernen. Dat kost handenvol geld, legt beslag op onze vrije tijd en is een ramp voor onze leefomgeving. V&M kiest daarom radicaal voor het alternatief: Koning Fiets. Goedkoop, snel, gezond, klimaatvriendelijk en bevorderend voor het sociaal contact. Geen enkel ander vervoermiddel bundelt al deze voordelen. Het is aan Vlaanderen om de ruimte te creëren om het fietscomfort te verhogen voor onder andere woon-werkverkeer. Maar omdat 83% van de Vlamingen zelfs voor verplaatsingen van minder dan 5 km nog steeds de wagen neemt, zijn we overtuigd van het belang van onze lokale afdelingen en besturen om de omslag te maken.


GELIJKHEID

 

 

 

In België vieren we dit verkiezingsjaar 70 jaar vrouwenstemrecht. Toch vormt de participatie van vrouwen aan het politieke gebeuren echter nog steeds een pijnpunt. Ondanks de positieve trend van de laatste jaren stellen we immers vast dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de verschillende (uitvoerende) lokale politieke besluitvormingsorganen. Zo is slechts 15,9% van alle burgemeesters een vrouw. Dit terwijl vrouwen bij de lokale verkiezingen in 2012 goed waren voor maar liefst 36,1% van alle verkozenen! De schepencolleges bestaan gelukkig gemiddeld wel al voor 34% uit vrouwen. Toch is er een duidelijk probleem qua doorstroming van vrouwelijke verkozenen naar een uitvoerend mandaat. Eénzelfde trend zien we bij de provinciale deputés, daar is slechts 29% een vrouw. Dit kan en moet beter!

 

 

Voor meer info over het campagne-aanbod van V&M voor politica’s & lokale afdelingen klik hier.

Beleidsvoorstellen

LICHTPLAN
In bepaalde wijken en straten beperkt het onveiligheidsgevoel de bewegingsvrijheid van heel wat (vrouwelijke) inwoners. Niet alleen is de aanwezigheid van andere mensen doorslaggevend, daarnaast speelt ook de verlichting een grote rol. Goed verlichte straten en pleinen gaan dit  onveiligheidsgevoel tegen, vergroten de bewegingsvrijheid van iedereen en vergroten zo de sociale cohesie. V&M vindt het bijgevolg belangrijk dat gemeenten en steden blijven inzetten op een goed uitgewerkt genderslim lichtplan. V&M
wil bovendien dat het wegwerken van het onveiligheidgevoel binnen deze lichtplannen primeert boven enkel de toeristische en economische aspecten, zoals dit nog te vaak
het geval is.

BUDDYGEZIN
V&M wil dat genderslimme steden en gemeenten zich focussen op alleenstaande ouders. Het zijn immers niet enkel tweeoudergezinnen voor wie de combinatie arbeid-zorg-gezin
niet altijd even vlot loopt. Voor de steeds grotere groep van eenoudergezinnen is het combineren van werken en het gezinsleven en zo mogelijk nog een grotere uitdaging. Want een alleenstaande ouder is zowel kostwinner, als verzorger als opvoeder. Het op je eentje combineren van deze drie rollen vraagt enorm veel respect, maar ook extra ondersteuning en kansen. Deze ondersteuning kan onder meer geboden worden door een ‘buddy(-gezin)’. Een
buddy kan voor een alleenstaande ouder een vertrouwenspersoon zijn die tevens de link vormt tussen het gezin en de dienstverlening. Het buddy-gezin kan een bijkomende, warme omgeving zijn waarin gezamenlijke activiteiten met de kinderen worden ondernomen.

OPENBARE RUIMTE EN NIEUWE WOONVORMEN
Hoe aantrekkelijker de publieke ruimte, hoe meer verschillende doelgroepen worden aangetrokken en hoe langer zij er verblijven, zo ook voor vrouwen. Vaak wordt er echter bij sociale woonprojecten of stadsontwikkelingsprojecten vergeten dat gender wel degelijk
een rol speelt in de vormgeving of architectuur. Woonprojecten die genderslim op
poten worden gezet zijn daarom belangrijk volgens V&M. Gemeenten en steden moeten in verschillende situaties speciale aandacht hebben voor alle doelgroepen, waaronder
eenoudergezinnen (alleenstaandenrefl ex). Gemeenschappelijke woonvormen kunnen binnen deze context interessant zijn. Deze nieuwe woonvormen zijn vaak heel divers, de bewoners kiezen zelf de mate van privacy, gemeenschappelijkheid en onderlinge hulp en dienstverlening. Cohousing, kangoeroewonen, duplexwoningen of harmonicawoningen zijn opties waarbij genderslim door de gemeente gebouwd kan worden. V&M pleit voor een actief beleid om deze nieuwe woonvormen op
lokaal niveau mogelijk te maken.

GENDERNEUTRALE VERSCHONINGSRUIMTEN
V&M vindt dat steden en gemeenten moeten voorzien in voldoende openbare genderneutrale kindertoiletten en ververstafels voor baby’s. Wanneer er geen ruimte is om een
aparte “kinderkamer” in te richten, moet er zowel in de mannen- als in de vrouwentoiletten een ververstafel en eventueel een kindertoilet aanwezig zijn. Bij nieuwe infrastructuur moet een kinderkamer de standaard worden.

BORSTVOEDING
V&M pleit voor een lokale bewustwordingscampagne over de obstakels die jonge moeders ondervinden als ze borstvoeding willen geven in het openbaar. Niet enkel je baby
de borst geven, maar ook een warm flesje geven is niet altijd een evidentie. Horecazaken en openbare diensten moeten aangespoord worden om een microgolfoven ter beschikking te stellen aan jonge ouders. Steden en gemeenten moeten ook voorzien in (openbare) borstvoedings- en kolfruimtes
waar moeders terecht kunnen. Afkolven op een toilet is omwille van hygiënische redenen absoluut not done. De borstvoedings- en kolfruimtes moeten afsluitbaar zijn en voorzien zijn van een stoel, wasbak, tafel en desinfecterende handgel.

KONINGIN FIETS
Vrouwen bewegen zich vaker dan mannen als zwakke weggebruiker in het verkeer. Bovendien tonen studies aan dat vrouwen meer korte fietstochten maken voor het
huishouden en familie-onderhoudende activiteiten. Verschillende studies concludeerden dat de bezorgdheid van vrouwelijke fietsers voor hun veiligheid de belangrijkste
factor is die hen ontmoedigd om te fietsen. Het aantal vrouwelijke fietsers bijgevolg is een goede indicatie van hoe fietsvriendelijk een stad is. Als er niet tenminste evenveel
vrouwen als mannen op de fiets springen in je stad of  gemeente, toont dit aan dat de fietsinfrastructuur niet goed genoeg ontwikkeld is.

TOEGANKELIJKE HALTES EN STATIONS
Stations, haltes en perrons moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor rolstoelgebruikers of ouders met een kinderwagen. De meeste voertuigen van De Lijn en NMBS zijn toegankelijk (lage vloer, oprijplaat, rolstoelplaats) maar helaas is het met de haltes minder positief gesteld. Van de meer dan 40.000 haltes in Vlaanderen zijn er slechts
enkele goed toegankelijk (verhoogd perron, drempelloos bereikbaar, geleiding voor blinden en slechtzienden aanwezig). V&M wil dat hier op lokaal niveau verandering in komt.