Nieuwsbrief december 2023

Onze leading ladies in de regering

Hilde Crevits werkt de wachttijden voor de aanvraag van een zorgtoeslag volledig weg.

Er zijn geen wachttijden meer voor gezinnen die een zorgtoeslag aanvragen via het Groeipakket. De achterstand van 20.000 dossiers is volledig weggewerkt. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Een belangrijke evolutie die Opgroeien toelaat om ook in te zetten op een groter bereik. Zo weten veel mensen vandaag bijvoorbeeld niet dat de zorgtoeslag ook ondersteuning biedt aan kinderen met tijdelijke aandoeningen, zoals eetstoornissen. Daar wil minister Crevits samen met het agentschap Opgroeien verandering in brengen. In totaal hebben maandelijks zo’n 46.000 kinderen recht op een zorgtoeslag via het Groeipakket. Meer info hier.

Annelies Verlinden zet in op de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Het wetsontwerp bestuurlijke handhaving van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werd op 17 november in de Kamer definitief goedgekeurd. Met dit nieuw instrument wordt een nieuwe en belangrijke stap gezet in de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Het misdaadmilieu gebruikt handelszaken als dekmantel om geldsommen van criminele herkomst wit te wassen en deze zo in het legale circuit te brengen. Dergelijke ondermijnende criminaliteit ontwricht onze gemeenschap en economie. De handelszaken die hiervoor worden opgericht of gebruikt zijn al langer een doorn in het oog van vele steden en gemeenten. Minister Verlinden zorgt nu voor een duidelijk wettelijk kader dat hen toelaat om hiertegen krachtdadig op te treden. Meer info hier.

Nicole de Moor moedigt pleegzorg voor niet-begeleide minderjarigen aan.

Recent bracht staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor bezoeken aan pleeggezinnen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Pleegzorg is volop op zoek naar extra gastgezinnen voor die doelgroep in Vlaanderen en in Wallonië. In een pleeggezin komen kinderen en jongeren in een warme omgeving terecht waar ze meer geïndividualiseerde zorg verkrijgen van vaste ondersteuningsfiguren. Dat komt ten goede aan hun ontwikkeling en integratie. “Het is door zulke toegewijde gezinnen dat de meest kwetsbare minderjarige vreemdelingen een warme thuis kunnen krijgen. De gezinnen zijn van onschatbare waarde voor het kind, dat vaak uit een zeer moeilijke situatie komt, en daarmee eveneens van onschatbare waarde voor onze samenleving in zijn geheel. Pleeggezinnen kunnen een actieve rol spelen bij de opvang en integratie van nieuwkomers. Het is een straf engagement dat we graag verder aanmoedigen.”, aldus Nicole de Moor. Meer info hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Els Van Hoof wil handelsverbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden.

Els Van Hoof diende begin november in het federaal parlement een wetsvoorstel in dat een verbod instelt in ons land op het verhandelen van producten die verband houden met ernstige schendingen van het internationaal (humanitair) recht en de mensenrechten. Concreet gaat het over schendingen met betrekking tot de onrechtmatige toe-eigening van land, het vernielen van eigendommen in bezette gebieden door een land en het ontwikkelen van commerciële activiteiten (zoals de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen) zonder toestemming van het bezette volk. “Het voorstel heeft betrekking op alle situaties die zich wereldwijd op dat vlak voordoen, maar de indiening ervan kan uiteraard niet los gezien worden van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten”, verduidelijk Els Van Hoof, federaal Kamerlid en voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken. Meer info hier.

Leen Dierick eist structurele maatregelen die zorgen voor meer respect voor de spaarder.

Het staat nu zwart op wit: er is te weinig concurrentie tussen de grootbanken en de spaarder is hiervan de dupe. Dat was al enige tijd ons vermoeden. Het rapport van de Belgische Mededingingsautoriteit bevestigt helaas dat vermoeden. De BMA spreekt zelfs van een oligopolie tussen  de vier grootbanken. Dit verklaart waarom de rentes op de spaarboekjes laag blijft terwijl in onze buurlanden de spaarrente wel forser toeneemt. De spaarders verdienen daarom een correcte rente op hun zuurverdiend spaargeld en meer respect. Meer info hier.

Nahima Lanjri werkt mee aan extra geboorteverlof bij vroeggeboorte of zieke baby.

De commissies Sociale Zaken keurde in november een resolutie goed om in het geval een pasgeboren kind een langere dan normale periode gehospitaliseerd moet worden, het geboorteverlof van vaders of meemoeders te verlengen met dezelfde periode. Cd&v-Kamerlid Nahima Lanjri diende eerder al een wetsvoorstel in om de verlenging wettelijk te verankeren. Wanneer een baby zeven dagen na de geboorte nog gehospitaliseerd is, moet het geboorteverlof van de vader of meeouder verlengd worden met evenveel dagen als de duurtijd van de hospitalisatie. Dezelfde regeling geldt vandaag al voor moeders. De regeling komt tegemoet aan de aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, waarin moeders aangaven er alleen voor te staan doordat hun moederschapsrust langer duurt dan het geboorteverlof van hun partner. Meer info hier.

Nathalie Muylle wil een Nationaal Plan Sepsis.

Sepsis of bloedvergiftiging is een ernstige bedreiging voor de gezondheid die wereldwijd elk jaar miljoenen en in ons land duizenden levens eist. In een nieuwe reportage van Pano wordt dieper ingegaan op het verhaal van slachtoffers en hun familie, waaruit ook het problematische gebrek aan cijfers en brede kennis over de ziekte blijkt. Federale parlementsleden Nathalie Muylle (cd&v) en Robby De Caluwé (Open VLD) dienden daarom al in 2021 een voorstel in het parlement in voor een algemene aanpak en het in kaart te brengen van de ziekte in ons land. “Wij dringen reeds 2 jaar aan op een ‘Nationaal Plan Sepsis’ bij minister van Volksgezondheid Vandenbroucke maar vinden geen enkel gehoor”, zegt Muylle. “Het is een ziekte die iedereen kan krijgen, maar niemand kent.” Meer info hier.

Nawal Farih wil medische haarwerken goedkoper maken. 

Ook in de gezondheidssector is de inflatie van de voorbije maanden voelbaar, met namen in de prijs van haarprotheses om medische redenen. cd&v-Kamerlid Nawal Farih wil haarwerken goedkoper maken door een indexering op de terugbetaling van haarwerken door te voeren. Als gevolg van ziekte, ziektebehandeling of trauma kan haarverlies bij zowel mannen als vrouwen optreden. Een medisch haarprothese kan voor deze mensen een oplossing bieden. De gemiddelde prijs van een haarwerk in kunstvezel was tot voor kort 750 euro. De gemiddelde prijs voor haarwerk gemaakt met echt haar, dewelke vaker de voorkeur draagt van patiënten, lag gemiddeld op 2.000 euro. Die prijzen zijn sinds kort sterk gestegen en loopt nu al snel op tot 2.500 euro.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Hilâl Yalçin pleit voor een structureel ondersteuningskader voor leerkrachten inzake radicalisering en extremisme in het secundair onderwijs.

Vlaams parlementslid Hilâl Yalçin pleitte in de plenaire vergadering van 17 november voor een structureel ondersteuningskader voor leerkrachten inzake radicalisering en extremisme in het secundair onderwijs. Ons onderwijs is hét instrument om jongeren te laten reflecteren over radicalisering en extremisme en om preventief met deze thema’s aan de slag te gaan. “Vanuit democratisch oogpunt zijn we het toch allemaal eens dat we geen enkele vorm van extremisme kunnen aanvaarden. Niet op onze schoolbanken maar ook niet in onze samenleving.” Meer info hier.

Karin Brouwers lanceert het voetgangersplan.

Karin Brouwers lanceert samen met cd&v-voorzitter Sammy Mahdi het voetgangersplan met vijf ambitieuze doelstellingen voor ‘keizer voetganger’ waaraan het huidige voetgangersbeleid moet getoetst worden. De voetganger lijkt namelijk hoe langer hoe meer de vergeten weggebruiker in Vlaanderen. De staat van de voetpaden laat vandaag immers op vele plekken de wensen over. Slecht begaanbare voetpaden die dikwijls iets weg lijken te hebben van een hindernissenparcours; het is voor iedereen herkenbaar. En dikwijls zijn de meest kwetsbaren hier de dupe van: denk maar aan ouderen die zich op de openbare weg begeven met een rollator, gezinnen met jonge kinderen in de buggy of blinden en slechtzienden die zich op de openbare weg begeven. Meer info hier.

Katrien Schryvers richt de schijnwerpers op de stijging van het aantal testamenten.

Nooit eerder ontving de Vlaamse Belastingsdienst zoveel aangiften in de erfbelasting waarbij (ook) een testamentaire erfopvolger werd aangeduid dan in 2022. Dit geldt zowel in absolute getallen als voor wat betreft het procentueel aandeel aangiften van nalatenschappen waarbij in een testament een of meerdere erfgenamen worden aangeduid. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Schryvers ziet een verklaring in de aanpassingen aan het erfrecht en de erfbelasting sinds 1 september 2018, maar ook in maatschappelijke evoluties zoals gezinsverdunning en meer nieuw-samengestelde gezinnen. Meer info hier.

Loes Vandromme roept minister tot de orde over de watersnood in de Westhoek.

Begin november zijn het bange dagen en uren geweest voor de Westhoekbewoners. De aanhoudende regen op een verzadigde ondergrond, de slechte weersvoorspellingen met veel regen voor Noord-Frankrijk hielden de mensen dagenlang wakker. Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement greep Loes Vandromme de kans om de minister rechtstreeks aan te spreken over de huidige toestand die wellicht had kunnen vermeden worden. Er is dan ook dringend nood aan maatregelen op korte en op langere termijn ter voorkoming van de watersnood in de Westhoek. Meer info hier.

Sofie Mertens organiseert speelgoedactie voor kwetsbare gezinnen.  

Begin november organiseerde Sofie Mertens, samen met enkele vrijwilligers, al voor de tweede jaar op rij een speelgoedactie waarbij er speelgoed werd ingezameld voor kinderen die het niet zo breed hebben. Zelf maakte ze het al mee dat een vriendinnetje van haar dochter vertelde dat ze niet braaf genoeg was geweest, want dat Sinterklaas bijna niets gebracht had. Dat zette haar aan het denken om iets te ondernemen, samen met een aantal jonge mensen die ze onder haar vrienden bij elkaar gezocht had, en die mee wilden werken aan deze actie. Ze kozen bewust voor de periode rond Sinterklaas en Kerst zodat de komende feestdagen voor elk kind in Lommel échte feesten kunnen zijn. "Want samen zorgen we ervoor dat alle kinderen van de feestdagen kunnen genieten”, zegt Sofie. Meer info hier.

Tinne Rombouts benadrukt het belang van therapiedieren.

Naar aanleiding van de dag van het therapiedier bezocht Vlaams parlementslid Tinne Rombouts het woonzorgcentrum Paradijs in Lier. “Therapiedieren bieden emotionele ondersteuning, verminderen gevoelens van angst of eenzaamheid en bevorderen het welzijn van o.a. de bewoners in een woonzorgcentrum”, zegt Rombouts. “Het is uiteraard een vrije keuze van zorginstellingen of ze hun deuren openzetten voor (therapie)dieren. Zowel de directie, als het zorgpersoneel moeten erachter staan, want het vergt natuurlijk wel wat extra aandacht. Toch is het de moeite waard, want zowel bewoners als zorgpersoneel krijgen er veel warmte en emotionele kracht voor terug. Dat is ook in het woonzorgcentrum Paradijs in Lier duidelijk.” Meer info hier.

Vera Jans wil in elke deelgemeente van Lanaken een geldautomaat.

De dienstverlening van een gemeente voor haar inwoners is een essentiële zaak. Helaas zien de Lanakenaren hun dienstverlening steeds verder afbrokkelen. Zo ook bij het verdwijnen van de verschillende geldautomaten. Vlaams parlementslid Vera Jans, die tevens ook gemeenteraadslid en lijsttrekker van CD&V-NVA is in Lanaken, hekelt het gebrek aan mogelijkheden om geld af te halen. “Elke Lanakenaar moet snel, veilig en dichtbij geld kunnen afhalen. Ik wil dat er in elke deelgemeente een geldautomaat komt. Dat is puur een kwestie van goede dienstverlening,” zegt Jans. Meer info hier.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen strijdt tegen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek.

Begin november bereikten de Europese onderhandelaars een akkoord over de  herziening van de richtlijn uit 2004 om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek te beperken. Cindy Franssen, die de onderhandelingen voerde namens de Europese Volkspartij: “Elk jaar sterven in de EU meer dan 100.000 werknemers aan werkgerelateerde kanker. Met de herziening van lood- en diisocyanatenwaardes verbeteren we de bescherming van meer dan 4,3 miljoen Europese werknemers.” Meer info hier.

Onze leading lady in het Brussels parlement

Bianca Debaets vraagt meer inspanningen in de strijd tegen geweld op vrouwen.

Tijdens begrotingsbesprekingen in het Brussels Parlement, heeft parlementslid Bianca Debaets duidelijk herhaald dat Minister-President Vervoort – bevoegd voor preventie en veiligheid – nog veel meer inspanningen in de strijd tegen geweld op vrouwen moet leveren. Op dit vlak kunnen we zeggen dat er nog veel werk aan de winkel is, waarbij straatintimidatie, en onveiligheid algemeen genomen, samen met netheid, geluidsoverlast en mobiliteitsproblemen, ongetwijfeld één van de belangrijkste bronnen van woede vormt voor te veel Brusselaars. Bovendien is die onveiligheid ook een van de voornaamste oorzaken van de jaarlijkse migratie van duizenden inwoners naar Vlaanderen of Wallonië. Het is belangrijk om deze trend te stoppen.