Nieuwsbrief februari 2024

Onze leading ladies in de regering

Hilde Crevits lanceert campagne om het taboe op eenzaamheid te doorbreken.

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam, maar toch blijft eenzaamheid een taboe. Daarom lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits samen met het Departement Zorg een nieuwe campagne op sociale media om dit taboe te doorbreken: “Samen tegen eenzaamheid”. De bedoeling van de campagne is het bewustzijn rond eenzaamheid te vergroten en iedereen, zeker ook jongeren, aan te moedigen om met kleine gebaren een grote impact te hebben. Want eenzaamheid kan iedereen treffen en het is uiterlijk niet altijd zichtbaar. Dat is het uitgangspunt van de campagne die start op maandag 22 januari en drie weken loopt via sociale media. Meer info hier.

Annelies Verlinden stelt haar boek ‘Eerlijk gezegd’ voor.

Minister Annelies Verlinden stelde vorige maand haar boek ‘Eerlijk gezegd’ voor waarin ze haar ervaringen als minister en mens deelt. Het essay biedt een blik achter de schermen van belangrijke politieke beslissingen en geeft de nodige context aan uitspraken in de media. Haar ambitie als minister is duidelijk: aandacht houden voor de complexiteit van de werkelijkheid en streven naar duurzaam beleid op lange termijn. Ze wil haar steentje bijdragen aan een samenleving waar vertrouwen, verbinding en hoop centraal staan. Geïnspireerd door Václav Havel, beschouwt ze hoop als een inzet voor het goede, ongeacht de garantie op succes. Meer info hier.

Nicole de Moor stelt het nieuwe wetboek gecontroleerde migratie voor.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, stelde begin januari het nieuwe wetboek gecontroleerde migratie voor, geflankeerd door alle bevoegde asiel- en migratiediensten. Na 3 decennia spreken over een nieuw wetboek legt Staatssecretaris de Moor een tekst op tafel. Dat wetboek bestaat uit 16 delen en vloeit voort uit 19 krachtlijnen met basisprincipes die bepaald zijn door de ministerraad op 4 februari 2022. “Minder procedures, nultolerantie voor misbruik, minder werklast en meer rechtszekerheid dat is wat we met dit nieuwe wetboek gecontroleerde migratie willen bereiken. De oude vreemdelingenwet dateert uit 1980. Vandaag moet je next level expert zijn om die oude wet te begrijpen. Je hebt ook geen boekhouder nodig om een normale belastingaangifte in te vullen, je zou ook geen advocaat nodig moeten hebben om een gezinshereniging aan te vragen.” Meer info hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Els Van Hoof pleit voor duidelijkheid rond professionele stages voor klinisch psychologen en orthopedagogen.

De professionele stage voor afgestudeerde klinisch psychologen en orthopedagogen werd ingeschreven in de WUG via de wet van 10/07/2016. Deze stage werd intussen al twee keer uitgesteld via wetsontwerp. Federaal parlementslid Els Van Hoof bevraagt minister Vandenbroucke over zijn plannen met dit stagemodel. Er heerst namelijk veel onduidelijkheid bij de studenten.

Leen Dierick leegt eed af als nieuwe burgemeester van Dendermonde.

Op 19 december 2023 vond de eedaflegging van Leen Dierick als nieuwe burgemeester van de stad Dendermonde plaats. Dit gebeurde in de ambtswoning van Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter in het bijzijn van familie, burgemeester Piet Buyse, medewerkers en Dendermondse cd&v-prominenten. “Ik besef dat de uitdaging groot is, maar ik voel me enorm gesterkt door de ervaring die ik de voorbije 23 jaar heb opgebouwd, door onze straffe cd&v-ploeg die bruist van ervaring en jong talent en last but not least door mijn familie.”, aldus Leen. Meer info hier.

Nahima Lanjri zet menstruatiearmoede en mantelzorg terug op de agenda.

In de Commissie Sociale Zaken vraagt Nahima Lanjri opnieuw aandacht voor menstruatiearmoede en voor flexibelere mantelzorg. Nu de adviezen van o.a. het Intermutualistisch College, de Vrouwenraad, BruZelle en de Gezinsbond binnen zijn, was het tijd om mijn amendementen op tafel te leggen en het debat ten gronde te starten. Meer info hier.

Nathalie Muylle dient resolutie rond menopauzebeleid in.

Begin januari diende federaal parlementslid Nathalie Muylle een resolutie in het federaal parlement in die pleit voor een menopauzebeleid. De menopauze, een normale fase in het leven van vrouwen, blijft omgeven door taboes en gebrek aan kennis. Deze overgang brengt fysieke, mentale en emotionele veranderingen met zich mee, waarbij vrouwen vaak onvoldoende ondersteuning en begrip krijgen van de samenleving en gezondheidszorg. Deze resolutie pleit dan ook voor een menopauzebeleid dat normaliseert, de perceptie verbetert en een holistische aanpak ondersteunt. De resolutie werd mee ondertekend door Nahima Lanjri en Nawal Farih.

Nawal Farih pleit voor betere ondersteuning voor jonge kankerpatiënten.

Minister van Volskgezondheid Frank Vandenbroucke stopt met financiële steun voor de AYA-afdeling van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Dat is de afdeling waar jonge kankerpatiënten tussen de 16 en 35 jaar terecht kunnen voor extra zorgen waaronder psychosociale ondersteuning. Onverdedigbaar volgens federaal parlementslid Nawal Farih. Zij vindt dat in elke provincie minstens één AYA-afdeling beschikbaar moet zijn. Ze ijvert voor een samenwerkingsovereenkomst met andere Limburgse ziekenhuizen om financiële steun voor een AYA-afdeling in Limburg toch mogelijk te maken. Meer info hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Karin Brouwers pleit voor een snelle en grondige evaluatie van het nieuwe vervoersplan van De Lijn.

Zowel 13 december 2023 als op 10 januari 2024 waren er actuele debatten in het Vlaams Parlement over de Lijn en meer bepaald de invoering van de basisbereikbaarheid. Karin Brouwers verdedigde hierin de stelling dat het nieuwe vervoersplan van De Lijn moet snel en grondig moet geëvalueerd worden. Op basis daarvan moeten er nog deze legislatuur extra investeringen komen om blinde vlekken en problemen weg te werken. Er moet ook een centraal meldpunt komen zodat mensen alle pijnpunten kunnen melden.

Katrien Schryvers wil meer aanbod van aangepaste sociale woningen.

Het aantal aangepaste sociale huurwoningen neemt maar toe met mondjesmaat, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). In 2022 kwamen er bij alle sociale woonmaatschappijen in Vlaanderen slechts 339 woningen bij die aangepast zijn aan een bewoner met een fysieke handicap en 2.414 woningen die rolstoelbezoekbaar zijn. “Die evolutie in het aanbod gaat toch heel traag”, vindt Schryvers. Zij herhaalt dan ook haar oproep om de aanpassingspremie voor ouderen ook open te stellen voor huurders van een sociale woning. Meer info hier.

Loes Vandromme stelt actieplan rond meer ondersteuning voor zij-instromers in het onderwijs voor.

Het is meer dan duidelijk dat de leraar er toe doet. Gelukkig zijn er steeds meer studenten die kiezen om met de lerarenopleiding te starten en vinden ook zij-instromers de weg naar het onderwijs. Het voorbije schooljaar waren er dat zo’n 4500. Uit de gesprekken die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsexperte voor cd&v, voerde en de cijfers die ze verzamelde, blijkt dat er echter heel veel zij-instromers heel snel het onderwijs terug verlaten. 1/3 zegt het onderwijs vaarwel na 1 jaar.  Een jammere zaak, want zo gaat heel wat energie van de zij-instromer zelf, maar ook van de betrokken collega’s, directies en begeleiders verloren. Vlaams Parlementslid Loes Vandromme stelt daarom een actieplan voor gericht op het ondersteunen van zij-instromers in het onderwijs. Meer info hier.

Sofie Mertens richt de schijnwerpers op het lage percentage boetes bij laattijdige keuring.

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) blijkt dat amper 0,1 procent van de boetes omwille van laattijdige keuring teruggevorderd werd. “Dit is enorm weinig”, stelt Mertens. “Een mogelijke verklaring is de onduidelijke communicatie op de website van Vlaanderen”. Meer info hier.

Joke Schauvliege lanceert woonplan rond betaalbare woningen.

Mensen die werken, moeten in staat zijn om een eigen woning te kunnen kopen of bouwen. Helaas is dat vandaag steeds minder het geval. Dat mogen we niet aanvaarden. Daarom lanceert cd&v bij monde van parlementsleden Robrecht Bothuyne en Joke Schauvliege 10 concrete voorstellen om te zorgen voor een gezonde woonmarkt, waar werkende gezinnen en alleenstaanden een eigen woning kunnen verwerven, met een sterke private huurmarkt en een volwaardig sociale woningaanbod. Voor onze partij moeten mensen opnieuw gemakkelijk toegang krijgen tot financiering bij aankoop, moet er een hogere renovatiesteun komen en moet de bouw van betaalbare woningen versneld worden. Meer info hier.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen pleit voor goedkeuring IAO-verdrag over geweld en intimidatie op het werk.

Europees Parlementslid Cindy Franssen heeft, samen met haar co-rapporteur Kira Marie Peter-Hansen, een ontwerpaanbeveling voor de goedkeuring van het IAO-verdrag over geweld en intimidatie op het werk voorgesteld. Cindy Franssen, die als co-rapporteur het rapport schreef: “Ik heb mij de voorbije jaren in het Parlement ingezet voor een veilige en gezonde werkomgeving. Maar daar hoort ook een werkomgeving bij die vrij is van geweld en intimidatie. Deze Conventie is hierbij een belangrijk middel.” Meer info hier.

Onze leading lady in het Brussels parlement

Bianca Debaets doorbreekt het taboe rond menopauze met een afterworkevent.

Hoewel de helft van de wereldbevolking ermee te maken krijgt, lijkt praten over de (peri)menopauze nog vaak not done. Drie sprekers belichtten in het cd&v-café op het partijhoofdkwartier het thema elk vanuit hun expertise (menopauze, mentaal welzijn en menopauze op de werkvloer), wat een zeer boeiende discussie met het publiek op gang trok. Voor herhaling vatbaar!