Nieuwsbrief juli 2023

Onze leading ladies in de regering

Hilde Crevits zet samen met Opgroeien een volgende stap ter verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang.

Vanaf 12 juni kunnen ouders de handhavingstrajecten van kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen en Brussel online raadplegen via de kinderopvangzoeker van Opgroeien. Ongeveer 4% van alle opvanglocaties zat in 2022 in een handhavingstraject. De kinderopvangzoeker toont de meldingen of klachten die aanleiding gaven tot handhaving en geeft ook de evaluatie ervan weer. Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en Opgroeien zetten zo een volgende stap om ouders op een meer laagdrempelige en transparante manier te informeren over de werking en de kwaliteit in de kinderopvang. Meer info hier.

Annelies Verlinden zet in op een vernieuwde en verstrengde Voetbalwet.

Begin juni werd in de plenaire vergadering van de Kamer het ontwerp van de vernieuwde Voetbalwet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goedgekeurd. Deze vernieuwde en verstrengde Voetbalwet voorziet in strengere straffen voor geweld en vandalisme en vergroot de verantwoordelijkheid van de clubs om hooligans en pyrotechnisch materiaal uit de stadions te weren. Voetbalveiligheid is van bij haar aantreden een prioriteit van de minister. In 2021 liet de minister het globale voetbalveiligheidsbeleid evalueren. Deze evaluatie resulteerde in het actieplan Samen Voor Veilig Voetbal, dat vorig jaar werd gelanceerd en waarin de minister samen met de ProLeague, de KBVB en de FOD Binnenlandse Zaken het engagement aangaat om het geweld in de voetbalstadions aan te pakken. Meer info hier.

Nicole de Moor is tevreden met doorbraak op Europese top over asiel en migratie.

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn enkele weken geleden tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor: “Europa toont dat het kan beslissen. Dit is een belangrijke deal tussen de lidstaten om het asiel en migratiebeleid van de toekomst uit te tekenen. Als we geen deal hadden gemaakt, dan winnen de mensensmokkelaars en de corrupte regimes. Ook op moeilijke thema’s waarbij de verschillende visies van landen soms mijlenver uiteen liggen bewijzen we nu dat we kunnen beslissingen nemen. Samen komen wij hier sterker uit. Alle lidstaten hebben belang bij goede en strikte controles aan de buitengrenzen, net zoals alle lidstaten belang hebben bij een voldoende grote bijdrage aan het opvangen van asielzoekers.” Meer info hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Els Van Hoof is mede-rapporteur van het eindverslag van de Bijzondere Commissie Mensenhandel.

Afgelopen maand kwam de Bijzondere Commissie belast met de evaluatie van de wetgeving en het beleid inzake mensenhandel en mensensmokkel met haar eindconclusies: een allesomvattende analyse van de manier waarop we in ons land de fenomenen mensenhandel en mensensmokkel aanpakken en daaraan gekoppeld 100 aanbevelingen om dit beleid te verbeteren. Er werden 23 hoorzittingen gehouden waarin er 63 individuele experten die samen 46 organisaties vertegenwoordigden gehoord werden. Er werd bij de aanbevelingen bijzondere aandacht besteed aan seksuele uitbuiting. Er moet blijvend worden ingezet op de decriminalisering van sekswerk en het verbeteren van de rechtszekerheid voor de sekswerker. Daarnaast focussen de aanbevelingen ook op andere aspecten van seksuele uitbuiting door onder meer aandacht te vragen voor de verborgen vormen van seksuele uitbuiting. De regering wordt dan ook gevraagd om de online strijd verder op te voeren nu ook blijkt dat loverboys en anderen apps zoals Instagram en Snapchat gebruiken om mogelijke slachtoffers te benaderen. Verder is het ook positief dat de klant niet als een dader maar wel als een mogelijke partner wordt beschouwd om mee te zoeken naar slachtoffers en zo mee te strijden tegen seksuele uitbuiting.

Leen Dierick wordt vanaf 1 januari 2024 burgemeester van Dendermonde.

Dendermonde krijgt vanaf 1 januari 2024 een nieuwe burgemeester. Huidig burgemeester Piet Buyse kondigt zijn afscheid aan. Cd&v draagt 1ste schepen Leen Dierick voor om het burgemeestersambt over te nemen. De partijraad van cd&v Dendermonde gaf haar zegen hiervoor en zet daardoor haar vernieuwingstraject verder met de aanstelling van Nele Cleemput (1 juni 2023) en Dieter Mannaert (1 januari 2024) als nieuwe schepenen. Meer info hier.

Nahima Lanjri brengt een bezoek aan het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Antwerpen

Verkrachting en aanranding van vrouwen blijft een zeer groot probleem in onze samenleving. In Zorgcentra na Seksueel geweld (ZSG) kunnen slachtoffers terecht voor verzorging, psychologische begeleiding, sporenonderzoek en aangifte bij de politie. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er 24/24, 7/7 terecht voor ondersteuning. Nahima Lanjri bracht een bezoek aan het Zorgcentrum in Antwerpen, vlakbij het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Ze stak er ongelooflijk veel op, en heeft veel bewondering voor de medewerkers van het Centrum. Meer info hier.

Nathalie Muylle dient een resolutie in rond hart- en vaatziekten.

Atherosclerose of slagaderverkalking is de oorzaak van ruim één op de vijf sterfgevallen in ons land. Nochtans kan preventie en screening de mortaliteit aanzienlijk doen dalen. Kamerleden Nathalie Muylle (cd&v) en Daniël Bacquelaine (MR) pleiten voor een nationaal actieplan. In de resolutie wordt vooral gefocust op atherosclerose (slagaderverkalking). Hoewel mannen meer risico op ASCVD lopen, sterven over het algemeen meer vrouwen dan mannen aan ASCVD. Mannen hebben een hoger risico op ASCVD dan premenopauzale vrouwen. Dit verschil kan te wijten zijn aan de hormonale bescherming door oestrogenen bij vrouwen, maar kan ook worden veroorzaakt door het feit dat vrouwen andere symptomen ervaren en anders worden behandeld dan mannen. In de resolutie pleiten wij er ook voor om meer in te zetten op onderzoek naar ASCVD bij vrouwen. Dit met het oog op een snellere diagnose en bijgevolg een betere behandeling. Vrouwen moeten ook meer betrokken worden bij klinische studies hierover (en in het algemeen). Meer info hier.

Nawal Farih pleit voor derdebetalersregeling in de volledige eerstelijnszorg.

Nawal Farih diende een wetsvoorstel in om die derdebetalersregeling te verplichten in de volledige eerstelijnszorg, aldus bij de huisarts, tandarts, logopedist of kinesist. Niet alleen de laagste inkomens hebben die derdebetalersregeling nodig volgens Farih. ‘Ook jonge gezinnen kunnen die maar al te goed gebruiken. Die zijn soms al honderden euro’s kwijt aan de tandartsen of logopedisten voor ze de terugbetaling krijgen.’ Ze voert daarbij de druk op minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) stevig op. ‘Betaalbare zorg is een basisrecht. Meer info hier.  

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Hilâl Yalçin organiseert de steunactie çay & vlaai.

Hilâl kijkt terug op een gezellige zondagnamiddag met çay (Turkse thee) & Limburgse vlaai. De opbrengst van het event gaan rechtstreeks naar de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Meer info hier.

Karin Brouwers bevraagt minister Brouns naar zijn beleid rond menopauze op de werkvloer.

In België is er geen menopauzebeleid. Karin is tot die constatatie gekomen na een Britse documentaire die vorig jaar op Canvas is uitgezonden en waar in het Verenigd Koninkrijk (VK) heel veel rond te doen is geweest. Daar is nu wel een of andere vorm van menopauzebeleid op gang gekomen. Karin Brouwers heeft samen met Maud Vanwalleghem een voorstel van resolutie ingediend in de Senaat rond het invoeren van een menopauzebeleid. Daar zijn nu hoorzittingen rond bezig en tegen het najaar hopen we met aanbevelingen te kunnen komen maar natuurlijk hoeven we niet op de Senaat te wachten en kunnen we in Vlaanderen al eens kijken wat er mogelijk is. Daarom bevroeg Karin Brouwers minister Brouns in het Vlaams Parlement naar zijn beleid rond menopauze op de werkvloer. Meer info hier.

Katrien Partyka kaart de straffeloosheid op openbaar vervoer aan.

Afgeloen maand is een chauffeur van De Lijn voor de zoveelste keer het slachtoffer geworden van geweld. Het personeel legde spontaal het werk neer en de verontwaardiging was groot. Partlementslid Katrien Partyka bevroeg minister Peeters over de bescherming van buschauffeurs tegen agressie. Zo stelde ze onder meer voor om te bekijken of De Lijn zich burgerlijke partij kan stellen en in geval van seponering zelf kan dagvaarden. Daarnaast suggereerde ze om een audit te vragen rond veiligheid bij De Lijn. In de studie van Vlaams Parlement TV praat Partyka ook over het onderwerp met journalist Marc Van de Looverbosch. Zijn camera’s een oplossing of bodycams bij het personeel zelf? Of moeten de chauffeurs in een afgesloten bestuurderscabine zitten? Meer info hier.

Katrien Schryvers is tevreden met het recht op omstandigheidsverlof voor Vlaamse en lokale ambtenaren die pleegzorg geven.

Pleegouders die bij de Vlaamse overheid en bij lokale besturen werken zullen binnenkort ook recht krijgen op omstandigheidsverlof. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook vrij krijgen voor het huwelijk van hun pleegkind of bij een andere belangrijke gebeurtenis, zo blijkt uit info die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg. “Pleegouders nemen een enorm groot engagement op en pleegkinderen vinden een warme thuis en veiligheid in een pleeggezin. We moeten hen ten volle ondersteunen”, vindt Schryvers, die zelf pleitte voor de uitbreiding. Meer info hier.

Loes Vandromme schijnt het licht op het nieuw decreet onderwijsinternaten.

Begin juni werd het nieuwe decreet over onderwijsinternaten goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Voor het eerst wordt via dit decreet één regelgevend kader voor onze onderwijsinternaten opgemaakt. De sector zelf was ook vragende partij voor een vereenvoudiging maar formuleerde enkele belangrijke  kanttekeningen bij de voorlopige teksten. Vooral de kleine internaten gaven aan dat het nieuwe decreet hen voor heel veel uitdagingen stelt. Sommigen zagen zich zelfs genoodzaakt om de deuren te sluiten als de regelgeving zou worden doorgevoerd. Dankzij cd&v werd het decreet via een amendement nog aangepast: geen enkel internaat moet sluiten. In 2025 voorziet men een grondige evaluatie. Er komen ook extra middelen voor (kleine) internaten met hoge transitiekosten. Meer info hier.

Maaike Derudder vraagt duidelijkheid over de vijfde coronaprik.

Corona is de dag van vandaag gelukkig niet meer het grote gespreksonderwerp bij velen maar uiteraard zijn er tot op vandaag nog altijd mensen die het coronavirus hebben, gelukkig zijn er nog weinig ziekenhuisopnames en zijn mensen minder zwaar ziek. We zullen moeten leren leven met het virus net zoals met het griepvirus dat ieder jaar in mindere of meerdere mate terugkomt. We vernemen uit de media dat de voorbereidingen voor een nieuwe vaccinatiecampagne in de herfst zijn gestart. Daarom bevraagt parlementslid Maaike Derudder minister Crevits over deze plannen. Wie krijgt er allemaal een prik? Waar zal die uitgedeeld worden en of blijft die voor iedereen gratis? Welk vaccin zullen we ingespoten krijgen?

Sofie Mertens pleit voor een structurele oplossing voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs.

Meer dan 100 schooldirecties van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vragen duidelijkheid aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs voor volgend schooljaar. Peeters pompte dit schooljaar 27 miljoen euro extra in het busvervoer na schrijnende verhalen over kinderen die om 6 uur 's morgens werden opgehaald. Alle kinderen moesten binnen anderhalf uur op school zijn. De minister slaagde in haar opzet, alleen is het onduidelijk wat er zal gebeuren na 1 september. Uit cijfers die Sofie Mertens verzamelde, blijkt dat de minister recent een aanbesteding deed voor 1.006 extra ritten volgend schooljaar. 'Daar zijn slechts 151 ritten van gegund. Slechts 15 procent van die ritten zal dus uitrijden op 1 september. Bijzonder pijnlijk', aldus Mertens. Meer info hier.

Vera Jans klaagt de slechte dienstverlening bij het Vlaams Woningfonds aan.

Vlaams parlementslid Vera Jans klaagt de slechte dienstverlening bij het Vlaams Woningfonds aan. “De dienst is telefonisch amper tot niet bereikbaar en op de website wordt gevraagd om enkel contact op te nemen bij een ‘essentiële vraag’”, zegt Jans. “Ondertussen blijven vele Vlamingen met hun vragen in de kou staan.” Jans vraagt dringend maatregelen. Volgens het Vlaams parlementslid moet de dienst voldoende worden uitgebouwd om aanvragers op een redelijke termijn antwoord te geven en om op vragen te kunnen antwoorden. “De mensen die er komen aankloppen hebben altijd een essentiële vraag. Deze mensen vanuit onze overheid afschepen met een pop-up is geen goede dienstverlening en ik verwacht van de minister bijkomende ondersteuning voor het Vlaams Woningfonds. De medewerkers doen hun uitstekende best, maar ze hebben meer nodig om hun werk te kunnen doen”, besluit Jans.

Onze leading ladies in het Europees parlement

Cindy Franssen schijnt het licht op de aanpak van de Europese Commissie voor de geestelijke gezondheid.

In de beleidsverklaring van de Europese Commissie (september 2022) werd een totaal aanpak voor de geestelijke gezondheid aangekondigd. In juni 2023 stelden de Europees Commissarissen Margaritis Schinas en Stella Kyriakides in een mededeling een pakket maatregelen voor waarmee de Europese Commissie de lidstaten op het terrein van de mentale gezondheidszorg wil ondersteunen. De spiegel die de Commissie ons voorhoudt, is ontluisterend: één op zes mensen in de EU worstelt met mentale problemen. Eenzaamheid treft een kwart van de bevolking en bij jongeren is zelfmoord de op één na hoogste doodsoorzaak. Cindy Franssen: “Wegkijken van deze cijfers staat gelijk met schuldig verzuim. Wie goed in zijn vel zit, kan bergen verzetten, kan zichzelf ontplooien, heeft vertrouwen in anderen en is actief in het gemeenschapsleven. De Europese Commissie wil nu samen met de lidstaten en de stakeholders inzetten op een beleid dat mentale problemen bij mensen bespreekbaar maakt en voorkomt. En dat is echt belangrijk, niet alleen voor de persoon maar voor de hele samenleving. Elk signaal dat kan wijzen op een mentaal probleem verdient daarom ook een alerte reactie.” Meer info hier.

Onze leading ladies in het Brussels parlement

Bianca Debaets is kritisch over het verblijf van de burgemeester van Teheran in Brussel.

Bianca Debaets legde op de plenaire vergadering van het Brussels parlement het vuur aan de schenen van staatssecretaris Pascal Smet in verband met het verblijf van de burgemeester van Teheran in Brussel. Ze bracht ook specifiek het gebrek aan rechten voor vrouwen en LGBTQIA+’ers onder de aandacht: “Iran, een land waar een hond meer rechten heeft dan een vrouw, een regime dat holebi’s vervolgt of tot doodstraffen veroordeelt, een land dat onschuldige buitenlanders in de gevangenis zet.” Meer info hier.