Nieuwsbrief maart 2024

Onze leading ladies in de regering

Hilde Crevits lanceert 23 nieuwe OverKop-huizen in Vlaanderen.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits maakt de locaties bekend van 23 nieuwe OverKop-huizen. Daarmee overschrijden Vlaanderen en Brussel de kaap van 60 OverKop-huizen. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om een investering van 1,8 miljoen euro om het mentaal welzijn van jongeren te versterken en meer bespreekbaar te maken. “Dankzij de uitbreiding creëren we over heel Vlaanderen sterke netwerken van professionals, waarbij jongeren dicht bij huis met hun zorgen terecht kunnen. Het zijn laagdrempelige, informele ontmoetingsplekken waar jongeren ongedwongen kunnen binnenwandelen voor een goed gesprek. Doordat jongeren bij OverKop ook gewoon in hun vrije tijd samenkomen, maakt het de stap naar professionele ondersteuning veel kleiner. Op die manier bereiken we hen beter.” Meer info hier.

Annelies Verlinden strijdt tegen seksueel misbruik van kinderen op het internet.

Het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU en onderhandelaars van het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt dat providers verder toelaat om vrijwillig gegevens te delen met politie en justitie om het seksueel misbruik van kinderen op het internet te voorkomen en te bestrijden. Annelies Verlinden, Belgisch minister van Binnenlandse Zaken: "Providers de mogelijkheid geven om vrijwillig meldingen te kunnen doen van kindermisbruik op het internet zonder dat ze daarbij de Europese privacywetgeving overtreden, is nodig om samen deze belangrijke strijd te voeren. Maar de ambitie van ons Belgisch Voorzitterschap gaat veel verder. We moeten alles in het werk stellen om onze kinderen een veilige omgeving te bieden, zowel offline als online. Daarom steunen we het wetsvoorstel van de Europese Commissie om te komen tot een permanente verordening met regels die seksueel misbruik van kinderen op het internet echt aan banden kunnen leggen." Meer info hier.

Nicole de Moor investeert in de Denderstreek.

De Denderstreek, een regio met veel troeven, maar de perceptie is soms anders. Om de problemen waar de regio mee kampt aan te pakken startte Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, de Denderdialoog. Ze trekt naar de huiskamers van Vlaamse gezinnen in de streek. “Als je bij mensen thuis komt, durven ze uitkomen voor hun mening”, aldus de Moor.  Ze luistert naar de bezorgdheden van mensen, maar doorprikt ook de foute veronderstellingen die over migratie bestaan. Naast die gesprekken bij de mensen thuis gaande van Haaltert tot Denderleeuw, wisselt ze in de Denderstreek van gedachten met ervaringsdeskundigen. Ze klopte aan bij Vzw Welzijnsschakels, Voka en Unizo om de behoeften van de streek met kennis van zaken in kaart te brengen. Maar ook de bedrijven uit de streek geven hun visie over werkgelegenheid en uitdagingen in de regio. Van pluimveeslachterij Belki naar bakkerijen La Lorraine en Verleysen tot bouwbedrijf Juri, één voor één leggen ze de vinger op de wond. Er moeten lokaal meer kansen gecreëerd worden op vlak van werk, onderwijs en integratie. Nicole de Moor: “Als we beter willen doen, hebben we een plan nodig. We zetten ons af van clichés en zoeken met mensen en organisaties uit de streek naar oplossingen. Om mensen uit de regio het respect te geven dat ze verdienen. We laten de Denderstreek niet los.” De Denderdialoog zal uitmonden in een Denderplan om samen met de lokale afdelingen van de Denderstreek weer een plek te maken waar het fantastisch is om te leven, te wonen en te werken.

Onzeleading ladies in het federaal parlement

 

LeenDierick herhaalt pleidooi voor nabijheid van geldautomaten.

Eindmaart 2023, werd een belangrijk akkoord met de banksector geslotenover de geldautomaten. In dat akkoord staan duidelijke afspraken omeen halt toe te roepen aan het verdwijnen van geldautomaten uit onsstraatbeeld.Deafspraken zijn helder. Elke gemeente moet ten minste 1 geldautomaat hebben enook in landelijke gemeenten moeten mensen op maximaal 5 km hun geld kunnenafhalen. Er moeten zelfs 207 extra locaties met geldautomaten bijkomen tegen2025. We zijn nu 10 maanden verder en stellen valt dat er nog steedsgeldautomaten verdwijnen. Het gevolg is dat de dekkingsgraad dus niet wordt gehaald endat heel wat mensen moeilijk of niet aan cash geld geraken.  Dit kantoch niet anno 2024! Meer info hier.

ElsVan Hoof werkt mee aan resolutie over gender data bias.

Inhet Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie werd namens demeerderheidspartijen de resolutie aangenomen over gender data biasi.e. degenderdatakloof die ontstaat wanneer er onterecht van wordt uitgegaan dat datadie niet representatief zijn voor vrouwen toch geëxtrapoleerd worden naar devrouwelijke bevolking. De vertekening die daardoor ontstaat heeft grotegevolgen, o.a. voor de gezondheid van vrouwen. Voorbeelden hiervan zijnklinische studies waarbij er geen of minder data over vrouwen worden verzamelden er dus minder gegevens bekend zijn over de werkzaamheid van geneesmiddelenof bijwerkingen van geneesmiddelen voor vrouwen. Ook bijsociaalwetenschappelijk onderzoek kan er sprake zijn van gender data biaswanneer mannen bijvoorbeeld oververtegenwoordigd zijn in de steekproef, maarhier in de analyses en conclusies geen rekening mee wordt gehouden. Meer info hier.

NathalieMuylle werkt aan resolutie rond lipoedeem.

NathalieMuylle werkt aan een resolutie rond de problematiek van lipoedeem. Lipoedeem iseen chronische aandoening die wordt gekenmerkt door abnormale ophoping vanvetweefsel, meestal in de benen, heupen, billen en soms ook de armen. Dezevetophopingen veroorzaken symmetrische zwelling en pijn, wat kan leiden totverminderde mobiliteit en psychologische stress. Het wordt vaak verward metobesitas, maar het is een aparte aandoening met specifieke kenmerken. Zo hetontstaat het bij vrouwen na de puberteit en is er een genetische component. Deresolutie pleit voor meer awareness, meer onderzoek, meer registratie en meermultidisciplinaire zorg. 

NawalFarih pleit voor een beschikbare huisarts voor iedereen.

Eris een zeer groot huisartentekort in de provincie Limburg. In negen Limburgsegemeenten is er een acuut probleem. In nog eens negen andere gemeenten mag ergeen huisarts verdwijnen, want dan is de situatie ook daar dramatisch. Datblijkt uit cijfers van het kabinet van Volksgezondheid die FederaalParlementslid Nawal Farih heeft opgevraagd. Het probleem neemt enkel toe, wantde uitstroom van artsen is groter dan de instroom. Volgens Farih kan Limburgmeer jonge artsen aantrekken door ook in Limburg een masteropleidingGeneeskunde te organiseren. Nu is er enkel de bacheloropleiding. Daarnaastvindt ze dat artsen veel minder moeten bezig zijn met de administratieverompslomp. Meer info hier.

NahimaLanjri pleit voor afschaffing van verplicht medisch pensioen voor ambtenaren.

Defederale regering gaat langdurig zieke ambtenaren niet langer op verplichtmedisch pensioen sturen. Hiermee volgt ze de resolutie van parlementslid NahimaLanjri voor de hervorming van dit ziektepensioen. Ze gaf aan dat het niet kandat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden,en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan. Ze wordenvaak op te jonge leeftijd afgeschreven. Dat verplichte ziektepensioen voorvastbenoemde ambtenaren moet dichter aanleunen bij het ziektepensioen voorwerknemers uit de privésector en contractuele ambtenaren. Hierdoor hebben dievastbenoemde ambtenaren ook recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering enkansen op re-integratie. Meer info hier.

Onzeleading ladies in het Vlaams parlement

KatrienSchryvers zet nieuwe regelgeving omtrent begraafplaatsen in de kijker.

HetVlaams Parlement keurde verscheidene aanpassingen goed aan de regelgevingomtrent begraafplaatsen en lijkbezorging in Vlaanderen. Het gaat onder meerover het stopzetten van subsidies voor nieuwe crematoria, over het verlenen vanconcessies op urnenvelden en de verplichting om die te onderhouden, en over denieuwe mogelijkheid om in de laatste wilsbeschikking te laten opnemen dat menzijn lichaam wil laten schenken aan de wetenschap. Mee op initiatief van VlaamsParlementslid Katrien Schryvers werden er ook nog een aantal bijkomendebepalingen opgenomen. Zo wordt uitdrukkelijk voorzien dat de gemeenteraad kanvoorzien dat de urne van as van een eerder overleden echtgenoot of partner meebegraven kan worden bij de echtgenoot of partner die overlijdt, bijgezet kanworden in een urnenveld of columbarium of samen uitgestrooid kan worden. Eenandere opvallende wijziging geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om toe telaten dat urnen met de as van eerder overleden en gecremeerde gezelschapsdierenbij worden geplaatst in het graf van hun baasje. Meer info hier.

JokeSchauvliege lanceert woonplan rond betaalbare woningen.

Mensendie werken, moeten in staat zijn om een eigen woning te kunnen kopen of bouwen.Helaas is dat vandaag steeds minder het geval. Dat mogen we niet aanvaarden.Daarom lanceert cd&v bij monde van parlementsleden Robrecht Bothuyne enJoke Schauvliege 10 concrete voorstellen om te zorgen voor een gezondewoonmarkt, waar werkende gezinnen en alleenstaanden een eigen woning kunnenverwerven, met een sterke private huurmarkt en een volwaardig socialewoningaanbod. Voor onze partij moeten mensen opnieuw gemakkelijk toegangkrijgen tot financiering bij aankoop, moet er een hogere renovatiesteun komen enmoet de bouw van betaalbare woningen versneld worden. Meer info hier.

LoesVandromme breekt lans voor een betrouwbare overheid.

Inde plenaire vergadering van het Vlaams Parlement brak Loes een lans voor eenbetrouwbare overheid. Deaanleiding hiervoor was een omzendbrief die Westhoekburgemeesters ontvingen.Zonder enige vorm van overleg met partners en lokale overheden werden nieuwemaatregelen omtrent de bouw van windturbines in de buurt van WOI-erfgoeduitgevaardigd. Los van het noodzakelijk kader dat vastlegt waar we windmolensplaatsen, zien we al te vaak dat de hogere overheid net extra voorwaardenoplegt zonder overleg. Dergelijke manier van werken zorgt voor een nieuwe deukin de betrouwbaarheid van onze overheid. Meer info hier.

TinneRombouts is tevreden met vereenvoudiging regels rond zwemmen in open water.

Eindelijkwordt het regelgevend kader om te kunnen zwemmen in open water vereenvoudigd. Samenmet cd&v-collega’s is Tinne Rombouts al langer vragende partij om meer inte zetten op extra zwemzones. Hierover hadden ze meermaals debat in decommissie Omgeving van het Vlaams Parlement en in 2022 een uitgebreide hoorzittingNuheeft de regering beslist om maatregelen in verband met zwemmen in open waterte versoepelen en lokale besturen aan te moedigen om meer in te zetten op hetdetecteren van nieuwe zwemzones. Meer info hier.

SofieMertens pleit voor autokeuring om de 2 jaar in plaats van elk jaar.

Wieminder dan 160.000 kilometer op de teller heeft, moet met een auto die vierjaar oud is maar om de twee jaar naar de autokeuring. Tot nog toe was dat omhet jaar. De hervorming komt er op impuls van parlementslid Sofie Mertens. Datzorgt ervoor dat een half miljoen minder wagens zich zullen moeten aanbieden endus zullen de wachttijden aan de keuringscentra ook verminderen. Die waren nade coronacrisis enorm opgelopen. Meer info hier.

HilâlYalçin vraagt aandacht voor de (cyber)pestproblematiek.

Tijdensde Weektegen Pesten stelde parlementslid Hilâl Yalçin de minister een vraag over zijninitiatief om verschillende partners rond tafel te brengen rond (cyber)pesten,een initiatief dat hij heeft aangekondigd in een eerdere commissievergaderingnaar aanleiding van de opkomst van deepnudes en expose accounts. Het blijftenorm belangrijk om scholen te ondersteunen in het omgaan met deze nieuwevormen van pesten die verder gaan dan de schoolmuren. Een gezamenlijke aanpakdie relevante stakeholders rond tafel brengt is nodig. Meer info hier.

KarinBrouwers ondersteunt resolutie naar aanleiding van de dood van Navalny.

Naaraanleiding van de dood van Aleksey Navaly op 16 februari 2024 heeftparlementslid Karin Brouwers samen met enkele collega’s van demeerderheidspartijen een resolutie ingediend. Deze werd unaniem goedgekeurd. Deresolutie spreekt zijn afgrijzen uit over de dood van Navalny en betuigt zijndiepste medeleven met zijn dierbaren. Daarnaastwordt er aangedrongen op een onafhankelijk en transparant internationaalonderzoek naar de omstandigheden van zijn dood en wordt er gevraagd dat deinternationale gemeenschap alles in het werk stelt om de politieke leiders vanRusland ter verantwoording te roepen. Meer info hier.

Katrien Partyka pleit voor het verder concretiseren van de diversebestuurlijke taken.

Katrien Partyka heeft in het Vlaams Parlement gepleit voor het verderconcretiseren van de diverse bestuurlijke taken en op welk niveau die takenbest behandeld worden. De gedachtenwisseling in de commissie BinnenlandsBestuur over de visie op de toekomst van het lokaal en binnenlands bestuur inVlaanderen kan je hier herbekijken.

Onzeleading lady in het Europees parlement

CindyFranssen pleit voor goedkeuring IAO-verdrag over geweld en intimidatie op hetwerk.

EuropeesParlementslid Cindy Franssen heeft, samen met haar co-rapporteur Kira MariePeter-Hansen, een ontwerpaanbeveling voor de goedkeuring van het IAO-verdragover geweld en intimidatie op het werk voorgesteld. Cindy Franssen, die alsco-rapporteur het rapport schreef: “Ik heb mij de voorbije jaren in hetParlement ingezet voor een veilige en gezonde werkomgeving. Maar daar hoort ookeen werkomgeving bij die vrij is van geweld en intimidatie. Deze Conventie ishierbij een belangrijk middel.” Meer info hier.

Onzeleading lady in het Brussels parlement

BiancaDebaets hekelt de struisvogelpolitiek rond de drugsproblematiek in Brussel.

Eindfebruari heeft Brussels minister-president Rudi Vervoort de BrusselseVeiligheidsraad bijeengeroepen om de recente schietpartijen en dedrugsproblematiek in de hoofdstad te bespreken. "Sinds het begin van dezelegislatuur heeft Rudi Vervoort consequent de grote veiligheidsproblemendoorgeschoven naar andere machtsniveaus, terwijl hij zijn eigenverantwoordelijkheden ontwijkt." Het is hoog tijd dat het spel vanstruisvogelpolitiek stopt en dat de minister-president een coördinerende rol opneemtom met alle betrokken partijen concrete oplossingen te vinden," aldusBianca Debaets, Brussels parlementslid (cd&v).