Nieuwsbrief mei 2023

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits komt met een crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. 

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft vrijdag een crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp op de tafel van de Vlaamse Regering gelegd. Hiermee geeft minister Crevits gehoor aan de noodkreten uit de sector die aangeven kinderen en gezinnen in crisissituaties onvoldoende te kunnen helpen. Het plan bevat maatregelen om op korte termijn verandering te brengen en hervormingen voor de toekomst. Er wordt in totaal 100 miljoen euro voor de maatregelen uitgetrokken. Meer info hier.

Minister Verlinden investeert in preventieproject rond gevaar van illegaal gebruik van pyrotechniek in het voetbal.

Minister Verlinden kent een subsidie van €40 000 toe aan de Stichting Brandwonden voor de ontwikkeling van een preventieproject. Hiermee wil de overheid voetbalsupporters sensibiliseren voor het gevaar van het gebruik van pyrotechnische middelen. Ook zal de overheid samen met de Stichting de slachtoffers en de daders van het misbruik van pyrotechniek in de stadions structureel in kaart brengen. Het project werd vorige week voorgesteld in het kantoor van de Stichting in Wezembeek-Oppem. Meer info hier.

Staatssecretaris de Moor versterkt de samenwerking met Vietnam op vlak van irreguliere migratie en terugkeer. 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, ging vorige maand op missie naar Vietnam om de samenwerking met dat land op vlak van preventie van irreguliere migratie en terugkeer te versterken. België ligt op een belangrijke route van irreguliere migratie van Vietnamezen naar het Verenigd Koninkrijk. Vooral jonge mensen worden in Vietnam door mensensmokkelaars verleid met valse beloftes over werk en welvaart, maar worden uiteindelijk vaak uitgebuit in de clandestiene economie. Via preventiecampagnes in scholen worden scholieren en hun omgeving bewust gemaakt van de gevaren. Een nauwe samenwerking met de Vietnamese overheid is cruciaal om die netwerken op te rollen, slachtoffers te beschermen en terugkeer te organiseren.Meer info hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Els Van Hoof formuleert vijf speerpunten voor een beleid dat alleenstaanden niet langer achterstelt.

Naar aanleiding van recente cijfers van Statbel over het aantal alleenstaanden in ons land, wordt her en der geopperd dat er nood is aan een partij voor alleenstaanden in ons land. Toch beweegt er iets op het politieke toneel, om ook deze steeds grotere groep niet in de kou te laten staan. De Kamerresolutie die op 19 januari werd aangenomen, geeft alvast een voorzet. We zetten hiermee alvast een eerste stap richting een allesomvattende aanpak van deze problematiek in vijf domeinen: leefvorm-neutraal beleid, armoedeproblematiek, fiscale hervorming, verhouding werk en privéleven en wonen, energie en gezondheidszorg. Meer info hier.

Nawal Farih wil langdurige gebruik van slaapmedicatie aan banden leggen.

1 op 3 Limburgers heeft te maken met slaapproblemen en gaat op zoek naar middelen om de slaap te vatten. Vaak komt men uit bij slaappillen. Die zijn erg verslavend en schadelijk als ze te lang worden ingenomen. Het is een probleem waar ook almeer jongeren mee te maken krijgen. En daarom komt federaal parlementslid Nawal Farih, uit Genk, met een wetsvoorstel om het langdurig gebruik van slaapmiddelen aan banden te leggen. Ze rekent op het voorschrijfgedrag van de arts en ziet een controlerende functie weggelegd voor de apotheker.

Leen Dierick pleit voor de invoering van een gratis herinneringsbrief bij laattijdige betaling. 

In de Kamercommissie Economie van woensdag 12 april 2023 werd het wetsontwerp om overmatige schuldenlast aan te pakken in tweede lezing goedgekeurd. Consumenten zullen dankzij het voorstel een eerste gratis herinneringsbrief krijgen wanneer een rekening niet op tijd wordt betaald. Daarna heeft de consument minstens 14 kalenderdagen de tijd om de rekening alsnog te betalen vooraleer er kosten aangerekend kunnen worden. Die kosten worden bovendien geplafonneerd. Oost-Vlaams cd&v-Kamerlid Leen Dierick is tevreden dat een wetsontwerp eindelijk door de commissie is gestemd, meer dan drie jaar nadat haar eerder voorstel al in de Commissie werd goedgekeurd. “Dit is een zeer belangrijke stap in de juiste richting.” Meer info hier.

Nahima Lanrji maakt een stand van zaken op in de strijd tegen menstruatiearmoede.

Menstruatiearmoede is een groot probleem in België. Veel meisjes en vrouwen hebben niet genoeg geld om maandverband of tampons te kopen. Dit kan leiden tot gebrekkige hygiëne, sociaal isolement en schaamte. Het kan zelfs resulteren in verzuim op school of op het werk. Daarom publiceerde de Vrouwenraad vorig jaar een rapport met aanbevelingen om dit probleem aan te pakken. De resolutie van Nahima wordt momenteel besproken in de commissie. Meer info hier.

Nathalie Muylle’s resolutie over een doortastende aanpak endometriose werd unaniem goedgekeurd in het parlement.

Een jaar geleden belandde het dossier endometriose op het bord van het federaal parlement. Op 18 april werd de resolutie die daar tot stand kwam unaniem goedgekeurd door de plenaire vergadering. Finaal groen licht dus en eindelijk meer erkenning en perspectief voor endometriosepatiënten. Nathalie Muylle, trekker van de resolutie, reageert opgelucht: “Intens overleg met alle belanghebbenden resulteerde in deze breed gedragen resolutie, nu is het aan de regering om ons werk verder te zetten.” Meer info hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme doet een oproep voor verder onderzoek naar de motieven van ouders die voor huisonderwijs kiezen.

Het aantal leerlingen dat in Vlaanderen individueel huisonderwijs volgt is de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld. Het aantal leerlingen van de lager onderwijs-leeftijd, is zelfs bijna verdriedubbeld. Dat blijkt uit cijfers dat Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste Loes Vandromme opvroeg bij de minister van Onderwijs. Vandromme betreurt het dat er te weinig gegevens zijn over de profielen van leerlingen die huisonderwijs volgen. Het parlementslid roept de minister op hier verder onderzoek naar te doen. “Het kan ons meteen ook veel leren over de leemtes of pijnpunten in ons huidig onderwijssysteem.” Meer info hier.

Katrien Schryvers werpt de schijnwerpers op de ongeziene toename van het aantal dossiers slachtofferonthaal.

De voorbije jaren was er een enorme stijging van het aantal nieuwe dossiers bij de Vlaamse diensten slachtofferonthaal. 2021 was al een recordjaar met 8.400 nieuwe dossiers, maar dat record werd in 2022, met 10.395 dossiers, verpulverd. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). De stijging komt er onder meer doordat de diensten slachtofferonthaal in veel meer zaken automatisch gevat worden, maar ook doordat het bewustzijn rond het belang van de opvang van slachtoffers is vergroot. “Om alle slachtoffers op een redelijke termijn goed te kunnen helpen, blijft het zeer  belangrijk om te voorzien in voldoende capaciteit”, benadrukt Schryvers. Meer info hier.

Vera Jans pleit voor het belang van samen zorgdragen voor personen met een handicap. 

De kloof tussen hoe bepaalde politici spreken over voorzieningen voor personen met een handicap en hoe het er echt aan toegaat, kan niet groter zijn dan vandaag. Jarenlang kiest Vera Jans in het Vlaams parlement voor de commissie waarin de zorg voor kwetsbare mensen centraal staat. Ze valt van haar stoel als ze hoort dat collega-parlementsleden voorzieningen schetsen als ‘onpersoonlijke zorgfabrieken’. Dat getuigt van een totale onwetendheid over hoe het er écht aan toegaat. Meer info hier.

Karin Brouwers klaagt de vertragingen in het dossier van de herinrichting van de Brusselse ring aan.

Karin Brouwers stelde een actuele vraag over de reactie van Brusselse Regering op het ontwerp-GRUP noordelijke deel Brusselse ring. Elke Van den Brandt, Brussels minister voor Mobiliteit, reageerde negatief op het Ontwerpplannen van de heraanleg noordelijke deel van de Brusselse ring. Voor Karin is het belangrijk dat er geen verdere vertragingen komen en de schop in de grond kan. Meer info hier.

Sofie Mertens vraagt een bijkomende audit in de aanhoudende problemen bij Vlaamse rijexamencentra.

Na vele klachten over autokeurings- en rijexamencentra besliste de Vlaamse overheid om een audit uit te voeren bij de Vlaamse rijexamencentra én autokeuringscentra. Maar volgens Vlaams parlementslid Sofie Mertens focust die audit bijna uitsluitend op de autokeuringscentra. De lange wachttijden bij rijexamencentra en de ongelijke behandeling tussen verschillende types kandidaat-bestuurders (bestuurders die hun examen afleggen met of zonder erkende rijschool) worden volgens het parlementslid onderbelicht in de langverwachte audit. “Kandidaat-bestuurders die dolgraag willen leren autorijden blijven zo in de kou staan”, stelt Sofie Mertens. Het parlementslid vraagt een aparte audit die zich specifiek toelegt op de problemen in de rijexamencentra. Meer info hier.

Maaike De Rudder bevraagt minister Crevits over de borstkankerklinieken in Vlaanderen.

Patiënten zullen in de toekomst sneller kunnen opzoeken of een zorgprogramma voor borstkanker, maar ook andere zorgprogramma's, erkend zijn. De informatie wordt eenvoudig toegankelijk gemaakt via de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  in het parlement na vragen van parlementslid Maaike De Rudder. Patiënten die zich laten behandelen in een borstkankercentrum zonder erkenning hebben een "verontrustend hoger risico" om te overlijden in vergelijking met vrouwen die in een coördinerende borstkliniek worden behandeld. Dat bleek uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). In 2018 werd een vijfde van de vrouwen met borstkanker behandeld in zo'n centrum zonder erkenning. Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende vorm van kanker in de Europese Unie, met zo'n 13 procent van alle diagnoses. Om te zorgen dat vrouwen zo veel mogelijk bij een erkend programma terechtkomen, zal er nu in de brieven rond de borstkankerscreening op de erkende centra worden gewezen.

Katrien Partyka neemt deel aan de gedachtewisseling over de Barometer Samenleven.

Op 28 maart vond in de commissie Binnenlands Bestuur een gedachtewisseling plaats over de Barometer Samenleven. De barometer werd voor het eerst in juli 2022 gepubliceerd en Katrien stelde hier toen een vraag om uitleg over en suggereerde toen om ook een gedachtewisseling te houden. De barometer is een dashboard die acht doelstellingen van het samenleven in diversiteit in beeld brengt en toont per doelstelling in welke richting de situatie evolueert. In haar tussenkomst benadrukte Katrien dat de barometer een goed beleidsinstrument is maar dat het wachten is op toekomstige cijfers om het beleid echt te evalueren. Daarnaast moedigde ze minister Somers aan om ook de collega-ministers te betrekken bij de resultaten en het zoeken naar mogelijkheden om bepaalde problemen op te lossen. Meer info hier.

Hilâl Yalçin trekt met de commissie Onderwijs op werkbezoek naar Estland.

Vorige week trok Hilâl met de commissie Onderwijs op werkbezoek naar Estland. Het Estse onderwijs scoort heel goed op de PISA-resultaten dus de verwachtingen waren hoog. We hadden fijne ontmoetingen en interessante gedachtewisselingen over onderwijs waardoor we enorm veel bijgeleerd hebben. Informatie en inzichten die we zeker zullen meenemen naar de onderwijscommissie in het Vlaams parlement. Meer info hier.

Onze leading lady in het Brussels parlement

Bianca Debaets vraagt naar de opvolging van de resolutie rond valincidenten in woonzorgcentra.

Valincidenten zijn een van de ongewenste gebeurtenissen die zich het vaakst voordoen bij personen van 75 jaar en ouder. Het is dan ook belangrijk om te werken aan valpreventie aan de hand van aanpassingen aan de leefplekken en het werk rond de mobiliteit van de oudere dat verricht wordt door kinesitherapeuten of ergotherapeuten. Brussels parlementslid bevraagt de bevoegde ministers over de stand van zaken van de resolutie rond valincidenten in woonzorgcentra.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen is tevreden dat er eindelijk groen licht is voor loontransparantie.

Eind maart werd het triloogakkoord over de looptransparantie goedgekeurd door het Europees Parlement. Een enorme stap vooruit, vindt Cindy Franssen. “Voor hetzelfde werk moeten mannen en vrouwen hetzelfde loon krijgen. Dat heeft niets te maken met wie meer of minder werkt. Met meer loontransparantie scheppen we om te beginnen meer duidelijkheid over de verschillende loonniveaus. Zo kunnen we deze vorm van loondiscriminatie eindelijk aanpakken.” Meer info hier.

Onze leading lady in de Senaat

Maud Vanwalleghem neemt afscheid als senator.

Vorige week kondigde senator Maud Vanwalleghem haar afscheid aan als gecoöpteerd senator voor onze cdv-fractie. Ze zet een stap opzij om ruimte te maken voor zichzelf en haar gezin na het verlies van haar zoontje. We zijn Maud enorm dankbaar voor het engagement dat zij binnenbracht in de politiek en voor haar verwezenlijkingen binnen de Senaat waaronder een veiliger uitgaansleven en meer erkenning en ondersteuning voor ouders van sterrenkinderen. Vanuit V&M bewonderen we Maud ook enorm voor haar verfrissende politieke stijl. Als 'feminist tot in de kist' pleitte zij steeds voor meer menselijkheid en respect binnen de politiek. We zijn er zeker van dat zij vanuit haar eigen waardenkader een grootte impact op onze maatschappij zal nalaten, op welke manier dan ook. Maar politiek is niet alles. Er moet ook ruimte zijn voor tijd en erkenning, voor leven in plaats van overleven. En dat is wat we Maud dan ook van harte toewensen. Maud, het ga je goed. Meer info hier.