Nieuwsbrief november 2022

Onze leading ladies in de regering

Minister Verlinden vergadert over georganiseerde criminaliteit in onze havens

Georganiseerde criminaliteit is een fenomeen dat zich tot buiten onze landsgrenzen strekt. Om dit te bestrijden is internationale samenwerking van groot belang. Daarom was minister Verlinden aanwezig op een ontmoeting in Amsterdam tussen verschillende ministers uit België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië.

En die ontmoeting wierp haar vruchten af. Het resultaat is een actieplan gefocust rond vier concrete aspecten: 1) harmonisatie van de havenbeveiliging, 2) automatische informatie-uitwisseling betreffende criminelen, 3) criminele geldstromen en 4) samenwerking met de bronlanden verbeteren. Ook werd een volgende bijeenkomst op de agenda gezet voor 2023, dit keer in ons land. Meer informatie leest u hier.

Staatssecretaris De Moor trekt aan de alarmbel over de disproportionele instroom van migranten

Op de Europese top eerder deze maand in Luxemburg, trok Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, opnieuw aan de alarmbel. Ze pleit voor een dringende Europese hervorming, met sterkere controles aan de buitengrenzen en een eerlijke spreiding over het grondgebied. Elk Europees land moet zijn steentje bijdragen. 1000 asielaanvragen per week in België en minder dan 30 in Portugal, dat ongeveer evenveel inwoners heeft, dat is gewoon niet verdedigbaar. Dat een eensgezinde en kordate Europese aanpak tot resultaten leidt, is nog maar eens bewezen bij het aanpakken van het Servische visumbeleid. Dit is een belangrijke stap om de hoge instroom in ons land te verminderen. 

 

Niemand wil mensen op straat. En de inspanningen die daarvoor al geleverd werden, zijn dan ook enorm. Fedasil creëerde het voorbije jaar al 5.000 nieuwe opvangplaatsen. Maar zelfs die bijkomende capaciteit is met de huidige instroom onvoldoende. Daarom wil de Staatssecretaris met een Winterplan grootschalige humanitaire noodopvang creëren en neemt ze maatregelen om de instroom te beperken en de uitstroom te versnellen. Meer informatie over lopende initiatieven lees je hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement 

Leen Dierick wilt het recht om vergeten te worden uitbreiden voor wie chronisch ziek is

Wie van kanker genezen is heeft sinds enkele jaren het recht om vergeten te worden wanneer men een schuldsaldoverzekering wil afsluiten. De verzekeraar mag dus niet weigeren op basis van een ziekte waarvan men hersteld is. Dierick ziet dit recht graag uitgebreid worden naar meer chronische aandoeningen en diende hiervoor een resolutie in bij de regering. Dit is een initiatief waar binnen de CD&V reeds lange tijd aan gewerkt wordt, ook tijdens de vorige legislatuur. Meer informatie is hier beschikbaar.

Nahima Lanjri bestrijdt mensenhandel in ons land.

Nahima Lanjri roept op tot meer aandacht voor mensenhandel in ons land. De aanleiding hiervoor is een resolutie die voortkwam uit de samenkomst tussen parlementen in Rwanda. Het parlementslid ijvert ervoor om legale manieren van migratie te versterken, opdat misbruik en handel van migranten tegengegaan wordt. Meer informatie vindt u op de website.

Nathalie Muylle plaatst endometriose op de agenda

Nathalie Muylle ijverde deze maand verder rond het thema endometriose, wat ze al langer op de agenda zet. Ze pleit vooral voor meer meten, bijvoorbeeld door middel van een nationale, systematische registratie. Verder is ook sensibilisering en preventie aan de orde, zodat zowel dokters als vrouwen sneller de ziekte kunnen erkennen. Ze wijst hierbij op het Franse actieplan dat als voorbeeld kan dienen voor een aanpak in ons land.  

Els Van Hoof schrijft over het Belgische beleid ter bescherming van wereldwijde vrouwenrechten

Ook Els Van Hoof zette de Iraanse situatie in de spotlight deze maand met haar opiniestuk over het gebrek aan concrete steunacties vanuit ons land. Verder ijvert ze ervoor het Belgische beleid voor wereldwijde bescherming van vrouwenrechten niet enkel te beperken tot Iran, maar overal waar we vrouwenrepressie zien toenemen. Het volledige opiniestuk leest u hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement 

Loes Vandromme onderzoekt de schoolfactuur

Loes Vandromme stuurde begin september een bevraging naar alle Vlaamse scholen betreffende de schoolfacturen. Hieruit blijkt dat steeds meer gezinnen moeite hebben om deze te betalen. Scholen krijgen echter niet genoeg ondersteuning om hier op gepaste wijze mee om te gaan. Uit de bevraging bleek dat scholen moet weten dat ze bij hulporganisaties terecht kunnen voor bijstand. Vandromme roept op om de bekendheid van deze organisaties te vergroten zodat scholen zeker niet in financiële moeilijkheden terecht komen. Meer uitleg over haar bevraging en de resultaten vindt u hier.

Hilâl Yalçin bespreekt ouderbetrokkenheid op school

Hilâl Yalçin bracht afgelopen maand een bezoek aan Arktos Limburg om over verschillende onderwijsdossiers te spreken. Ook ouderbetrokkenheid in het onderwijs kwam aan bod. De impact van de projecten op leerlingen, schoolteams en leerkrachten stond tijdens dit bezoek centraal.

Katrien Schryvers pleit voor bekendmaking van kraamzorg

De vraag naar kraamzorg is opnieuw op het niveau van voor corona, dat blijkt uit de parlementaire vraag die Katrien Schryvers aan minister Crevits voorlegde. Er was een kleine daling te zien in 2020, immers bemoeilijkte de coronapandemie het om kraamverzorgers in huis toe te laten. Schryvers is in elk geval tevreden over dit resultaat en benadrukt de meerwaarde die kraamzorg kan bieden aan nieuwe ouders. Wel pleit ze voor een verdere bekendmaking van het aanbod, gespreid over alle Vlaamse regio’s en dan vooral naar kwetsbare gezinnen toe. Meer info is terug te vinden op haar website.

Vera Jans bespreekt land- en tuinbouwers in het Parlement

Als dochter van een champignonkweker ligt het mentaal welzijn van onze land- en tuinbouwers haar na aan het hart. Ze volgt de parlementaire besprekingen van het actieplan ‘Welbevinden bij land- en tuinbouwers’ in het Vlaams parlement dan ook op de voet. Want ook voor het mentaal welzijn van onze boeren moet er aandacht zijn.

Karin Brouwers schrijft resolutie over vrouwenprotesten Iran

Karin Brouwers diende samen met Maud Vanwalleghem een resolutie in over de protesten in Iran. Daarin pleit ze voor een garantie op het recht op vreedzame protesten en ijvert ze voor een Vlaams signaal dat het optreden van de Iraanse overheid onmiddellijk moet stoppen. De volledige resolutie leest u hier.

Katrien Partyka onderzoekt de pariteit van de gemeenteraden

Katrien Partyka bevroeg de bevoegde ministers over de gender- en leeftijdsspreiding in de Vlaamse gemeenteraden. Hieruit blijkt dat het aandeel vrouwelijke gemeenteraadsleden en schepenen in de meeste provincies groeit maar er van echte pariteit nog geen sprake is. Verder zien we ook dat er van de 300 steden en gemeenten in Vlaanderen slechts 52 een vrouwelijke burgemeester hebben. Dat kan en moet natuurlijk beter!

Maaike De Rudder engageert zich voor kinderarmoede

Maaike De Rudder zette zich de afgelopen maand in om de standpunten van de cd&v door te laten werken in het huidige armoededebat. De huidige initiatieven zijn weliswaar de moeite waard en de regering zet continu stappen in de goede richting. Toch, met het oog op de eventuele effecten van de energiecrisis op kinderarmoede, is “nu” het perfecte moment om het engagement van de regering in de strijd tegen kinderarmoede te vernieuwen zodat het thema binnen elk beleidsdomein prioritair wordt. Lees haar volledige statement hier.

Sofie Mertens bevraagt minister van mobiliteit over nieuwe roetfiltertesten bij autokeuring

 

Sinds bij de technische keuring van dieselwagens in ons land een nieuwe roetfiltertest is ingevoerd, raken veel autobezitters met hun wagen niet meer door de keuring omdat hun roetfilter niet voldoet. Zowel de vertragingen bij de levering van de filters als die nieuwe en meer gevoelige meetapparatuur zorgen voor problemen. Vlaams parlementslid Sofie Mertens bevroeg daarom minister van mobiliteit, Lydia Peeters, over oplossingen voor dit probleem. Meer info lees je hier.

Onze leading lady in het Brussels parlement

Bianca Debaets wil de situatie voor Brusselse vroedvrouwen verbeteren

Het viel Bianca Debaets op dat zelfstandige vroedvrouwen op het einde van de maand een heel karig nettoloon overhouden, wat tot een uitloop van het beroep leidt. Daarom stelde zij in het Brussels Parlement enkele vragen over de kwestie opdat de situatie met de nodige kennis benaderd kan worden om oplossingen te vinden voor de problematiek. Ze ijvert er in elk geval al voor in Brussel, net zoals in Vlaanderen, consultancy- en opleidingssteun aan te bieden aan de zelfstandige vroedvrouwen.

Onze leading lady in de Senaat

Maud Vanwalleghem spreekt zich uit over universele vrouwenrechten naar aanleiding van de rellen in Iran

Maud Vanwalleghem diende deze maand een resolutie in rond de situatie in Iran. Daar komen al enkele weken duizenden mensen op straat om zich aan te sluiten bij het volksprotest na de dood van Mahsa Amini. Vrouwen strijden er voor universele basisrechten, rechten die hen nu worden ontzegd gewoonweg omdat ze vrouw zijn. Het is belangrijk om solidair te zijn met deze vrouwen.

De Senaat keurde de resolutie dan ook unaniem goed. Zulke politieke signalen zijn van groot belang want geweld tegen vreedzame betogers mag nooit en nergens getolereerd worden, onafhankelijk onderzoek naar de dood van Masha Amini is noodzakelijk en het Iraans regime moet erop gewezen worden dat het politiek afgestraft wordt als het de universele basisrechten van haar burgers niet respecteert.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen legt de aandacht op geestelijke gezondheidszorg

De tiendaagse van de geestelijke gezondheidszorg liep recent ten einde. Maar onze aandacht voor het mentaal welzijn mag niet stoppen.  Werknemers komen steeds meer mentaal onder druk te staan. Want hoewel telewerk heel wat voordelen biedt, toch geeft 59% van de Belgen aan moeilijkheden te ondervinden bij een scheiding tussen werk en privé. Het constant verbonden zijn met het werk leidt tot meer stress en heeft impact op de geestelijke gezondheid. 

Franssen pleit in het Europees Parlement voor richtlijnen omtrent psychosociale risico’s en welzijn op het werk. Naast preventie is er ook nood aan sensibilisering. Van het taboe dat rust op mentale gezondheid moeten we af. Werknemers mogen nooit het gevoel hebben dat hun mentale gezondheid onbespreekbaar is. Uit een studie blijkt namelijk dat sociaal overleg er een positieve impact op heeft. Meer info vindt u hier